Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-01-2007 ]

ΠΟΛ.1004/5.1.2007 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 6 και 10, παρ. 8 του Ν. 3481_2006 - Τέλη Μηχανημάτων Έργων M.E.

(Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 6 και 10, παρ. 8 του Ν. 3481_2006 - Τέλη Μηχανημάτων Έργων M.E.)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές ΦορολογίεςΑθήνα, 5 Ιανουαρίου 2007

Αρ. Πρωτ. 1110713 π.ε./843π.ε./T.&E.Φ.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛ: 1004

Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β'


ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 6 και 10, παρ. 8 του Ν. 3481/2006 - Τέλη Μηχανημάτων Έργων (M.E.)».

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των άρθρων 6 και 10, παρ. 8 του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162 Α') Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση έργων και μελετών και άλλες διατάξεις' και σας παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους, αναφορικά με θέματα αρμοδιότητάς μας.

Ι. 1. Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ανωτέρω νόμου αντικαθίσταται το άρθρο 20 του Ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α') και τα τέλη που επιβάλλονται στα μηχανήματα έργων (Μ.Ε.), όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 84, 87, 88 και 90 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α'), ανακαθορίζονται ως εξής:

α. Για τη χορήγηση έγκρισης του τύπου των Μ.Ε. 250 Ευρώ (από 150 Ευρώ που ίσχυε έως σήμερα).

β. Για την απογραφή - ταξινόμηση, τη χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας των Μ.Ε. 150 Ευρώ (από 90 Ευρώ που ίσχυε έως σήμερα).

γ. Για την αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας ή πινακίδων κυκλοφορίας Μ.Ε. ή αμφοτέρων 75 Ευρώ (από 45 Ευρώ που ίσχυε έως σήμερα).

δ. Ετήσιο τέλος χρήσης Μ.Ε. 1,50 Ευρώ (αντί του 1 Ευρώ που ίσχυε έως σήμερα) ανά Αγγλικό ίππο, η ισχύς του οποίου μετράται σε DIN και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 150 Ευρώ (από 100 Ευρώ που ίσχυε έως σήμερα).

Αν το μηχάνημα διαθέτει δύο ή περισσότερους κινητήρες, για τον υπολογισμό του τέλους αυτού λαμβάνεται υπόψη μόνο ο κινητήρας με τη μεγαλύτερη ιπποδύναμη. Εξάλλου, με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου και νόμου, από την επιβολή των τελών χρήσης απαλλάσσονται τα ερπυστριοφόρα πάσης φύσεως, οι κυλιόμενοι κύλινδροι και τα περονοφόρα, ανεξάρτητα αν κινούνται με κινητήρες ηλεκτρικούς ή εσωτερικής καύσης.

Στις περιπτώσεις αυτές τίθεται ειδική επισημείωση στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος περί απαγόρευσης κυκλοφορίας του στις οδούς της χώρας. Τα ανωτέρω τέλη εισπράττονται, αποδίδονται και εφαρμόζονται κατά τα ισχύοντα στο άρθρο 20 του Ν. 2052/1992, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην 1058991/4668/0014/ΠΟΛ.1190/15.9.1992 Εγκύκλιό μας.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 10 του ανωτέρω νόμου, τα νέα τέλη χρήσης των μηχανημάτων έργων εφαρμόζονται από το ημερολογιακό έτος 2007 και επομένων.

ΙΙ. Για την εφαρμογή των ανωτέρω, σας αποστέλλουμε σχετικά σημειώματα καταβολής των τελών, τελών χαρτοσήμου, Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου και τους αντίστοιχους κωδικούς.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΠ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο