Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-12-2006 ]

KYA Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/92/29.12.06 Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

(Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).)

Κατηγορία: ΛοιπάΚΥΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/92

Φ.Ε.Κ.Τεύχος: Β Αριθμός: 1 Ημ/νία ΦΕΚ: 02/01/2007

Θέμα : Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 102/Α/1.5.2002, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την παρ. 5 του αρθ. 11 του ν. 3146/2003 (ΦΕΚ Α/125/23.5.2003), την παρ. 4 του αρθ. 24 του 3200/2003 (ΦΕΚ Α/281/9.12.2003) καθώς και το άρθρο 16 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/16.6.2005).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ 45/Α/9.3.1999).

3. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 24 του ν. 3200 (ΦΕΚ Α/281/9.12.2003) «Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983 - Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης - Ίδρυση Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», με τις οποίες η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/24.5.2004) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».

6. Την υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/1.10.2002/Φ.Ε.Κ. 1276Β απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75)».

7. Τις διατάξεις του εδαφίου α του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527 Β).

8. Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α), «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις» με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να ορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο εγγράφου που θα αναπληρώνει κάθε πιστοποιητικό, το οποίο καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.

9. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.

Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

Οι ακόλουθες διοικητικές διαδικασίες χορήγησης βεβαιώσεων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, μπορούν να διεκπεραιώνονται και από τα Κέντα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στα παρακάτω άρθρα, με την προϋπόθεση ότι η αρχική έκδοσή τους έχει ήδη πραγματοποιηθεί με διαδικασίες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας των Δ.Ο.Υ..

1. Επανεκτύπωση βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ φυσικού προσώπου.

2. Επανεκτύπωση βεβαίωσης έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου.

3. Επανεκτύπωση βεβαίωσης διακοπής εργασιών φυσικού προσώπου.

4. Επανεκτύπωση βεβαίωσης μεταβολής ατομικών στοιχείων φυσικού προσώπου μη επιτηδευματία.

Αρθρο 2

Τα ΚΕΠ, κατόπιν αίτησης του πολίτη ή του νομίμου εκπροσώπου του, υποβάλλουν αίτημα στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, μέσω της πιστοποιημένης στο ΤΑΧΙS τηλεομοιοτυπικής συσκευής.

Υποδείγματα των αιτήσεων που υποβάλλει ο πολίτης στο ΚΕΠ περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η Γ.Γ.Π.Σ., αφού ελέγξει τη γνησιότητα των κωδικών χρήστη του υπαλλήλου που έχει ήδη πιστοποιηθεί καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία γνησιότητας του αιτήματος που υποβλήθηκε από τα ΚΕΠ, αποστέλλει τη βεβαίωση με τηλεομοιοτυπία.

Αρθρο 3

Οι βεβαιώσεις που αποστέλλονται στα ΚΕΠ, φέρουν μηχανική αποτύπωση της υπογραφής του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων ή υπαλλήλου της Υπηρεσίας αυτής, που ορίζεται με απόφαση του καθώς και μηχανική αποτύπωση της σφραγίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Στις τηλεομοιοτυπίες που αποστέλλονται από τη Γ.Γ.Π.Σ. προστίθεται από το ΚΕΠ η ονομασία του, ο αριθμός της αίτησης και υπογράφεται από τον υπάλληλο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, της υπ αριθμ. 2078/0030 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1171/Β/2003).

Αρθρο 4

Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται ατελώς ισχύουν σε οποιονδήποτε φορέα, υπηρεσία ή αρμόδιο όργανο που διενεργεί πράξη, για την οποία προβλέπεται η υποβολή των βεβαιώσεων αυτών.

Αρθρο 5

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,  και         ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ                                   ΓΕΩΡ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο