Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-12-2006 ]

ΠΟΛ.1147/21.12.2006 Τύπος και περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2006.

(Τύπος και περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2006.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.Αθήνα    21  Δεκεμβρίου   2006
Αριθ. Πρωτ.:1113389/10463/1943/0014
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1.  Δ/ΝΣΗ  14η  Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ  Α΄
2. Δ/ΝΣΗ  16η
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε΄
Β.  Γ.Γ.Π.Σ.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
1.Δ/ΝΣΗ 30Η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ  Β΄
2.Δ/ΝΣΗ 32η ΕΙΣΑΓ. &  ΕΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ  Α΄             

 

ΘΕΜΑ:Τύπος και περιεχόμενο  της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2006.


Έχοντας υπόψη :

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν.2859/2000,ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν :

  α) Της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 36,

  β) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2, 9 και 10 του  άρθρου 38,

  γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,

  δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Την 1001235/7266/1355/0014/ΠΟΛ.1001/8.1.2004 (ΦΕΚ 42 Β΄) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α΄), περί  αποδεικτικών εισπράξεως.

5. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264/14-10-2005 (ΦΕΚ 1432 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την όμοια 5733/ΔΙΟΕ 179/9-2-2006 (ΦΕΚ 204 Β΄).

6. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αρθρο 1

Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. για το έτος 2006, (έντυπο 009/06 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2006, Φ1 TAXIS), όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως παράρτημα της παρούσας.

Το ίδιο έντυπο θα χρησιμοποιηθεί και από τους υποκείμενους που θα διακόψουν τη δραστηριότητά τους ή η διαχειριστική τους περίοδος λήξει  μετά την 1-1-2006 και μέχρι τη θέσπιση νεώτερου εντύπου εκκαθαριστικής δήλωσης.

Αρθρο 2

Όσον αφορά τον τρόπο και το χρόνο υποβολής, την αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποβολής, καθώς και τη διαδικασία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2006 ισχύουν, όσα ορίζονται στην Α.Υ.Ο.Ο. 1001235/7266/1355/0014/ΠΟΛ.1001/8.1.2004.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο