Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-12-1989 ]

ΠΟΛ.1273/1.12.1989 Τήρηση βιβλίου ημερολογίου μεταφοράς και χρόνος έκδοσης φορτωτικών στις επαναλαμβανόμενες μεταφορές με αυτοκίνητα φορτηγά ή τρίκυκλα δημόσιας χρήσης.

(Τήρηση βιβλίου ημερολογίου μεταφοράς και χρόνος έκδοσης φορτωτικών στις επαναλαμβανόμενες μεταφορές με αυτοκίνητα φορτηγά ή τρίκυκλα δημόσιας χρήσης.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Υ.Α. 1125793/961/0015 (Οικονομικών) της 11/29.12.1989. 
1125793/961/

ΠΟΛ 1273

Τήρηση βιβλίου ημερολογίου    μεταφοράς  και  χρόνος  έκδοσης  φορτωτικών στις   επαναλαμβανόμενες μεταφορές με αυτοκίνητα φορτηγά ή   τρίκυκλα δημόσιας χρήσης.

 Εχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις της περιπτ. ζ` του άρθρου  49  του  π.δ.  99/77  "περί  Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων" όπως ισχύουν κ.λπ.

   2.  Τις  αντικειμενικές δυσχέρειες έκδοσης πολλαπλών φορτωτικών στις   περιπτώσεις επαναλαμβανομένων μεταφορών αγαθών από  τον  ίδιο  φορτωτή   τον  αυτό  παραλήπτη  με  αυτοκίνητα  ή  τρίκυκλα Δ.Χ.  και την ανάγκη   διευκόλυνση των συναλλαγών στις περιπτώσεις αυτές.

  
   1. Εγκρίνουμε, όπως, από 1 Ιανουαρίου 1990  και  στο  εξής  για  τις   επαναλαμβανόμενες κάθε ημέρα μεταφορές αγαθών με αυτοκίνητα ή τρίκυκλα   Δ.Χ.   από  τον  ίδιο  φορτωτή  στον  ίδιο  παραλήπτη,  εκδίδεται  μία   συγκεντρωτική φορτωτική κατά μήνα για όλες  τις  μεταφορές  του  ίδιου   μήνα με τις εξής προϋποθέσεις:

    α)  να  τηρείται  από  το  μεταφορέα  θεωρημένο  βιβλίο  ημερολόγιο   μεταφοράς σε κάθε μεταφορικό μέσο, στο οποίο θα αναγράφονται για  κάθε   δρομολόγιο,  πριν την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου, το ονοματεπώνυμο   ή την επωνυμία και η διεύθυνση του φορτωτή και  παραλήπτη,  ο  αριθμός   του  φορολογικού  στοιχείου  του  φορτωτή,  το  οποίο  παραδίδεται στο   μεταφορέα και  συνοδεύει  τα  αγαθά,  το  είδος  και  η  ποσότητα  των
 μεταφερομένων αγαθών, η χρονολογία και η ώρα εκκίνησης του μεταφορικού   μέσου και το κόμιστρο.

     Στο  ημερολόγιο μεταφοράς μπορεί να αναγράφονται μόνο η χρονολογία   και η ώρα εκκίνησης του μεταφορικού μέσου καθώς και  το  κόμιστρο,  ως   και  το  είδος  και  ο  αύξων  αριθμός  του  συνοδευτικού  φορολογικού
 στοιχείου, εφόσον στο στοιχείο αυτό αναγράφονται τα λοιπά δεδομένα.

    β) Το κόμιστρο να καταβάλλεται στο μεταφορέα για όλες τις μεταφορές   του μήνα από το ίδιο πρόσωπο.

    γ) Στη συγκεντρωτική φορτωτική,  εκτός  των  λοιπών  δεδομένων,  να   αναγράφονται  και  οι  αύξοντες  αριθμοί  των συνοδευτικών φορολογικών   στοιχείων που εκδόθηκαν από τον φορτωτή για  όλες  τις  μεταφορές  που   καλύπτονται από τη συγκεκριμένη φορτωτική.
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο