Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-12-2006 ]

ΙΚΑ Γ.Ε.Γ99/1/154/07.12.06 Βεβαιώσεις Εργοδοτών εποχικά απασχολουµένων

(Βεβαιώσεις Εργοδοτών εποχικά απασχολουµένων)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)Βεβαιώσεις Εργοδοτών εποχικά απασχολουμένων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

Γ.Ε.:Γ99/1/154/7-12-2006

ΣΧΕΤ. : Το υπ' αριθμ. Γ99/1/150/02, Γ99/1/318/03, Γ99/1/153/04 και Γ99/1/137/05 Γεν. Έγγραφά μας.

Σας κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. Β128807/19-9-2006 έγγραφο του Ο.Α.Ε.∆., σύμφωνα με το οποίο, οι υπηρεσίες του εν λόγω Οργανισμού, προκειμένου να χορηγήσουν επιδόματα ανεργίας σε εποχικά απασχολούμενους, θα δέχονται και για το έτος 2006 τα έντυπα ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ, απευθείας χωρίς καμία προηγούμενη επικύρωσή τους από τις υπηρεσίες εσόδων των Υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ημερομηνία : 19/09/2006

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αριθ.Πρωτ: Β128807

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προκαταβολής επιδόματος και έναρξη -επιδότησης ανεργίας στους απασχολούμενους σε ξενοδοχειακές, τουριστικές ή επισιτιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά (άρθρο-3 του.. Ν. 3302/04)

Με αφορμή τη μεγάλη προσέλευση των απολυμένων μισθωτών από ξενοδοχειακές, τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, σας υπενθυμίζουμε την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 3302/04 και της αριθμ. 31206/9-8-05 Υ Α., όπως έχουν ερμηνευτεί με τα με αριθμ. B127391/16-8-05, Β130121/16-9-05 και 1325/5.10.05 γενικά έγγραφα της Δ/νσης Ασφάλισης.

Ειδικότερα επισημαίνουμε τα εξής:

1. Το επίδομα ανεργίας στους δικαιούχους της παραπάνω κατηγορίας καταβάλλεται από την επόμενη ημέρα του εξαημέρου χρόνου αναμονής (με εξαίρεση τους δικαιούχους συνέχισης στους οποίους δεν υπολογίζεται το 6ήμερο), εφόσον η σχετική με την επιδότηση αίτηση υποβληθεί μέσα σε 60 ημέρες από τη λύση της εργασιακής σχέσης.

2. Το έντυπο «∆ήλωση Εποχιακά Απασχολούμενων» Θα συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο και καθημερινά, λίγο πριν τη λήξη του ωραρίου, όλες οι δηλώσεις θα αποστέλλονται από τις Υπηρεσίες Παροχών στα αντίστοιχα ΚΠΑ για την καταχώρηση τους στο μηχανογραφικό σύστημα, σύμφωνα με τις οδηγίες της με αριθμ. 1325/5.10.05 εγκυκλίου μας.

3. Σε εμφανές σημείο της Υπηρεσίας να υπάρχει γραπτή σχετική πληροφόρηση, ευανάγνωστη και κατανοητή από τους ασφαλισμένους. Τέλος , σας ενημερώνουμε ότι, οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την με αριθμ. Β221588/2.10.02 εγκύκλιο της ∆/νσης Ασφάλισης, σχετικά με τη μη επικύρωση από τα αρμόδια Υποκ/τα ΙΚΑ των «Βεβαιώσεων Εργοδότη» των εποχιακά απασχολούμενος θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και για τη χρονική περίοδο έτους 2006.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο