Σχόλια

βλέπε και 1085068/4794/ΔΕ-Β/12.9.2007

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-07-1998 ]

1089529/1366/ Α0006/28.7.1998 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 1057037/1181/Α0006/12.5.1998 (Β` 486) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών "Ανακαθορισμός της καθ` ύλην αρμοδιότητας των ΔΟΥ Β` τάξης, σε θέματα προσωρινού και τακτικού φορολογικού ελέγχου

(Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 1057037/1181/Α0006/12.5.1998 (Β` 486) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών "Ανακαθορισμός της καθ` ύλην αρμοδιότητας των ΔΟΥ Β` τάξης, σε θέματα προσωρινού και τακτικού φορολογικού ελέγχου)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΦΕΚ Β` 841/12-8-1998.  Αριθμ.
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ.    1057037/1181/Α0006/12.5.1998 (Β` 486)  απόφασης του Υπουργού Οικονομικών "Ανακαθορισμός της καθ` ύλην  αρμοδιότητας των ΔΟΥ Β` τάξης, σε θέματα προσωρινού  και τακτικού φορολογικού ελέγχου

1089529

                 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Εχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις :

  α) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 "Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις" (Α` 2).

  β) Του Π.Δ. 551/1988 "Οργανισμός Νομαρχιών (οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών)" (Α` 259).

  γ) Της περιπτ. β` της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν. 2238/1994 "Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος" (Α` 151).

  δ) Του Π.Δ. 16/1989 "Κανονισμός λειτουργίας ΔΟΥ και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών" (Α` 6) και

  ε) Του άρθρου 29α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" (Α` 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α` 38).

  2. Την αριθμ. 1057037/1181/Α0006/12.5.1998 (Β`486) απόφασή μας.

  3. Το αριθμ. 2801/15.6.1998 έγγραφο της Οικονομικής Επιθεώρησης Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης.

  4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε :

   
  Ι. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. 1057037/1181/Α0006/12.5.1998 απόφασή μας, περί ανακαθορισμού της καθ` ύλην αρμοδιότητας των ΔΟΥ Β` τάξης σε θέματα προσωρινού και τακτικού
ελέγχου, ως εξής :
 
  1. Οι περιπτώσεις με α/α 7 και 13 του πίνακα ΔΟΥ της παρ. 1 της παραπάνω Υπουργικής απόφασης, που αφορούν τον ανακαθορισμό της καθ` ύλην αρμοδιότητας των ΔΟΥ Β` τάξης περιοχής των Νομαρχιών Εβρου και
Καβάλας αντίστοιχα, αντικαθίστανται ως ακολούθως :

  α/α Περιοχή            Μεταβίβαση αρμοδιότητας

     Νομαρχίας           Από τη ΔΟΥ Β`τάξης Στη ΔΟΥ Α`τάξης
 
  7. Εβρου               Σουφλίου        Αλεξανδρούηολης
 
 13. Καβάλας             Θάσου           Α` Καβάλας

  2. Στο τέλος του πίνακα των ΔΟΥ της παρ. 1 της ιδίας ως άνω Υπουργικής απόφασης προστίθενται περιπτώσεις με α/α 40 και 41, που αφορούν τον ανακαθορισμό της καθ` ύλην αρμοδιότητας των ΔΟΥ Β` τάξης της περιοχής των Νομαρχιών Δράμας και Καστοριάς, οι οποίες έχουν ως ακολούθως :

  α/α Περιοχή            Μεταβίβαση αρμοδιότητας

      Νομαρχίας          Από τη ΔΟΥ Β`τάξης Στη ΔΟΥ Α`τάξης
 
  40. Δράμας             Νευροκοπίου        Δράμας
 
  41. Καστοριάς          Αργους Ορεστικού   Καστοριάς
   
                         Νεστορίου          Καστοριάς
 
  ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1057037/1181/Α0006/12.5.1998 ΠΟΛ.1150/12.5.1998  απόφασή μας.

  ΙΙΙ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                    Αθήνα,28Ιουλίου 1998
            
                        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                    ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο