Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-11-2006 ]

ΠΟΛ.1134/16.11.2006 Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1074031/ 5376/ 811/ 0014/ ΠΟΛ.1110/ 27.7.2005.

(Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1074031/ 5376/ 811/ 0014/ ΠΟΛ.1110/ 27.7.2005.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.ΠΟΛ 1134  16/11/2006 
Αρ.Πρωτ.1102862/9102/1611/0014
Αθήνα 16 Νοεμβρίου 2006
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                          

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ  Α - Β                                                              

Ταχ. Δ/νση    :  Σίνα 2-4
Ταχ. Κωδ.     :  106 72 ΑΘΗΝΑ                                                                           
Πληροφ.       :  Μ. Κούστα
Τηλ.              :  210 3647202-5
FAX               :  210 3645413
e-mail           :  [email protected]                                            

ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1074031/ 5376/ 811/ 0014/ ΠΟΛ.1110/27.7.2005

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

΄Εχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), όπως ισχύουν, και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 27 (υποπερίπτωση ββ),περίπτωση στ), παράγραφος 1, και παράγραφος 2), καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 64 του νόμου αυτού.

2.Την απόφαση 1074031/5376/811/0014/ΠΟΛ.1110/27.7.2005(ΦΕΚ 1166/    Β/23.8.2005) και την ανάγκη διευκόλυνσης εφαρμογής της προβλεπόμενης σε αυτή διαδικασίας απαλλαγής από το ΦΠΑ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), για την προμήθεια του εξοπλισμού του, μέσω του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3.Την εγκύκλιο διαταγή 1088671/5615/0014/ΠΟΛ.1247/4.12.1990

4.Την  37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/Β/14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την 5733/ΔΙΟΕ179/9.2.2006 (ΦΕΚ204/Β/ 13.2.2006), όμοια απόφαση. 

Αποφασίζουμε

1.H θεώρηση των αντιτύπων του εντύπου «πιστοποιητικό απαλλαγής», που προβλέπεται από την παράγραφο 3 της απόφασης 1074031/ 5376/ 811/ 0014/ ΠΟΛ.1110/27.7.2005, μπορεί να γίνει και στην περίπτωση που τα εν λόγω αντίτυπα έχουν συνταχθεί και προσκομιστεί μετά την πραγματοποίηση της συναλλαγής.

2.Στην περίπτωση που, στο προβλεπόμενο από την παράγραφο 5 της ίδιας ως άνω απόφασης, φορολογικό στοιχείο, έχει χρεωθεί ο ΦΠΑ που αναλογεί, ο προμηθευτής των αγαθών ή ο παρέχων υπηρεσίες, αφού λάβει το ανωτέρω θεωρημένο αντίτυπο, εκδίδει πιστωτικό σημείωμα για την έκπτωση του φόρου που αναλογεί στην αξία της ποσότητας των αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών που περιέχεται στο αντίτυπο αυτό.

3.Η απόφαση αυτή που ισχύει από την έκδοσή της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

                                                                              Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                               ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                                                               
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο