Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-11-2006 ]

ΠΟΛ.1132/16.11.2006 Εισφορά ακινήτων προς υφιστάμενη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία.

(Εισφορά ακινήτων προς υφιστάμενη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία.)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Αριθ. Πρωτ:1100785/11369/Β0012
Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                                      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)                  
ΤΜΗΜΑ: Β'

Ταχ.Δ/νση:  Καρ. Σερβίας 10                                                       
Ταχ.Κώδικας:101 84 Αθήνα                                                                                                          

Τηλέφωνο: 2103375311                                                   
ΦΑΞ:         2103375001                                                 

ΠΟΛ 1132 

ΘΕΜΑ: Εισφορά ακινήτων προς υφιστάμενη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν.2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α'), ορίζεται, οτι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία συγκροτείται από εισφορές μετρητών, κινητών αξιών και ακινήτων, κατά την έννοια του άρθρου 22 παρ.2 του νόμου αυτού, καθώς και άλλων κινητών ή ακινήτων, τα οποία εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας. Η αποτίμηση των εισφορών σε είδος διενεργείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 του κ.ν.2190/1920.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2778/1999, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 3 του ν.2992/2002 ορίζεται, οτι οι εκδιδόμενες από εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία μετοχές, καθώς και η μεταβίβαση ακινήτων προς αυτή απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιώματος ή οποιασδήποτε άλλης φορολογικής επιβάρυνσης υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικά τρίτων. Η απαλλαγή δεν καταλαμβάνει το φόρο εισοδήματος για την υπεραξία που προκύπτει κατά την εισφορά ακινήτων.

Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 31 του ίδιου νόμου ορίζεται, ότι οι Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων στην περίπτωση που σχηματισθούν μετά από: α)συγχώνευση δύο ή περισσότερων εταιρειών οι οποίες διαθέτουν ακίνητη περιουσία ή β) μετά από διάσπαση ή απόσχιση της υφιστάμενης εταιρείας που εισφέρει ακίνητη περιουσία της σε νέο ή υφιστάμενο νομικό πρόσωπο το οποίο λειτουργεί ως Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία. Ο ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α'/24.08.1993) εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις αυτές κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1ε και του άρθρου 4 του ίδιου νόμου.

Με τις διατάξεις του ν.2166/1993 δεν προβλέπεται η εκτίμηση των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων από την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του ν.2190/1920, αλλά η μεταφορά στα βιβλία της νέας εταιρείας ενεργείται με τις αξίες που εμφανίζονται στα βιβλία της εισφέρουσας με αποτέλεσμα να μην προκύπτει υπεραξία κατά το μετασχηματισμό.

Από τις πιο πάνω διατάξεις συνάγεται, οτι κατά τη σύσταση Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, τα εισφερόμενα ακίνητα αποτιμώνται από την επιτροπή του άρθρου 9 του ν.2190/1920 και επιπλέον στην περίπτωση αυτή η υπεραξία που προκύπτει υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος. Αντίθετα, δεν λαμβάνει χώρα αποτίμηση των ακινήτων που εισφέρονται στη λειτουργούσα ή στη νέα «Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», εφόσον ο μετασχηματισμός ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993.

Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται, οτι σε περίπτωση συγχώνευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993 δύο ή περισσοτέρων εταιρειών, οι οποίες διαθέτουν ακίνητη περιουσία, σε νέο ή υφιστάμενο νομικό πρόσωπο το οποίο λειτουργεί ως Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, δεν υφίσταται θέμα φορολόγησης υπεραξίας. Τα ίδια ισχύουν και σε περίπτωση διάσπασης ή εισφοράς κλάδου υφιστάμενης εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993, κατά την οποία εισφέρεται ακίνητη περιουσία σε νεοϊδρυόμενη «Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» ή υφισταμένη τοιαύτη.

Κάθε άλλη διαταγή με αντίθετο περιεχόμενο παύει να ισχύει από την έκδοση της παρούσης.

                                                                       

    Ακριβές Αντίγραφο                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο