Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-11-2004 ]

1092634/6908-11/0016/10.11.2004 Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ αριθμ. 1109793/6134-11/0016/24.11.1999 απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

(Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ αριθμ. 1109793/6134-11/0016/24.11.1999 απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

1092634/6908-11/0016/10.11.2004

(ΦΕΚ Β΄ 1755/29.11.2004)
Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ  αριθμ. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999  απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και  φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

                               Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

 1) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 τ.Α`) όπως αυτό  τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν.  2503/1997 (ΦΕΚ 107 τ.Α`), του άρθρου 25 του Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 τ.Α`), του  άρθρου 18 Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 τ.Α`) και του άρθρου 46 παρ. 2 του Ν.  3220/2004 (ΦΕΚ 15 τ.Α`).

 2) Τις διατάξεις της 1109793/6134-11/0016/(ΦΕΚ 2134 τ.Β`) Α.Υ.Ο.,  όπως ισχύει.

 3) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 4, 6, 8 και 9 της παραπάνω απόφασης με τις  οποίες ρυθμίζονται θέματα του αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και  φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

 4) Την ανάγκη απλούστευσης της διαδικασίας χορήγησης του εν λόγω  αποδεικτικού για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη με παράλληλη διασφάλιση  των συμφερόντων του Δημοσίου.

 5) Την 14650/ΔΙΟΕ/17.3.2004 (ΦΕΚ 514 τ.Β`) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του  Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες  στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

 6) Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό  Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:


Στην απόφασή μας 1109793/6134 11/0016/(ΦΕΚ 2134Β`) επέρχονται οι  ακόλουθες μεταβολές:

 1. Καταργείται η παράγραφος 5 του άρθρου 1.
 2. Καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 2.
 3. Καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 4.
 4. Καταργούνται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 6.
 5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 "Α. Χρόνος ισχύος του αποδεικτικού:

 Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες σε  περίπτωση μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σε αντίθετη περίπτωση η διάρκεια  ισχύος του χορηγούμενου αποδεικτικού ορίζεται σε ένα (1) μήνα, εφόσον οι  ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή  νομοθετική ρύθμιση και ο oφειλέτης είναι συνεπής σ` αυτή.

 Β. Κατηγοριοποίηση περιπτώσεων χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας:
 α) Είσπραξη χρημάτων
 β) Μεταβίβαση ακινήτων
 γ) Κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων)".

 6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

 "Το αποδεικτικό ενημερότητας υπογράφεται μόνο από τον εκδότη, με εκχώρηση  υπογραφής από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Εξαιρούνται τα αποδεικτικά  ενημερότητας μηνιαίας ισχύος".

 7. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 9 η φράση "εξάμηνης  ισχύος", αντικαθίσταται με τη φράση "τετράμηνης ισχύος"..

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από

1 Ιανουαρίου 2005.


                          Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2004

                                Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                               ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο