Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-11-2006 ]

ΠΟΛ.1129/6.11.2006 Eκπτωση από το συνολικό εισόδημα του συνολικού ποσού των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης.

(Eκπτωση από το συνολικό εισόδημα του συνολικού ποσού των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης.)

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑθήνα,   6 Νοεμβρίου  2006
Αριθ.Πρωτ :1098066/2263/A0012
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Ταχ. Δ/νση      :  Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες  :  Γ. Πουλής
Τηλέφωνο       :  210-3375318
FAX                :  210-3375001
E-mail             : [email protected]
 

ΘΕΜΑ:Eκπτωση από το συνολικό εισόδημα του συνολικού ποσού   των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης.

 
Με αφορμή ερωτήματα φορολογουμένων αλλά και υπηρεσιών αν μπορούν να εκπέσουν από το συνολικό καθαρό εισόδημα (καθαρά κέρδη) του ελεύθερου επαγγελματία (ηθοποιού, δημοσιογράφου, λογιστή κ.λ.π) οι ασφαλιστικές εισφορές του στην περίπτωση που δεν υπάρχει βεβαίωση του αντίστοιχου ασφαλιστικού φορέα αλλά μόνο βεβαίωση παρακράτησης της εργοδότριας εταιρείας και σε αντίθετη περίπτωση, αν μπορούν να αφαιρεθούν οι συγκεκριμένες ασφαλιστικές εισφορές από το  ακαθάριστο  εισόδημά του ως εκπεστέα  δαπάνη διευκρινίζονται τα εξής:

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε., από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται το συνολικό ποσό των εισφορών που καταβάλλονται από το φορολογούμενο σε ταμεία ασφάλισής του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής του σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.

2.Επίσης σύμφωνα με την 1017701/306/ΠΟΛ.1040/19.2.2001 (ΦΕΚ 232/Β) Α.Υ.Ο.Ο, για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών σε ταμεία ασφάλισης του υποχρέου, απαιτείται η σχετική βεβαίωση ή απόδειξη των ασφαλιστικού φορέα, από την οποία προκύπτει το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταμεία που έχουν συσταθεί με  νόμο, χωριστά από τυχόν άλλα ποσά για εκπρόθεσμη κτλ καταβολή εισφορών. Δηλαδή, με βάση τα παραπάνω κατά πάγια θέση της Διοίκησης , εφόσον οι εισφορές δεν καταβάλλονται από τον ίδιο το φορολογούμενο, δεν εκπίπτουν από το καθαρό του εισόδημα.

3.Περαιτέρω,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του K.B.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, των  εξόδων που αναφέρονται ρητά στο άρθρο αυτό.

4.Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., στο οποίο και αναφέρονται οι δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση της έκπτωσης αυτών είναι αθροιστικά (πρέπει να συντρέχουν όλες μαζί) οι εξής:

α)Η δαπάνη να είναι πραγματική και όχι εικονική.

β)Η δαπάνη να είναι παραγωγική, δηλαδή να συμβάλλει στην απόκτηση φορολογητέου εισοδήματος.

γ)Η δαπάνη να προβλέπεται από διάταξη νόμου (άρθρο 31 του Κ.Φ.Ε.).

δ)Η δαπάνη να έχει καταχωρηθεί στα βιβλία, να προκύπτει από δικαιολογητικά έγγραφα (τιμολόγια, αποδείξεις κ.λ.π.) και να είναι βέβαιη, δεδουλευμένη και εκκαθαρισμένη.

 

Με βάση τα παραπάνω, επειδή οι υπόψη εισφορές είναι προσωπική δαπάνη, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, ως μη παραγωγική δαπάνη και επιπλέον μη προβλεπόμενη από το νόμο (άρθρο 31 Κ.Φ.Ε.), γίνεται δεκτό να εκπίπτουν από το συνολικό καθαρό εισόδημα (καθαρά κέρδη) του φορολογουμένου οι ασφαλιστικές εισφορές του, τόσο στην περίπτωση που υπάρχει βεβαίωση του αντίστοιχου ασφαλιστικού φορέα αλλά και στην περίπτωση που υπάρχει μόνο βεβαίωση παρακράτησης της εργοδότριας εταιρείας.
  Ακριβές Αντίγραφο                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                      Ν. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο