Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-10-2006 ]

ΠΟΛ.1122/12.10.2006 Επανεκτύπωση βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ.

(Επανεκτύπωση βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 12 Οκτωβρίου 2006
Αρ.Πρωτ.: 1091164/2651/ΔΜ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Α'

Θέμα: «Επανεκτύπωση βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ»

Με αφορμή ερωτήματα που ανακύπτουν στην υπηρεσία μας και το γεγονός ότι οι Δ.Ο.Υ. γίνονται καθημερινά και σε μεγάλο ποσοστό δέκτης αιτημάτων πολιτών για την επανεκτύπωση βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 6 της 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ 193/Β') Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται μεταξύ άλλων ότι στα φυσικά πρόσωπα με την απόδοση ΑΦΜ, χορηγείται από τη Δ.Ο.Υ. έντυπη βεβαίωση απόδοσης. Στη βεβαίωση αυτή αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, καθώς και ο ΑΦΜ που του αποδόθηκε.
Η παραπάνω βεβαίωση επιδεικνύεται από τον υπόχρεο όπου επιβάλλεται η αναγραφή του ΑΦΜ είτε από τις διατάξεις της αναφερόμενης ΑΥΟ είτε από άλλες διατάξεις.

Οποιαδήποτε μεταβολή επέρχεται μεταγενέστερα στα στοιχεία του υπόχρεου ή στη διεύθυνση κατοικίας του δεν αναγράφεται στην επανεκτυπωμένη βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ η οποία σημειώνουμε ότι χορηγείται μόνο από τη Δ.Ο.Υ. που έχει πραγματοποιήσει την απόδοση του ΑΦΜ και όχι από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της χώρας.

Οι φορείς στους οποίους κοινοποιείται το παρόν και ζητούν επαλήθευση του ΑΦΜ φυσικού προσώπου, οφείλουν σε κάθε περίπτωση να αποδέχονται την ανωτέρω βεβαίωση και να μην προβαίνουν σε αναζήτηση βεβαίωσης με πρόσφατη ημερομηνία. Έχουν δε τη δυνατότητα να δέχονται προς επαλήθευση του ΑΦΜ, εναλλακτικά το εκκαθαριστικό σημείωμα στο οποίο ο ΑΦΜ είναι προεκτυπωμένος καθώς ο κάτοχος της εν λόγω βεβαίωσης, βάσει των διατάξεων της ανωτέρω Απόφασης, έχει την υποχρέωση επίδειξης αυτής, όπου του ζητείται επαλήθευση του ΑΦΜ που κατέχει και όχι κατάθεσής της.

Αναφορικά με τους ΑΦΜ οι οποίοι έχουν χορηγηθεί πριν την εφαρμογή της ανωτέρω Απόφασης και για τους οποίους δεν υπάρχει δυνατότητα χορήγησης έντυπης βεβαίωσης, η επαλήθευσή τους δύναται να πραγματοποιηθεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, από το εκκαθαριστικό σημείωμα στο οποίο έχει αποτυπωθεί μηχανογραφικά ο ΑΦΜ.

Σημειώνουμε δε ότι για τις περιπτώσεις εκείνες όπου ζητείται επανεκτύπωση βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, για χρήση σε ιδιωτικούς φορείς, και το φυσικό πρόσωπο κατέχει ήδη βεβαίωση η οποία όμως δε γίνεται δεκτή λόγω της ημερομηνίας έκδοσής της, δεν θα προβαίνετε στην επανεκτύπωση αλλά θα τίθεται στη διάθεση του αιτούντος η παρούσα εγκύκλιος.

Τέλος, οι υπηρεσίες σας θα προβαίνουν σε επανεκτύπωση βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ μόνο κατόπιν αιτήσεως του φυσικού προσώπου για τις περιπτώσεις εκείνες της αποδεδειγμένης απώλειας ή κλοπής αυτής.


Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Γραμματείας Αφροδίτη Μασίκα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο