Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-12-1992 ]

ΠΟΛ.1271/3.12.1992 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τη διάθεση της Τηλεκάρτας.

(Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τη διάθεση της Τηλεκάρτας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αριθ. 1108850/851/0015 ΦΕΚ Β` 731/1992

Θέμα: Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τη διάθεση της Τηλεκάρτας.
   
ΠΟΛ 1271

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γδ' γε' και γη' της περίπτωσης γ' και της περίπτωσης δ' του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 - ΦΕΚ Α 84).

2. Το γεγονός ότι η τηλεκάρτα είναι μια νέα μορφή χρήσης των μέσων τηλεπικοινωνίας, αφού πρόκειται για μαγνητική κάρτα, η οποία περιέχει ορισμένο αριθμό τηλεφωνικών μονάδων και εφαρμόζει σε τηλεφωνικές
συσκευές για χρήση από το κοινό, η κάρτα δε αυτή αποτελεί μεν αντικείμενο εμπορίας, αλλά η αξία αυτής καλύπτει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (αξία συνδιαλέξεων).

3. Την ανάγκη ρύθμισης των πιο πάνω ειδικών συναλλαγών, καθόσον αφορά  τη διάθεση της τηλεκάρτας στο κοινό είτε απευθείας από την επιχείρηση  τηλεπικοινωνιών είτε μέσω τρίτων, στους οποίους θα διατίθενται με
    μειωμένη αξία σε σχέση με την ονομαστική αξία αυτών.

4. Την Υ. 1847/1078399/1182/0001/1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού  και του Υπουργού Οικονομικών, για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων,  αποφασίζουμε:

                 
1. Για τη διάθεση τηλεκαρτών απ' ευθείας από την επιχείρηση τηλεπικοινωνιών προς το κοινό εκδίδεται με την παράδοση σε κάθε  αγοραστή παραστατικό στοιχείο της συναλλαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 (παράγρ. 4) του Κ.Β.Σ.

2. Για τη διάθεση τηλεκαρτών, από την επιχείρηση τηλεπικοινωνιών σε  τρίτους - επιτηδευματίες, με μειωμένη τιμή, προκειμένου να διατεθούν  αυτές στη συνέχεια προς το κοινό, εκδίδεται με την παράδοση από την
επιχείρηση τηλεπικοινωνιών παραστατικό στοιχείο της συναλλαγής, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 12 (παράγρ. 16-β`) του Κ.Β.Σ. Στο  παραστατικό αυτό θα αναγράφονται, εκτός των άλλων, ο Α.Φ.Μ. του
επιτηδευματία - τρίτου, η ποσότητα και η αξία των τηλερκαρτών καθώς και το ποσό της χορηγούμενης έκτωσης".

3. Στους επιτηδυματίες - τρίτους παρέχεται η δυνατότητα, κατά τη  "μεταπώληση" της τηλεκάρτας, να μην εκδίδουν φορολογικά στοιχεία προς  το κοινό, εφόσον το σχετικό έσοδο (έκπτωση _προμήθεια) εμφανίζεται στα
τηρούμενα βιβλία με βάση το παραστατικό στοιχείο που εκδίδεται από την  επιχείρηση τηλεπικοινωνιών, κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο  (2).


4. Η επιχείρηση τηλεπικοινωνιών, για τις συναλλαγές της παραγράφου     (2) της παρούσας, υποχρεούται να υποβάλει στοιχεία για διασταύρωση στην   αρμόδια ΔΟΥ ή στο ΚΕΠΥΟ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του  άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

5. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε  βάρος του κρατικού προυπολογισμού.

      Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησεως.

                        Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 1992

                             Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                           ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο