Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-10-2006 ]

ΥΠΕΕ Αρ. πρ.11874/09.10.06 Έλεγχος ενεργειακών προϊόντων και ειδικότερα του πετρελαίου θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο

(Έλεγχος ενεργειακών προϊόντων και ειδικότερα του πετρελαίου θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο )

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕΑθήνα, 09/10/06

Αρ. πρωτ.: 11874

Προς: Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΥΠ.Ε.Ε.

Θέμα:«Έλεγχος ενεργειακών προϊόντων και ειδικότερα του πετρελαίου θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο.»

Στο πλαίσιο υλοποίησης των ελέγχων για το τέταρτο τρίμηνο τρέχοντος έτους θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους ελέγχους των ενεργειακών προϊόντων και ειδικότερα του πετρελαίου θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο, το οποίο θα διατίθεται στην κατανάλωση από 13-10-2006 έως και 30-04-2007 με μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης ( 21 ευρώ το χιλιόλιτρο ).

Εχει αποδειχθεί ότι η χαμηλή τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, αποτελεί ισχυρό κίνητρο για λαθρεμπόρευση, τόσο κατά το στάδιο της διακίνησης και διάθεσης όσο και της χρήσης από τον τελικό καταναλωτή.

Η προσπάθειά μας για περιορισμό του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής πρέπει να ενταθεί και για το σκοπό αυτό παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και κατευθύνσεις.

1. Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση να συγκροτήσει ικανό αριθμό συνεργείων, κατά την παραπάνω χρονική περίοδο ισχύος του μειωμένου ειδικού φόρου κατανάλωσης, λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης και τους αριθμητικούς στόχους της και να διενεργήσει ελέγχους, κατά το στάδιο της διακίνησης (εθνικούς δρόμους, λιμάνια, διόδια κλπ), της διάθεσης και χρήσης του πετρελαίου στις παρακάτω δραστηριότητες:

 • Βυτιοφόρα Οχήματα
 • Φορτηγά Δ.Χ. & Ι.Χ.
 • Μηχανήματα έργου
 • Λεωφορεία
 • Επιβατικά αυτοκίνητα Δ.Χ.
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων
 • Πωλητές πετρελαίου θέρμανσης
 • Ξενοδοχεία
 • Εστιατόρια
 • Αρτοποιεία -Ζαχαροπλαστεία
 • Δημόσια -Ιδιωτικά Νοσοκομεία & Προνοιακά ιδρύματα
 • Κατασκευαστικές - Χωματουργικές επιχειρήσεις
 • Βιοτεχνίες  Βιομηχανίες
 • Λατομεία

Εξυπακούεται ότι, για τις πρώτες πέντε δραστηριότητες (οχήματα), κατά το στάδιο των ελέγχων διακίνησης, οι έλεγχοι θα διενεργούνται στα πλαίσια των διατάξεων του ν. 2960/2001 σε συνδυασμό με εκείνες των ν. 2873/2000 και 2093/1992, με τη χρησιμοποίηση των κινητών εργαστηριακών μονάδων (VAN), των TEST ανίχνευσης ιχνηθετών και τη λήψη δειγμάτων.

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας σας, στην ορθή τήρηση των κανόνων που διέπουν τις διαδικασίες πραγματοποίησης της δειγματοληψίας (σφράγιση, επισήμανση κλπ.), ώστε να διασφαλίζεται πλήρως το αλύμαντο, το αναντικατάστατο και η εγκυρότητα του δείγματος.

Για τη διευκόλυνση σας στο θέμα αυτό, αποστέλλουμε συνημμένα σχετικές εγκυκλίους με οδηγίες του Γενικού Χημείου του Κράτους καθώς και τα άρθρα 13-15 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσης.

Εφόσον από τους ελέγχους αυτούς προκύπτουν βάσιμα στοιχεία ότι εταιρίες εμπορίας (πρατήρια) έχουν τροφοδοτήσει οχήματα με πετρέλαιο θέρμανσης ή πετρέλαιο κίνησης νοθευμένο με θέρμανσης ή άλλα παράγωγα πετρελαίου, είναι αυτονόητο ότι οι έλεγχοι θα πρέπει να επεκταθούν και στις επιχειρήσεις αυτές για διαπίστωση τελωνειακών και φορολογικών παραβάσεων.

Επισημαίνεται ότι οι επιτηδευματίες που διαθέτουν πετρέλαιο θέρμανσης, επιβάλλεται βάσει της Α.Υ.Ο.Ο.1086978/609/0015/ ΠΟΛ.1121/15.9.2005 (όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με την Α.Υ.Ο.Ο. 1003080/22/0015/ ΠΟΛ.1002/12.01.2006), να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης -για τις λιανικές πωλήσεις του είδους αυτού- από θεωρημένα χειρόγραφα στελέχη ή από μηχανογραφικά έντυπα σημαινόμενα με τη χρήση ειδικού φορολογικού μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ) του ν. 1089/1988 κατά την παράδοση ή την αποστολή στον πελάτη (αγοραστή), ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούν. Το περιεχόμενο των αποδείξεων αυτών καθορίζεται από το άρθρο 2 της παραπάνω Α.Υ.Ο.Ο.

Διευκρινίζεται ότι οδηγίες για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών έχουν δοθεί με την Ε.Δ.Υ.Ο.Ο. 1096529/673/0015/ΠΟΛ.1132/12.10.2005 και 1028974/221/0015/ ΠΟΛ.1050/21.3.2006.

2. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή και βαρύτητα πρέπει να δοθεί στον τομέα της διακίνησης και διάθεσης ναυτιλιακών καυσίμων με τη διενέργεια ελέγχων:

- Στα Δ/Ξ - ΣΛΕΠΙΑ (εφοδιαστικά), στα πλοία που εκτελούν πλόες εσωτερικού - εξωτερικού - μικτόπλοα, αλιευτικά κ.λ.π.

Οι συγκεκριμένοι θαλάσσιοι έλεγχοι θα διενεργηθούν από την Π.Δ. Αττικής με σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ύστερα από συνεννόηση με την αρμόδια Λιμενική αρχή, κατ εφαρμογή της 113451/20.9.2002 Κ.Υ.Α.

-Στα εφοδιαζόμενα πλοία που είναι ελλιμενισμένα στα κρηπιδώματα των λιμένων (εντός και εκτός υποκείμενων χώρων) καθώς και στα βυτιοφόρα οχήματα δημόσιας χρήσης που μεταφέρουν ναυτιλιακά καύσιμα.

-Στις θαλαμηγούς, τα ρυμουλκά κλπ.

Οι έλεγχοι αυτοί θα διενεργηθούν από όλες τις Π. Δ/νσεις της Υπηρεσίας μας.

3. Προκειμένου να καταστούν οι προαναφερόμενοι έλεγχοι αποτελεσματικότεροι και ιδιαίτερα εκείνοι που αφορούν στον έλεγχο του πετρελαίου θέρμανσης κατά το στάδιο της διακίνησης και της διάθεσης στην κατανάλωση παρακαλούμε, όπως απευθύνεστε στις κατά τόπους Χημικές Υπηρεσίες για τη συμμετοχή χημικού υπαλλήλου στα σχετικά συνεργεία ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 110452/10-07-2002 έγγραφό μας.

Παρακαλούμε για την υλοποίηση των προαναφερόμενων, προκειμένου να πετύχουμε το στόχο μας, που δεν είναι άλλος από τον περιορισμό του νοσηρού φαινόμενου του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής στον ευαίσθητο τομέα των ενεργειακών προϊόντων, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας, του υγιούς ανταγωνισμού και της προστασίας των καταναλωτών.

Ακριβές αντίγραφο Ο Ειδικός Γραμματέας

ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  Up
  Close
  Close
  Κλείσιμο