Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-12-2002 ]

ΠΟΛ.1292/31.12.2002 Συμπλήρωση των Α.Υ.0.0. 1081253/320/0015/ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (ΦΕΚ 1362 Β/23.10.2002) και 1093833/721/0015/ΠΟΛ.1258/21-11.2002 (ΦΕΚ 1513 Β΄/3.12.2002)

(Συμπλήρωση των Α.Υ.0.0. 1081253/320/0015/ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (ΦΕΚ 1362 Β/23.10.2002) και 1093833/721/0015/ΠΟΛ.1258/21-11.2002 (ΦΕΚ 1513 Β΄/3.12.2002))

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2002
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ.Πρωτ.: 1103624/941/0015
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛ 1292

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΆ - ΓΆ
    

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση των Α.Υ.0.0. 1081253/320/0015/ (ΦΕΚ 1362 Β/23.10.2002) και 1093833/721/0015/ (ΦΕΚ 1513 Β΄/3.12.2002).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων β`, γ` (υποπεριπτώσεις γα΄ και γδ`) και στ` του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α`), όπως ισχύουν.

 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α`)
, όπως ισχύουν.

 3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α`), όπως ισχύουν.

 4. Τις διατάξεις της 1081253/320/00 15/ (ΦΕΚ 1362/Β΄/23.10.2002) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων".

 5. Τις διατάξεις της 1093833/721/0015/ (ΦΕΚ 1513/Β`) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 6. Τη θέση που διατύπωσε η αρμόδια διακομματική επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α`), όπως ισχύει, στην συνεδρίασή της την 17/12/2002.

 7. Τη διευκόλυνση των υπόχρεων για την ομαλή μετάβασή τους από το παλαιό καθεστώς στο νέο μέτρο χρησιμοποίησης ΦΦΗΜ για την έκδοση των αποδείξεων στις λιανικές πωλήσεις τους μετά από το αίτημα που διατύπωσαν οι αρμόδιοι φορείς.

 8. Την 1100383/1330/ΑΟΟ06/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β`) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών».

 9. Το νέο οργανωτικό πλαίσιο ελέγχου. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΕΘΕΚ, ΠΕΚ, ΤΕΚ, ΣΔΟΕ, TAXIS, ESKORT).

 10. Την ανάγκη περιστολής της φοροδιαφυγής και της διασφάλισης τωνσυμφερόντων του Δημοσίου.

 11. Οτι, η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

   
Συμπληρώνουμε τις παραπάνω αποφάσεις ως ακολούθως:

1. Στην παράγραφο 18.1 της Α.Υ.Ο.Ο 1081253/320/0015/ (ΦΕΚ 1362/Β`) προστίθεται, από του χρόνου της ισχύος της, νέο εδάφιο ως εξής:

 "Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας καταλληλότητας που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης (15.11.2002), κρίνονται από την αρμόδια διακομματική επιτροπή του άρθρου 7 του Ν.
1809/1988, με βάση τις διατάξεις της ΑΥΟ 1144860/370/0015/(ΦΕΚ 1338 Β΄/31.12.1998".

 2. Η παράγραφος 2 της Α.Υ.Ο.Ο 1093833/721/0015/ (ΦΕΚ 1513/Β`) αντικαθίσταται και συμπληρώνεται ως εξής:

 "Οι ως άνω φορητοί φορολογικοί μηχανισμοί φέρουν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται με τις διατάξεις των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Α.Υ.Ο 1144860/370/0015/(ΦΕΚ 1338/Β΄/31.12.1998) και Α.Υ.Υ.Ο. 1081253/320/0015/ (ΦΕΚ 1362/Β΄/23.1 0.2002 και έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Διακομματική επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988".

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                        Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2002

                              Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                          ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο