Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-02-1995 ]

ΠΟΛ.1241/25.2.1995 Τροποποίηση της αριθμ. 1079551/105/Γ0013/ΠΟΛ.1173/11.7.1994 ΦΕΚ 554τ. Β/18.7.1994 απόφασης περί του τύπου και περιεχομένου των φύλλων υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων.

(Τροποποίηση της αριθμ. 1079551/105/Γ0013/ΠΟΛ.1173/11.7.1994 ΦΕΚ 554τ. Β/18.7.1994 απόφασης περί του τύπου και περιεχομένου των φύλλων υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων.)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 1995
Αριθ.Πρωτ.: 1108284/384/Γ0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)
ΤΜΗΜΑ Γ'

ΠΟΛ 1241

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ.1079551/105/Γ0013/11.5.1994 ΠΟΛ.1173, ΦΕΚ 554 Β'/18.7.94 απόφασης περί του τύπου και περιεχομένου των φύλλων υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
  Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ Α 43) και 14 Ν.1473/1984 (ΦΕΚ Α 127).

  2. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 7 του Α.Ν. 1521/1950 (ΦΕΚ Α 245),που κυρώθηκε με το Ν. 1587/1950, όπως ισχύει.

  3. Τις διατάξεις των άρθρων 67, 88 και 94 του Ν.Δ. 118/1973 (ΦΕΚ 202 Α).

  4. Τις διατάξεις της αριθμ, 1067780/82/Γ0013/9.6.1994, ΠOΛ. 1149 (ΦΕΚ 549/Β/15.7.1994).

  5. Την αριθμ. 1α26431 /268/0006/2.3.94 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε:


1. Τροποποιούμε την αριθμ, 1079551/105/Γ00013/11.7.1994 ΠOΛ.1173/11.7.1994, ΦΕΚ 554Β/18.7.1895 απόφασής μας, και ορίζουμε από τις 2.10.1995, νέα τύπο και περιεχόμενο νια τα φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής φορολογητέας αξίας των ακινήτων με αριθμούς 3 και 6Α, όπως έχουν τα σχετικά υποδείγματα που επισυνάπτονται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.
   
2. Κατά τα άλλα ισχύουν οι διατάξεις της ως άνω απόφασής μας.

3. Oι διατάξεις της απόφασης αυτής θα ισχύουν μόνο για τα ακίνητα της περιφέρειας Αττικής. Για τις λοιπές περιοχές, οι ίδιες διατάξεις θα ισχύουν από την ημερομηνία αναπροσαρμογής των τιμών τους παυ θα γίνει
μελλοντικά από την ημερομηνία που θα ενταχθούν για πρώτη φορά στο αντικειμενικό σύτημα.
   
4. Η απόφαση αυτή, με την οποίο δεν πραγματοποιειται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
          
 Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 1995
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛOΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο