Σχόλια

Βλέπε Και η οποία τροποποιεί την παρούσα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-07-1994 ]

ΠΟΛ.1173/11.7.1994 Τύπος και περιεχόμενο φύλλων υπολογισθού φορολογητέας αξίας ακινήτων.

(Τύπος και περιεχόμενο φύλλων υπολογισθού φορολογητέας αξίας ακινήτων.)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα 11 Ιουλίου 1994
Αρ. Πρ. 1079551/105/Γ0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Φ/ΓΙΑΣ & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Τηλέφωνο : 3477166 (εσ. 233, 257) 3478706, 3479109

ΠΟΛ 1173

ΘΕΜΑ : Τύπος και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Εχοντας υπόψη:
   
  1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 Ν.1249/1982 (ΦΕΚ Α` 43) και 14 Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ Α` 127).
  2. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 7 του Α.Ν. 1521/1950 (ΦΕΚ Α` 245), που κυρώθηκε με το Ν.1587/1950, όπως ισχύει.
  3. Τις διατάξεις των άρθρων 67,88 και 94 του Ν.Δ. 118/1973 (ΦΕΚ 202 Α`).
  4. Τις διατάξεις της αριθ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994,
  5. Την αριθ. 1026431/268/0006Α/2.3.1994 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Οικονομικών, για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων,

αποφασίζουμε:

  1. Ορίζουμε, από της 15.7.1994, τον τύπο και το περιεχόμενο δώδεκα (12) φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων, όπως έχουν τα σχετικά υποδείγματα που επισυνάπτονται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.

  2. Τα πιο πάνω φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων θα υποβάλλονται μόνο αν στις δηλώσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και Φ.Α.Υ. περιλαμβάνονται ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που ισχύει στο σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας τους, καθώς και ειδικά κτίρια που είτε βρίσκονται σε περιοχές οπου ισχύει το σύστημα αυτό είτε όχι.

  3. Αντί των φύλλων υπολογισμού της παραγράφου 1 της απόφασης αυτής, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής φύλλων που έχουν εκτυπωθεί σε λευκό μηχανογραφικό χαρτί διαστάσεων 9,5 επί 11 ιντσών στα οποία θα
απεικονίζονται με πλήρη πιστότητα όλα τα στοιχεία και οι συντελεστές που αναφέρονται στα φύλλα της πιο πάνω παραγράφου 1, εκτός της τελευταίας σελίδας των οδηγιών τους. Σε περίπτωση διαπίστωσης ανακρίβειας ή παράλειψης των πιο πάνω συντελεστών θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

  4. Τα ανωτέρω φύλλα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραμένει στην αρμόδια ΔΟΥ και το άλλο αποστέλλεται από αυτή, μαζί με το αντίτυπο της φορολογικής δήλωσης, στο Κέντρο Πληροφορικής του
Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο.).

 Με την ως άνω απόφαση δεν πραγματοποιείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού.
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 1994
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο