Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-08-2006 ]

IKA Α30/472/21.08.06 Σχετικά με την δυνατότητα των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. να εξαιρεθούν από την ασφάλιση κλάδου ασθένειας άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, στον οποίο τυχόν υπάγονται.

(Σχετικά με την δυνατότητα των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. να εξαιρεθούν από την ασφάλιση κλάδου ασθένειας άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, στον οποίο τυχόν υπάγονται. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)Σχετικά με την δυνατότητα των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. να εξαιρεθούν από την ασφάλιση κλάδου ασθένειας άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, στον οποίο τυχόν υπάγονται.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ Γ.Ε.: Α30/472/21-8-2006

 Σας κοινοποιούμε το με αρ. Φ.80000/1406/81/28-3-06 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ( το οποίο αποτελεί απάντηση σε σχετικό ερώτημα που τέθηκε από την Υπηρεσία μας) και με το οποίο έγινε δεκτό ότι και οι σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. με τις διατάξεις του Π. ∆/τος 185/84 (όπως και οι σπουδαστές των Α.Ε.Ι. με τις διατάξεις του Π. Δ/τος 327/83) έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν την εξαίρεσή τους από την ασφάλιση κλάδου ασθένειας άλλου ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο τυχόν υπάγονται.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αθήνα 04-07-2006

Αρ. πρωτ. Φ 40021/13339/1065

ΓΈΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Σχετικά με επιλογή φορέα ασφάλισης σπουδαστών T.E.I. ΣΧΕΤ:

Α) Το αρ. Φ40021/5357/339/16-3-06 έγγραφο μας.

β) Το αρ. Α30/472/14-6-06 έγγραφο σας.

Συνεχίζοντας την αλληλογραφία μας, σχετικά με τη δυνατότητα σπουδαστών ΤΕΙ να εξαιρεθούν από την ασφάλιση κλάδου ασθένειας ασφαλιστικού φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένοι, διατυπώνουμε τις ακόλουθες απόψεις; Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 185/1984), σ' όλους τους σπουδαστές των ΤΕΙ, παρέχεται πλήρης ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από της εγγραφής τους και για διάστημα ίσο προς το προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης, μέχρι την απόκτηση πτυχίου προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω είναι ασφαλισμένοι σε κύριο ασφαλιστικό φορέα, δεν δικαιούνται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη κατά το ανωτέρω, παρά μόνο αν με υπεύθυνη δήλωση, παραιτηθούν του δικαιώματος τους από τον ασφαλιστικό φορέα, ο οποίος και ενημερώνει σχετικά την σπουδαστική λέσχη. Επίσης στην τελευταία αυτή περίπτωση, όταν δηλαδή συντρέχει ασφάλιση του σπουδαστή ΤΕΙ σε κύριο ασφαλιστικό φορέα, η σπουδαστική λέσχη καλύπτει τo μέρος των δαπανών ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που τυχόν δεν καλύπτεται από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα,

Από τη σαφή διατύπωση των διατάξεων του προαναφερόμενου Π. Δ/τος, προκύπτει ότι και oι σπουδαστές ΤΕΙ, όχι μόνο καλύπτονται πλήρως για παροχές ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης αλλά έχουν και δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα, αφού τους δίδεται η δυνατότητα να παραιτηθούν, με υπεύθυνη δήλωση τους, από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο τυχόν υπάγονται, ώστε να αποκτήσουν δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, ως σπουδαστές των ΤΕΙ.

Ο συσχετισμός της διατύπωσης των διατάξεων του Π.∆/τος 185/1984, περί σπουδαστών TEΙ, με τη διατύπωση των διατάξεων του Π,∆/τος 327/1983, περί φοιτητών ΑΕΙ, δεν αποδεικνύει διαφορετική βούληση του νομοθέτη για τους φοιτητές των ΑΕΙ και διαφορετική για τους σπουδαστές των ΤΕΙ, ούτε πρόκειται περί ατελούς διατύπωσης του πρώτου Π. ∆/τος. Η δυνατότητα παραίτησης από την ασφάλιση ενός φορέα, καλύπτει τόσο την παραίτηση από το δικαίωμα: για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, όσο και την παραίτηση από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στον άλλο φορέα.

Υστερα από τα ανωτέρω, έχουμε την άποψη ότι η περίπτωση του κ. ................... θα πρέπει να επανεξετασθεί και να γίνει δεκτή, η παραίτηση του από τον Κλάδο Ασθένειας του Ιδρύματος σας και ως προς το δικαίωμα ασφάλισης για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη και ως προς την υποχρέωση καταβολής εισφορών.

Επίσης, θα πρέπει η αρ, 650/21-6-2005 απόφαση της Τ.∆.Ε., να αναθεωρηθεί.

Η ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο