Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-07-2006 ]

ΥΠΕΕ Αρ.Πρ. 7170/10.07.06 Yποβολή ισολογισμού χρήσης 2005 και αδειών χρήσης λογισμικού (Προς όλες τις Εταιρείες με προσωπικό από πενήντα (50) και άνω υπαλλήλους.)

(Yποβολή ισολογισμού χρήσης 2005 και αδειών χρήσης λογισμικού (Προς όλες τις Εταιρείες με προσωπικό από πενήντα (50) και άνω υπαλλήλους.) )

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕΑθήνα, 10/07/06

Αρ. πρωτ.:7170/Δ3B/

Προς:  Όλες τις Εταιρείες με προσωπικό από πενήντα (50) και άνω υπαλλήλους.

  

Θέμα:«Yποβολή ισολογισμού χρήσης 2005 και αδειών χρήσης λογισμικού»

Η ΥΠ.Ε.Ε., προς υποστήριξη του προγραμματισμού των ελέγχων σε όλη την επικράτεια, με επιστημονικό τρόπο, έχει αναπτύξει πρόσφατα τη μηχανογραφική εφαρμογή του προγράμματος REGDATA, όπου γίνεται επεξεργασία και περαιτέρω αξιοποίηση των ετησίων δεδομένων, από τα υποσυστήματα Μητρώου, Φ.Π.Α. και εισοδήματος του TAXIS.


      H επιλογή των υποψηφίων προς έλεγχο επιχειρήσεων, γίνεται κατόπιν συγκέντρωσης φορολογικών στοιχείων με διάφορους τρόπους, στατιστικών αναλύσεων των προαναφερόμενων δεδομένων του TAXIS, μελέτης των αποτελεσμάτων προγενέστερων ελέγχων και στάθμισης των διαφόρων κριτηρίων επικινδυνότητας αφενός για την αποφυγή πολλαπλών ελέγχων των ίδιων επιχειρήσεων και αφετέρου για τον έλεγχο κατά προτεραιότητα επιχειρήσεων που δεν συμμορφώνονται προς την ισχύουσα νομοθεσία και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό, με ότι αυτό συνεπάγεται για την Κοινοτική και Εθνική Οικονομία.


 Για τους προαναφερόμενους λόγους παρακαλούμε να μας διαβιβάσετε τον ισολογισμό της εταιρείας σας της χρήσης 2005.


Επί τη ευκαιρία και επειδή η ΥΠ.Ε.Ε. είναι αρμόδια για τον έλεγχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και δεδομένου ότι το ποσοστό της πειρατείας λογισμικού για τη χώρα μας είναι αρκετά υψηλό, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το «Έντυπο Απογραφής Αδειών χρήσης Λογισμικού και Υπεύθυνη δήλωση», που συνημμένα σας κοινοποιούμε και να μας το υποβάλετε μαζί με φωτοαντίγραφα των τιμολογίων αγοράς α) Η/Υ και β) προγραμμάτων (SOFTWARE) που χρησιμοποιείτε με τις αντίστοιχες άδειες χρήσης, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή του προγράμματος REGDATA.


Τα παραπάνω φωτοαντίγραφα, παρακαλούμε να είναι ευκρινώς αναγνώσιμα και να μας αποσταλούν στην παραπάνω Διεύθυνσή μας, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του εγγράφου μας.

 Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

 

 

 Ακριβές αντίγραφο                              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗΣ  

 

Εντυπο απογραφής

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Επωνυμία Εταιρείας: _________________________________________________________________

Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου εταιρείας:___________________________________________

_________________________________________________________________________________

Τηλ:________________fax:_______________________e-mail:______________________________

Ηλεκτρονικά μέσα που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία:

α) αριθμός Η/Υ:_________________

β) Αριθμός διακομιστών (servers) ________________

 

Ονομασία Προγράμματος & Έκδοση

 

 

Εταιρεία Παραγωγής προγράμματος

Αριθμός Η/Υ όπου έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα

Αριθμός Αδειών Χρήσης

 

Επωνυμία Προμηθευτού  και αριθ. Παραστατικού αγοράς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ότι η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ διαθέτει τον απαιτούμενο

 αριθμό αδειών χρήσης προγραμμάτων Η/Υ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία [Ν. 2121/1993,

 « περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων»].

Ημερομηνία:_____________

Υπογραφή νομίμου εκπροσώπου:_________________

Ονοματεπώνυμο:____________________________

Σφραγίδα Εταιρείας


 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο