Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-06-2006 ]

ΔΙΑΔΠ/Γ2Γ/ΟΙΚ./1692/27.06.06 Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.

(Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. )

Κατηγορία: ΛοιπάΔΙΑΔΠ/Γ2Γ/ΟΙΚ./1692/2006 - ΦΕΚ 769/Β'/27.6.2006

Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

(α) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 126/Α) «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας "περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης.».

(β) Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 23 του ν.1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α) «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, κοινωνικός έλεγχος κ.τ.λ.».

(γ) Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. ΔΙΟΔ./Φ.62/237/6260/ 23.7.1987 (ΦΕΚ 451/Β) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Καθορισμός των ωρών εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.» όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/6492/9.3.1995 (ΦΕΚ 163/Β) απόφαση Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Καθορισμός των ωρών εργασίας των υπαλλήλων στο δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. Κλάδου Πληροφορικής σε Μηχανογραφικά Κέντρα ή σε Υπηρεσίες Πληροφορικής.»

(δ) Τις διατάξεις του π.δ.320/1988 (ΦΕΚ 149/Α) «Οργανισμός Υπηρεσιών του Υπ. Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

(ε) Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του ν.3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α) «Θέματα Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και λοιπές διατάξεις».

(στ) Την ανάγκη προσαρμογής του ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. στο ωράριο των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών της χώρας μας και αυτών της Ε.Ε.

(ζ) Την ανάγκη καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, σε συνδυασμό και με το ωράριο λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα.

(η) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

1. Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, στο σύνολο της επικράτειας και κατ' επιλογή των υπαλλήλων, ως εξής:

(α) - Ώρα προσέλευσης: 07.30. - Ώρα αποχώρησης: 15.00.

(β) - Ώρα προσέλευσης: 09.00. - Ώρα αποχώρησης: 16.30.

Η παρουσία των υπαλλήλων στο χώρο εργασίας τους είναι υποχρεωτική κατά το χρονικό διάστημα από 09.00 έως 15.00, ανεξαρτήτως του ωραρίου που έχουν επιλέξει.

Η επιλογή του ωραρίου εργασίας γίνεται με δήλωση των υπαλλήλων στη Διεύθυνση Διοικητικού της οικείας υπηρεσίας, η οποία υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου κάθε έτους. Η δήλωση αυτή είναι δεσμευτική και ανέκκλητη και ισχύει μέχρι 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά την πρώτη εφαρμογή του ανωτέρω ωραρίου, η δήλωση θα υποβληθεί από τη δημοσίευση της παρούσας έως και 31 Ιουλίου 2006.

Η εφαρμογή του ωραρίου αυτού αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 2006.

2. Από το ανωτέρω ωράριο εξαιρούνται:

(α) Το Εθνικό Τυπογραφείο για όλο το προσωπικό της πρωινής φυλακής εργασίας (βάρδιας) που απασχολείται από 07.00' μέχρι 14.00', το προσωπικό της απογευματινής φυλακής εργασίας του μικτού κλιμακίου σύνθεσης του Τμήματος Στοιχειοθεσίας και το προσωπικό όλων των κλιμακίων του Τμήματος Πιεστηρίων που απασχολείται από 14.00' μέχρι 21.00'.

(β) Η Κρυπτογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για το προσωπικό που απασχολείται σε φυλακές εργασίας (βάρδιες).

(γ) Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για τους υπαλλήλους του Κλάδου οδηγών αυτοκινήτων που απασχολούνται σε φυλακές εργασίας (βάρδιες) από 05.30' μέχρι 16.00' και μέσα στα όρια του νόμιμου ωραρίου.

(δ) Τα νοσηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ, τα εξωτερικά ιατρεία τους, τα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ, τα Ειδικά Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία, τα Πολυδύναμα Ιατρεία, τα νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Υπηρεσίες Υγείας των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και οι λοιποί φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας που συνδέονται με το ΕΣΥ.

(ε) Τα ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα σχολεία των λοιπών βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

(στ) Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Περιφερειών, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Νομαρχιακών Διαμερισμάτων των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Δήμων και Κοινοτήτων για τα οποία ισχύει η υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ24842/2005 (ΦΕΚ 1744/Β) απόφαση.

3. Εξουσιοδοτούμε:

α) Τους οικείους Υπουργούς να καθορίζουν με απόφαση τους τις ώρες έναρξης εργασίας του προσωπικού των υπηρεσιών των περ. β', δ' και ε' της προηγούμενης παραγράφου.

β) Τους κατωτέρω Υπουργούς να καθορίζουν με απόφαση τους τις ώρες έναρξης εργασίας του προσωπικού των ακόλουθων Υπηρεσιών του Υπουργείου τους και των εποπτευόμενων από αυτά ΝΠΔΔ, λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης του έργου τους:

(αα) Τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας, για το προσωπικό των Στρατιωτικών Μονάδων.

(ββ) Τον Υπουργό Ανάπτυξης για το προσωπικό του Ταμείου Λαϊκών Αγορών που απασχολείται στους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.

(γγ) Τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το προσωπικό των εκπαιδευτικών μονάδων του ΟΑΕΔ και το προσωπικό του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, προκειμένου το ωράριο του να εναρμονιστεί με το ωράριο των Τραπεζών λόγω ειδικών συνθηκών εργασίας του. Επίσης απογευματινό ωράριο εργασίας, εκ περιτροπής, για πέντε (5) ελεγκτές ιατρούς των Αθηνών, δύο (2) Θεσσαλονίκης και ένα (1) Πειραιώς του Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος (ΤΕΒΕ) λόγω ειδικών καθηκόντων των ελεγκτών-ιατρών του Ταμείου αυτού.

(δδ) Τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το προσωπικό των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (TEE) Α' Κύκλου Ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτή.

(εε) Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το προσωπικό του Ινστιτούτου Α.Τ.Σ.Α., καθώς και απογευματινό ωράριο για έναν (1) υπάλληλο του Κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, έναν (1) υπάλληλο του Κλάδου ΠΕΙ Ο Οικονομικού και δύο (2) υπαλλήλους του Κλάδου ΔΕ4 Διοικητικού-Λογιστικού.

(στστ) Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, για το προσωπικό των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, των Καταστημάτων Κράτησης, των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, των Θεραπευτικών Καταστημάτων, της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών, των Ιδρυμάτων Αγωγής Ανηλίκων και των Δικαστηρίων και λοιπών Δικαστικών Υπηρεσιών.

(ζζ) Τον Υπουργό Πολιτισμού, για το προσωπικό των Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων.

(ηη) Τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, για το προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Κεντρικής και Περιφερειακών).

(θθ) Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, για το προσωπικό της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών του Υπουργείου αυτού.

γ) Τους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών, για τον καθορισμό με απόφαση τους των ωρών έναρξης εργασίας των υπηρεσιών τους, των εποπτευόμενων από την Περιφέρεια νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού της περιφέρειας τους πλην των σχολικών μονάδων της δημόσιας εκπαίδευσης.

4. Για τις υπηρεσίες που εφαρμόζουν πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία οι ώρες εργασίας κάθε ημέρα ανέρχονται σε 7 1/2 και, συνολικά, σε 37 1/2 την εβδομάδα. Για τις υπηρεσίες και το προσωπικό που εξαιρούνται από την εφαρμογή της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, οι ώρες εργασίας κάθε ημέρας ορίζονται σε 6 1/4 και, συνολικά σε 37 1/2 την εβδομάδα. Ειδικά ωράρια εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν.

5. Το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων Κλάδων ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής και ΔΕ Πληροφορικής ή Προσωπικού Η/Υ με ειδικότητα προγραμματιστών Η/Υ και Αυτοματισμού Η/Υ, που εργάζονται σε Μηχανογραφικά Κέντρα ή σε Υπηρεσίες Πληροφορικής καθώς και των χειριστών και μόνο των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των χειριστών των μηχανών προετοιμασίας στοιχείων Η/Υ (διατρητικών - επαληθευτικών μηχανών ή μαγνητικών μέσων εισόδου στοιχείων) οι οποίοι εργάζονται σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. που διαθέτουν συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή εξοπλισμό προετοιμασίας στοιχείων Η/Υ, καθορίζεται σε επτά (7) ώρες ημερησίως.

6. Από την ισχύ της παρούσας απόφασης η είσοδος του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού για τις οποίες δεν ίσχυε περιορισμένο ωράριο εισόδου του κοινού (12.00-14.30) θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα από 09.00 - 15.00. Η είσοδος του κοινού στις υπηρεσίες που ίσχυε περιορισμένο ωράριο (12.00-14.30) θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα από 12.00-14.30. Ειδικότερες ρυθμίσεις που καθιερώνουν περισσότερες ώρες εισόδου του κοινού την ημέρα εξακολουθούν να ισχύουν. Ειδικά για τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) και τις δημόσιες διαχειρίσεις, το πέρας εισόδου του κοινού ορίζεται στις 14.00, χωρίς να θίγεται η καθορισμένη ώρα έναρξης εισόδου του κοινού. Η είσοδος του κοινού στα γραφεία πρωτοκόλλου και στα Γραφεία Υποδοχής Πολιτών επιτρέπεται από 07.30-15.00. Η ρύθμιση της παραγράφου αυτής δεν ισχύει για τα Γραφεία των Υπουργών, Υφυπουργών, Προέδρων Διοικητικών Συμβουλίων ή Διοικητών και Υποδιοικητών Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και για την Κεντρική Υπηρεσία των Υπουργείων Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών, για τα οποία ισχύουν οι ειδικά καθοριζόμενες από αυτά ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού.

Αρθρο 2

1. Οι αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.1157/1981 (ΦΕΚ 126/Α) και είναι σε ισχύ κατά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31.12.2006.

2. Επίσης, οι εξαιρέσεις, οι οποίες προβλέπονται από την παράγραφο 5 της υπ' αριθμ. ΔΙΟΔ./Φ.62/237/6260/ 23.3.1987 απόφασης «Καθορισμός των ωρών εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.» (ΦΕΚ 451/Β) και είναι πέραν των καθοριζομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31.12.2006.

3. Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των προηγούμενων παραγράφων οι οικείοι φορείς οφείλουν να επανεξετάσουν την ανάγκη θέσπισης εξαίρεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους από τη ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, προκειμένου να καθοριστεί, κατά παρέκκλιση, ο χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού τους, εφόσον συντρέχουν ειδικές περιπτώσεις και επιβάλλεται τούτο από τη φύση του έργου τους.

4. Στις υπηρεσίες στις οποίες, λόγω ιδιαιτερότητας των συνθηκών λειτουργίας τους ή του είδους και της μορφής εργασίας τους, έχει καθορισθεί ωράριο σε φυλακές εργασίας (βάρδιες), αυτό εξακολουθεί να ισχύει.

Αρθρο 3

Από την εφαρμογή του νέου ωραρίου παύει να ισχύει η υπ' αριθμ. ΔΙΟΔ./Φ.62/237/6260/23.3.1987 απόφαση «Καθορισμός των ωρών εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.» (ΦΕΚ 451/Β), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΚυβερνήσεωςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο