Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-07-2006 ]

ΠΟΛ.1094/5.7.2006 Ολοκλήρωση ελέγχου από τις Δ.Ο.Υ. καταστάσεων ιδιοκτητών πλοίων αναψυχής και εισοδημάτων από εκμίσθωση οικοδομών.

(Ολοκλήρωση ελέγχου από τις Δ.Ο.Υ. καταστάσεων ιδιοκτητών πλοίων αναψυχής και εισοδημάτων από εκμίσθωση οικοδομών.)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Θέμα: Ολοκλήρωση ελέγχου από τις Δ.Ο.Υ. καταστάσεων ιδιοκτητών πλοίων αναψυχής και εισοδημάτων από εκμίσθωση οικοδομών. (Αρ.Πρ. 1062817)

1. Στα πλαίσια της παρακολούθησης και αξιοποίησης δεδομένων από την εφαρμογή διασταυρωτικών επαληθεύσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Δ/νσης Φορολογικών Ελέγχων είναι ο έλεγχος και η επαλήθευση στοιχείων ιδιοκτητών πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, για τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης του φορολογουμένου (τεκμαρτή δαπάνη από την κατοχή ή κυριότητα και δαπάνη που καταβλήθηκε για τη απόκτηση των περιουσιακών αυτών στοιχείων), καθώς και ο έλεγχος και επαλήθευση στοιχείων εισοδημάτων από την εκμίσθωση οικοδομών.

Ειδικότερα, με τα αριθμ. 1040531/2033/Α009/3.4.1996, 1040110/1890/Δ.Μ.-Γ΄/2.4.1997, 1048576/1690/Δ.Μ.-Γ΄/15.4.1998, 1025510/611/Δ.Μ.-Γ΄/5.3.1999, 1004711/130/Δ.Μ.-Γ΄/17.1.2003, 1019096/401/Δ.Μ.-Γ΄/25.2.2003, 1019054/402/ Δ.Μ.-Γ΄/25.2.2003, 1025155/894/Δ.Μ.-Γ΄/22.3.2004 και 1051962/2184/Δ.Μ.-Γ΄/25.5.2005 έγγραφα της Δ/νσης Μητρώου -Τμήμα Γ΄ σας έχουν δοθεί αρμοδίως καταστάσεις επεξεργασίας διαφορών, όπως αυτές προέκυψαν μετά την διασταύρωση από την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) δεδομένων στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων από την νηολόγηση και μεταβίβαση σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, που αφορούν τα οικον. έτη 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003 και 2004 (εισοδήματα έτους 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 και 2003), αντίστοιχα. Επίσης, με τα αριθμ. 1029881/1368/Α009/5.3.1996, 1074888/4653/Δ.Μ.-Γ΄/11.7.1997, 1073000/2837/Δ.Μ.-Γ΄/2.6.1998, 0206/Γ.Δ./Δ30/Γ.Γ.Π.Σ./22.4.2003, 1082278/3032/ Δ.Μ.-Γ΄/ 15.10.2004 και 1033104/816/Δ.Μ.-Γ΄/31.3.2005 έγγραφα της ως άνω Υπηρεσίας και της Γ.Γ.Π.Σ., επίσης σας έχουν δοθεί αρμοδίως καταστάσεις επεξεργασίας διαφορών όπως αυτές προέκυψαν μετά την διασταύρωση από τη Γ.Γ.Π.Σ. των δηλωθέντων στην φορολογία του εισοδήματος φυσικών προσώπων εισοδημάτων από την εκμίσθωση οικοδομών (Α΄ πηγής), που αφορούν τα οικον. έτη 1994, 1996, 1997, 2002, 2003 και 2004 (εισοδήματα έτους 1993, 1995, 1996, 2001, 2002 και 2003), αντίστοιχα.

2. Με τα πιο πάνω σχετικά έγγραφα έχουν δοθεί και οι αναγκαίες οδηγίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, την καταγραφή και την αποστολή των αποτελεσμάτων των ελεγκτικών σας ενεργειών στην Γενική Δ/νση Φορολογικών Ελέγχων - Δ/νση Μητρώου- Τμήμα Γ΄ (επαληθεύσεων). Προς το σκοπό αυτό αλλά και την εποπτεία του ελεγκτικού Έργου των Δ.Ο.Υ. από τις Περιφερειακές Οικονομικές Επιθεωρήσεις, η Γενική Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης - Δ/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών, με το αριθμ. 1079491/4004/ΔΕΥ -Α΄3567/5.9.2003 έγγραφο της, έδωσε πρόσθετες οδηγίες, για την ολοκλήρωση των ελεγκτικών ενεργειών των Δ.Ο.Υ. Περαιτέρω, αναφορικά με την καταγραφή και απεικόνιση του ελεγκτικού ανά Δ.Ο.Υ. Έργου, από τη Δ/νση Μητρώου - Τμήμα Γ΄, σας έχει αποσταλεί ιδιαίτερο προς τούτο έγγραφο, με το οποίο ορίστηκε ως χρόνος ολοκλήρωσης των ελεγκτικών σας διαδικασιών για τις πιο πάνω δαπάνες και εισοδήματα που αφορούν μέχρι και το οικον. έτος 2002, η 20η.2.2004.
Εξάλλου, εκτιμώντας τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα ελέγχου των υπόψη διασταυρώσεων, τελικώς με το αριθμ. πρωτ. 1116943/Δ.Μ./ΠΟΛ.1151/2.12.2005 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Φορολ. Ελέγχων, ορίστηκε ως καταληκτική προθεσμία περαίωσης του Ελεγκτικού σας Έργου μέχρι και του οικον. έτους 2003, η 30η.6.2006.

3. Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία ελέγχου που τέθηκαν υπόψη της Υπηρεσίας μας, προκύπτει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου (ανύπαρκτο ή ελάχιστο αποτέλεσμα ελέγχου, σε πλήθος Δ.Ο.Υ.). Επίσης ότι, λόγω της μακρόχρονης εξέλιξης του ελέγχου, δεν προκύπτει συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου των Υπηρεσιών σας, όπως και η μη καταγραφή του πρόσθετου εισοδήματος, σε χρόνο μεταγενέστερο, μετά τη νέα εκκαθάριση των ανακριβών φορολογικών δηλώσεων .

4. Κατόπιν των ανωτέρω, επειδή η επεξεργασία - διασταύρωση δεδομένων στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων από τη νηολόγηση και μεταβίβαση σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, όπως και των δηλουμένων εισοδημάτων από την εκμίσθωση οικοδομών (Α΄ πηγής), για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης των υπόχρεων φυσικών προσώπων, εντάσσεται στα πλαίσια του προγραμματισμού των αναγκαίων διασταυρώσεων που έχουν αποφασισθεί από την Πολιτική και Υπηρεσιακή ηγεσία, να ενεργήσετε άμεσα με το σκοπό όπως ολοκληρωθεί τελικώς ο έλεγχος και ο καταλογισμός οφειλομένων φόρων και προστίμων. Προς το σκοπό αυτό επισημαίνουμε τα ακόλουθα :
α. Την διεξαγωγή και ολοκλήρωση του ελεγκτικού Έργου των καταστάσεων της Γ.Γ.Π.Σ., αναθέσετε σε ορισθέντα υπάλληλο ή υπαλλήλους της Υπηρεσίας σας.
β. Καταληκτική προθεσμία περαίωσης του ελεγκτικού Έργου των υπόψη στοιχείων μέχρι και του οικον. έτους 2004, ορίζεται η 30η Απριλίου 2007.
γ. Σε συνέχεια των ήδη υποβληθέντων μέχρι σήμερα από τις Υπηρεσίες σας στην αρμόδια Δ/νση Μητρώου - Τμήμα Γ΄ στοιχείων αποτελεσμάτων ελέγχου, θα συνεχίσετε την υποβολή αποτελεσμάτων ελέγχου, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των διαδικασιών ελέγχου μέχρι την άνω οριζόμενη νεότερη προθεσμία. Τονίζεται ότι, η τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των ενεργειών σας (ελέγχου), είναι αναγκαία για την αξιολόγηση της λειτουργικής εφαρμογής των υπόψη διασταυρώσεων, όπως και τον προγραμματισμό εφαρμογής άλλων διασταυρώσεων.

5. Οι αρμόδιες Οικονομικές Επιθεωρήσεις στις οποίες κοινοποιείται η εντολή αυτή, παρακαλούνται να επιβλέψουν την ορθή και έγκαιρη εφαρμογή της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο