Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-06-2006 ]

IKA Αρ. Πρ. Ε40/8 16.06.06 Επιπλέον αποδοχές σε εργαζόμενους λόγω απασχόλησης νυχτερινής, υπερωριακής, ημερών αργίας κ.λ.π. δεν αποκλείουν προς τους εργαζόμενους το δικαιώμα της επιδότησης του νόμου 2837/00. - Χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων με πενθήμερο ή εξαήμερο απασχόλησης.

(Επιπλέον αποδοχές σε εργαζόμενους λόγω απασχόλησης νυχτερινής, υπερωριακής, ημερών αργίας κ.λ.π. δεν αποκλείουν προς τους εργαζόμενους το δικαιώμα της επιδότησης του νόμου 2837/00. - Χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων με πενθήμερο ή εξαήμερο απασχόλησης.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)IKA Αριθμ. Πρωτ. Ε40/8 16.06.06 Επιπλέον αποδοχές σε εργαζόμενους λόγω απασχόλησης νυχτερινής, υπερωριακής, ημερών αργίας κ.λ.π. δεν αποκλείουν προς τους εργαζόμενους το δικαιώμα της επιδότησης του νόμου 2837/00. - Χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων με πενθήμερο ή εξαήμερο απασχόλησης.

 

Προς

Union Programming Group

Τμήμα Ασφαλιστικών θεμάτων

 

 

Απαντώντας στην απο 5-5-06 αναφορά σας, σας γνωρίσζουμε τα κατωτέρω:

 

1.                  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν. 2837/00 (ΦΕΚ 178/τ.Α’/100), <<οι απασχολούμενοι μισθωτοί με καθεστώς πλήρους απασχόλησης σε οποιονδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης από παροχή εξαρτημένης εργασίας και αμείβουνται με τον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) δικαιούνται από 1-1-2000 κατά μήνα εισοδηματική ενίσχυση. Δικαιούχοι της ενίσχυσης αυτής είναι και όσοι από τους πιο πάνω μισθωτούς λαμβάνουν τις προβλεπόμενες απο την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. προαυξήσεις οικογενειακών επιδομάτων και χρόνου υπηρεσίας (τριετίες).....>>

Στη σχετική εγκύκλιο της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αριθ. 56/00 διευκρινίζεται ότι, την εν λόγω επιδότηση δικαιούνται οι εργαζόμενοι για όλες τις μισθολογικές περιόδους απασχόλησης συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων αδείας και δώρων εορτών. Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης χορηγήσει επιπλέον αποδοχές σε εργαζόμενους λόγω απασχόλησης νυχτερινής, υπερωριακής, ημερών αργίας κ.λ.π. αυτές υποχρεωτικά θα πρέπει να καταχωρούνται στο πεδίο 39 (αποδοχές) της ΑΠΔ, δεν αποκλείουν όμως τους εργαζόμενους από το δικαιώμα της επιδότησης, το ποσό της οποίας παραμένει σταθερό. Ομοίως και τα δώρα εορτών καταχωρούνται στο πεδίο 39 της ΑΠΔ, προαυξημένα κατά την αναλογία τιυ επιδόματος αδείας (0,04166), χωρίς βέβαια, ως ανωτέρω, να επηρεάζεται το ποσό της επιδότησης.

2.                  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 των άρθρων 2 και 8 του Α.Ν. 1846/1951 ως χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων θεωρείται ο χρόνος κατα τον οποίο οι εργαζόμενοι παρέχουν ασφαλιστέα εργασία και δικαιούνται αποδοχές.

Ως βάση υπολογισμού του χρόνου αυτού λαμβάνεται πάντοτε η ημέρα εργασίας με την ημερολογιακή του όρου έννοια. Παράταση του χρόνου απασχόλησης πέραν του νομίμου ωραρίου μέσα στην ίδια ημέρα ή η λήψη αυξημένου μισθού δεν συνεπάγεται αναγνώριση περισσοτέρων ημερών εργασίας.

Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τα θέματα εξεύρεσης του αριθμού των ημερών εργασίας είναι αυτές του άρθρου 18 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού οι μισθωτοί που απασχολούνται με πλήρες ωράριο και αμείβονται με ημερομίσθιο, αναγνωρίζουν στην ασφάλιση όσες ημέρες πραγματικά απασχολούνται, δηλαδή μπορούν να αναγνωρίσουν και πάνω από 25 ημέρες.

Όσοι απασχολούνται με το σύστημα της πενθήμερης εβδομάδας και αμείβονται με ημερομίσθιο, για κάθε εβδομάδα πλήρους απασχόλησης αναγνωρίζουν 6 ημέρες στην ασφάλιση, δηλαδή πέντε από πραγματική εργασία και μία ημέρα από προσαύξηση για την εργασία του Σαββάτου, η οποία κατανέμεται στις πέντε προηγούμενες ημέρες της εβδομάδας αυτής.

Σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί με τις υπ’αριθμ. 44/75 και 114/81 εγκύκλιες της Διεύθυνσής μας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο