Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-05-2006 ]

IKA Αρ.Πρ. Α40/8 26.05.06 Ασφαλιστικές εισφορές bonus (χρηματικές επβραβεύσεις) τα οποία καταβάλονται σε μισθωτούς ή ημερομισθίους.

(Ασφαλιστικές εισφορές bonus (χρηματικές επβραβεύσεις) τα οποία καταβάλονται σε μισθωτούς ή ημερομισθίους. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)IKA Αριθμ. Πρωτ. Α40/8 26.05.06 Ασφαλιστικές εισφορές bonus (χρηματικές επβραβεύσεις) τα οποία καταβάλονται σε μισθωτούς ή ημερομισθίους.

 

Πρός

Union Programming Group

Τμήμα Ασφαλιστικών θεμάτων

 

Σε απάντηση της από 5/5/06 επιστολής σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 25 παρ. 4 του Α.Ν.1846/51, όπως ισχύουν σήμερα και 17 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκύπτει ότι, ως <<αποδοχές>> επί των οποίον υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές, νοούνται οι πάσης φύσεως παροχές του εργοδότη προς τους μισθωτούς, σε χρήμα ή σε είδος, τακτικές ή έκτακτες, που χορηγούνται από συμβατική ή νόμιμη υποχρέωση, καθώς και όσες χορηγούνται οικειοθελώς από αυτόν, εξαιρουμένων ορισμένων έκτακτων παροχών κοινωνικού χαρακτήρα, ρητά καθορισμένων με την υπ αριθμ. 38173/67 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας.

Κατ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων τα bonus (χρηματικές επιβραβεύσεις) τα οποία καταβάλλονται σε μισθωτούς ή ημερομίσθιους, θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται στην έννοια του μισθού επί του οποίου υπολογίζονται  οι υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ασφαλιστικές εισφορές. Η παροχή αυτή επιμερίζεται στις μισθολογικές περιόδους στις οποίες ανάγεται (π.χ. 12μηνο όταν αφορά ολόκληρο το έτος) και στη συνέχεια γίνεται υπολογισμός των υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισφορών, σε συσχετισμό πάντοτε με τον περιορισμό καταβολής εισφορών μέχρι ποσού της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσεως για παλαιό ασφαλισμένο (ασφάλιση σε οποιονδήποτε φορέα πλην ΟΓΑ μέχρι την 1/1/93) και μέχρι του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών για τους νεοασφαλιζόμενους (ασφάλιση σε οποιονδήποτε φορέα μετά την 1/1/93) όπως ισχύουν κάθε έτος.

Ο προαναφερόμενος επιμερισμός του bonus πρέπει να γίνεται σε μισθολογικές περιόδους κατά τις οποίες απασχολήθηκε ο δικαιούχος εργαζόμενος ή απουσίασε από την εργασία του λόγω ανυπαίτιου κωλύματος του, πλην όμως δικαιούνται αποδοχών σύμφωνα με όσα προβλέπουν τα άρθρα 657 & 658 του Α.Κ. (εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 68/92).

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο