Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-05-2006 ]

ΙΚΑ ΕΓΚ. 31/30.01.06 Τροποποίηση ποσοστού εισφοράς και καθορισμός κατώτατου ποσού σύνταξης για τον υπολογισμό της εισφοράς κλάδου ασθένειας σε είδος του Ι.Κ.Α. των Ελλήνων υπηκόων και ομογενών συνταξιούχων αλλοδαπού φορέα

(Τροποποίηση ποσοστού εισφοράς και καθορισμός κατώτατου ποσού σύνταξης για τον υπολογισμό της εισφοράς κλάδου ασθένειας σε είδος του Ι.Κ.Α. των Ελλήνων υπηκόων και ομογενών συνταξιούχων αλλοδαπού φορέα)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 31/2006

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση ποσοστού εισφοράς και καθορισμός κατώτατου ποσού σύνταξης για τον υπολογισμό της εισφοράς κλάδου ασθένειας σε είδος του Ι.Κ.Α. των Ελλήνων υπηκόων και ομογενών συνταξιούχων αλλοδαπού φορέα».

 ΣΧΕΤ. : Εγκ. 109/82, 80/87, 138/89, 42/01, 67/01. 1.

Με το άρθρο 11 του ν. 1276/82 οριζόταν ότι «Έλληνες υπήκοοι ή ομογενείς που συνταξιοδοτούνται από οποιαδήποτε αλλοδαπή πηγή, εφόσον διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και δεν είναι ασφαλισμένοι κατά του κινδύνου της ασθένειας σε άλλο ημεδαπό οργανισμό ή κλάδο ασθένειας, μπορούν με αίτησή τους, να υπαχθούν στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. καταβάλλοντας εισφορά ίση προς 8% του ποσού της σύνταξής τους». Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.2217/94 ορίσθηκε ότι «Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 11 του ν.1276/82 (ΦΕΚ 100 Α΄) προστίθεται διάταξη που έχει ως εξής : Το κατά το προηγούμενο εδάφιο ποσοστό εισφοράς καθώς και η βάση υπολογισμού αυτής μπορούν να μεταβληθούν με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από αναλογιστική μελέτη».

Με την κοινοποιούμενη υπ΄ αρ. Φ40021/15895/1110/22-2-06 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 272/3-3-06 τ.β΄) ορίζεται ότι το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την ασφάλιση στον κλάδο ασθένειας σε είδος του Ι.Κ.Α., που καταβάλλουν οι συνταξιούχοι του άρθρου 11 του ν.1276/82, ορίζεται σε 8,5% επί του ποσού της καταβαλλόμενης σύνταξης.

Το ποσό της παραπάνω εισφοράς δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί σε ποσό σύνταξης 520  Ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο κατ΄ έτος με το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του Ι.Κ.Α..

Επομένως, με την παραπάνω Υπουργική απόφαση επέρχονται οι εξής μεταβολές που θα ισχύσουν από 1/4/06.

α) Αυξάνεται το ποσοστό εισφοράς από 8% σε 8,5%.

β) Το ποσό της σύνταξης πάνω στο οποίο θα καταβάλλονται οι εισφορές δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 520  Ευρώ, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται κατ΄ έτος ανάλογα με το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του Ι.Κ.Α.. Εννοείται ότι οι λαμβάνοντες σύνταξη μεγαλύτερη των 520  Ευρώ (όπως αυτή κατά τα ανωτέρω θα αναπροσαρμόζεται), θα καταβάλλουν εισφορές επί της λαμβανόμενης σύνταξης, ενώ όσοι λαμβάνουν σύνταξη μικρότερη των 520  Ευρώ (αναπροσαρμοζόμενη κατά τα ανωτέρω) θα καταβάλλουν εισφορές επί του κατωτάτου ορίου των 520  Ευρώ (αναπροσαρμοζόμενο).
Επισημαίνεται ότι οι προαναφερθείσες τροποποιήσεις τόσο, όσον αφορά το ποσοστό ασφάλισης όσον και το ποσό της σύνταξης, επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές, θα καταλάβουν από 1/4/06 και τους ήδη υπαχθέντες.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι με προηγούμενες εγκυκλίους της ∆/νσης ∆ιεθνών Ασφ/κών Σχέσεων, το δικαίωμα υπαγωγής έχει επεκταθεί και σε υπηκόους άλλων χωρών.

Συγκεκριμένα :

-Με την εγκ. 80/87 στους υπηκόους Ελβετίας, Νορβηγίας, Κύπρου και Καναδά.

- Με την εγκ. 42/01 στους υπηκόους των Κρατών – Μελών της Ε.Ε.

- Και με την εγκ. 67/01 στους υπηκόους Η.Π.Α., Βραζιλίας, Αργεντινής, Ουρουγουάης, Βενεζουέλας και Ν. Ζηλανδίας.

2. Για την έναρξη δικαιώματος λήψης των Παροχών Ασθενείας απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Α.Ν. 1846/1951. Τούτο σημαίνει ότι, το δικαίωμα στις παροχές ασθένειας των αναφερομένων στο θέμα προσώπων αρχίζει με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων του παραπάνω άρθρου δηλαδή 50 ημέρες ασφάλισης τον προηγούμενο χρόνο ή το τελευταίο 15μηνο αφαιρουμένων στην περίπτωση αυτή των ημερών ασφ/σης που πραγματοποιήθηκαν στους τρείς τελευταίους μήνες του 15μηνου.

_ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο