Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-05-2006 ]

1049901/1144/Α0012/26.5.2006 Αρ.Πρ.1049901/26.05.06 Παροχή διευκρινίσεων για τα ακαθάριστα έσοδα των συμβολαιογράφων που περαιώνουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004.

(Αρ.Πρ.1049901/26.05.06 Παροχή διευκρινίσεων για τα ακαθάριστα έσοδα των συμβολαιογράφων που περαιώνουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004.)

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α'
Αθήνα, 26 Μαΐου 2006
Αρ.Πρωτ.:1049901/1144/Α0012
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α
Ταχ. Δ/νση :Κ.Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Β.Πατούρης Τηλέφωνο : 210 3375317-318 ΦΑΞ : 210 3375001

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για τα ακαθάριστα έσοδα των συμβολαιογράφων που περαιώνουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει πάγια δεκτά από τη Διοίκηση, ακαθάριστα έσοδα των συμβολαιογράφων, από τη σύνταξη κρατικών συμβολαίων, πράξεων ή εκθέσεων σύμφωνα με τα άρθρα 114 έως 117 του ν.2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων) είναι τα δικαιώματα που πραγματικά εισπράττουν μετά την αφαίρεση των ποσών που αποδίδουν στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο και το Ταμείο Ασφάλισής τους, καθόσον με τις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται ρητά, ότι το σύνολο ή ένα μεγάλο ποσοστό κατά περίπτωση των εν λόγω δικαιωμάτων που εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι από τους πελάτες τους αποδίδεται υποχρεωτικά στους πιο πάνω φορείς (1034484/714/Α0012/ΠΟΛ.1130/4.4.2000 εγκύκλιος), 1025714/501/Α0012/25.8.2005 έγγραφο).

Αντίθετα για τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα τα οποία εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι από τη σύνταξη συμβολαίων, πράξεων ή εκθέσεων που δεν αναφέρονται στα πιο πάνω άρθρα του Κώδικα Συμβολαιογράφων έχει γίνει πάγια δεκτό, ότι το σύνολο αυτών αποτελούν ακαθάριστα έσοδα, ενώ τα ποσά που καταβάλλουν στο Ταμείο Νομικών και στο Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων και τα οποία υπολογίζονται επί των δικαιωμάτων αυτών, αποτελούν εκπιπτόμενη δαπάνη (1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ.1005/14.1.2005 εγκύκλιος).

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπ. δδ των περ.α' και β' της παρ.2 του άρθρου 15 του ν.3296/2004, για τους αμιγώς ελεύθερους επαγγελματίες (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι συμβολαιογράφοι) οι οποίοι επιθυμούν να εφαρμόσουν τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ίδιου νόμου περί περαίωσης υποβαλλομένων δηλώσεων χωρίς έλεγχο, ως ακαθάριστα έσοδα για τον υπολογισμό των εξωλογιστικών κερδών τα οποία συγκρίνονται με τα λογιστικά τους κέρδη προκειμένου να δηλώσουν τα μεγαλύτερα, λαμβάνονται οι ακαθάριστες αμοιβές τους όπως αυτές προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ.

3. Κατόπιν των ανωτέρω λαμβανομένου υπόψη, ότι κατά πάγια τακτική οι συμβολαιογράφοι καταχωρούν στα βιβλία του Κ.Β.Σ. που τηρούν το καθαρό ποσό των δικαιωμάτων που εισπράττουν μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών τους εισφορών, όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία «ευρετήριο συμβολαιογραφικών εγγράφων» και «στατιστικής» που υποχρεούνται να τηρούν σύμφωνα με τον Κώδικα Συμβολαιογράφων , με το παρόν γίνεται δεκτό, ότι στην περίπτωση που τα εν λόγω πρόσωπα επιλέξουν να περαιώσουν τις ανέλεγκτες δηλώσεις τους φορολογίας εισοδήματος, οικονομικών ετών 2004 και επόμενων, με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004, ως ακαθάριστα έσοδα για τον υπολογισμό των εξωλογιστικών κερδών τους θα λαμβάνονται τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα που πραγματικά εισπράττουν, μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών τους εισφορών στο Ταμείο Νομικών (9% επί των εισπραττόμενων αναλογικών δικαιωμάτων) και στο Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (5% επί των εισπραττόμενων αναλογικών δικαιωμάτων).

Επίσης, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος συμβολαιογράφων, οικονομικών ετών 2004, 2005 και 2006, που έχουν ήδη υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004, θεωρούνται περαιωθείσες ως ειλικρινείς, ανεξάρτητα αν ως ακαθάριστα έσοδα λήφθηκαν αυτά που πραγματικά εισπράττονται μετά την αφαίρεση των ανωτέρω ασφαλιστικών εισφορών στο Ταμείο Νομικών (9% επί των εισπραττομένων αναλογικών δικαιωμάτων) και στο Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (5% επί των εισπραττομένων αναλογικών δικαιωμάτων) και με την προϋπόθεση βεβαίως ότι πληρούνται όλες οι λοιπές προϋποθέσεις περαίωσης.

Επιπλέον σημειώνεται ότι, ενόψει των παραπάνω, ως ακαθάριστα έσοδα των συμβολαιογράφων, προκειμένου να κριθεί η υπαγωγή τους ή μη για τα οικονομικά έτη 2004 και επόμενα στις ανωτέρω διατάξεις του ν. 3296/04 με βάση το προβλεπόμενο για τους ελεύθερους επαγγελματίες όριο ακαθαρίστων εσόδων (150.000 ευρώ), λαμβάνονται αυτά που πραγματικά εισπράττονται μετά την αφαίρεση των προαναφερόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Τέλος, για λόγους ίσης μεταχείρισης, γίνεται επίσης δεκτό, στους συμβολαιο-γράφους οι οποίοι από της έκδοσης της παρούσας επιθυμούν να περαιώσουν τις ανέλεγκτες δηλώσεις τους φορολογίας εισοδήματος οικονομικών ετών 2004, 2005 και 2006, λαμβάνοντας ως βάση τα μειωμένα κατά τα ανωτέρω ακαθάριστα έσοδα και υποβάλλοντας προς τούτο σχετικές συμπληρωματικές δηλώσεις, να μην επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα λόγω του εκπροθέσμου των δηλώσεων αυτών, στις περιπτώσεις που τα ήδη δηλωθέντα λογιστικά κέρδη είναι μεγαλύτερα των εξωλογιστικών βάσει της περαίωσης κερδών και γενικώς στις περιπτώσεις που εκ της ανωτέρω περαίωσης δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο