Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-05-2006 ]

ΣΛΟΤ 210ΑΠ/24.05.06 Προυποθέσεις για το χαρακτηρισμό μιας συμμετοχής ως θυγατρικής ή συγγενούς.

(Προυποθέσεις για το χαρακτηρισμό μιας συμμετοχής ως θυγατρικής ή συγγενούς. )

Κατηγορία: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 - 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343 Fax: 210 3286 075, e-mail: [email protected]

ΠΡΟΣ:
   
ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ
ΚΟΙΝ:
Πίνακας Αποδεκτών
Αθήνα, 24 Μαΐου 2006


Αριθμός Πρωτοκόλλου 210ΑΠ

   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

Με επιστολή σας της 26ης Απριλίου 2006 θέτετε ορισμένα ερωτήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό μιας συμμετοχής ως θυγατρικής ή συγγενούς.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο προσδιορισμός της σχέσης της εταιρείας σας με την εισηγμένη, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των διοικήσεων των δύο επιχειρήσεων η οποία κρίνεται απο τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.

Τα κριτήρια για να διαπιστωθεί η σχέση σας με την εισηγμένη είναι τα οριζόμενα από :

(α) την παρ. 13 του ΔΛΠ 27,

(β) τις παρ. 6 και 7 του ΔΛΠ 28, και

(γ) τις παρ. 3-12 και 24 του ΔΛΠ 31.

Σύμφωνα με τα παραπάνω καθορίζονται τριών ειδών σχέσεις:

§ Σχέση μητρικής - θυγατρικής εφόσον η μητρική έχει την ικανότητα (power criterion) να ασκεί έλεγχο στην θυγατρική (ΔΛΠ 27, Ολική Ενοποίηση)

§ Σχέση Επενδυτή - Συγγενούς εφόσον ο επενδυτής ασκεί ουσιώδη επιρροή (significant influence) στην Συγγενή (ΔΛΠ 28, Μέθοδος Καθαρής Θέσης)

§ Σχέση Κοινοπρακτούντος - Κοινοπραξίας εφόσον ο κοινοπρακτών ασκεί έλεγχο από κοινού με άλλους κοινοπρακτούντες (joint control / ΔΛΠ 31 Μέθοδος Αναλογικής Ενοποίησης ή Μέθοδος Καθαρής Θέσης).

Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η εφαρμογή των ΔΠΧΠ από την επιχείρησή σας, είτε για τη σύνταξη των οικονομικών της καταστάσεων (περίπτωση Μητρικής - Θυγατρικής) είτε για την παροχή στοιχείων στην εισηγμένη επιχείρηση με την οποία έχετε σχέση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο