Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-05-2006 ]

ΣΛΟΤ 190 ΑΠ/24.05.06 Αξία στην οποία αγνωρίζονται οι αγορές εμπορευμάτων και οι υποχρεώσεις προς προμηθευτή (μητρική εταιρία εντός κοινότητας) καθώς και αποτίμιση υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα.

(Αξία στην οποία αγνωρίζονται οι αγορές εμπορευμάτων και οι υποχρεώσεις προς προμηθευτή (μητρική εταιρία εντός κοινότητας) καθώς και αποτίμιση υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα. )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 - 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 210 3286 343 Fax: 210 3286 075, e-mail: [email protected]

ΠΡΟΣ:

PRICEWATERHOUSECOOPERS AE

ΚΟΙΝ:

Πίνακας Αποδεκτών


Αθήνα, 24 Μαΐου 2006


Αριθμός πρωτοκόλλου 190ΑΠ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

Με επιστολή σας της 4ης Απριλίου 2006 θέτετε υπόψη μας τα εξής πραγματικά περιστατικά. Ελληνική ανώνυμη εταιρεία με μετοχές μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο, αγοράζει αγαθά από την μητρική της που είναι εγκατεστημένη σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός του κυκλώματος του ευρώ. Οι αγορές γίνονται βάσει συμφωνίας σε $ Αμερικής και η εξόφληση της σχετικής υποχρέωσης γίνεται σε συγκεκριμένα (συμβατικά) χρονικά διαστήματα. Η ισοτιμία μεταξύ ευρώ και $ για την εξόφληση της υποχρέωσης είναι προσυμφωνημένη και ισχύει για ένα έτος. Στα επόμενα έτη θα ισχύσουν άλλες (προσυμφωνημένες) ισοτιμίες και συνεπώς η ισοτιμία δημιουργίας και εξόφλησης μιας υποχρέωσης είναι δυνατόν να διαφέρει.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται:

(α) Σε ποια αξία θα αναγνωρίζονται οι αγορές εμπορευμάτων και οι υποχρεώσεις προς τον προμηθευτή;

(β) Σε περίπτωση που υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο στο τέλος της χρήσης το οποίο θα εξοφληθεί με την προσυμφωνημένη ισοτιμία του επόμενου έτους, με ποια ισοτιμία θα γίνει η μετατροπή αυτής της υποχρέωσης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η γνώμη μας επί των ανωτέρω είναι η εξής:

(α) Οι αποκτήσεις αγαθών αναγνωρίζονται αρχικά με τις ισοτιμίες των δύο νομισμάτων που ισχύουν στην αγορά κατά την ημερομηνία της απόκτησης.

(β) Οι υποχρεώσεις σε $ μετατρέπονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού σε ευρώ, με τις προσυμφωνημένες ισοτιμίες με τις οποίες πρόκειται να διακανονισθούν. Για το ποσό της υποχρέωσης για το οποίο δεν έχουν προσυμφωνηθεί «ισοτιμίες εξόφλησης» θα χρησιμοποιηθεί η ισοτιμία της ημερομηνίας τέλους χρήσης, ως η βέλτιστη εκτίμηση της ισοτιμίας εξόφλησης. Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα αφού σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό θεωρούνται οριστικές.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Π.Χ.Π). Τέτοιου είδους συμβάσεις πρέπει να ελέγχονται σχετικά με το αν έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του ΔΛΠ 39 παρ. 10-13 περί Ενσωματωμένων Παραγώγων (Embedded Derivatives).

Παράδειγμα

Η Α αγοράζει την 30.11.2005 εμπορεύματα αξίας 100.000$. Η τρέχουσα ισοτιμία ευρω / $ την ημερομηνία αυτή είναι 1,1 (1 ευρώ = 1,1 $). Η εξόφληση της υποχρέωσης θα γίνει την 20.02.2006 με προσυμφωνημένη ισοτιμία 1,08.

Οι σχετικές εγγραφές για την αγορά και την αποτίμηση της σχετικής υποχρέωσης στο τέλος της χρήσης θα έχουν ως εξής:30.11.05Αποθέματα90.909,09Υποχρεώσεις90.909,09


(υπολογισμός: 100.000/1,1)


31.12.05Συναλλαγματικές διαφορές (αποτ/τα)


1.683,50Υποχρεώσεις1.683,50


(υπολογισμός:100.000/1,08)=92.592,59-90.909,09

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών:

Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών(ΣΟΕΛ)

Όλες τις επιχειρήσεις Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών

Ένωση Εισηγμένων Εταιριών

Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

Ένωση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Σύνδεσμο ΑΕ& ΕΠΕ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών

Οικονομικό Τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό)

ΥΠΟΙΟ-Διεύθυνση Φορολογίας

ΥΠΟΙΟ- Διεύθυνση Ελέγχων

ΥΠΟΙΟ- Διεύθυνση Βιβλίων

ΥΠΑΝ - Διεύθυνση ΑΕ και πίστεωςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο