Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-05-2006 ]

1044310/989/A0012/9.5.2006 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006 αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου (Αρ.Πρ. 1044310/989/A0012)

(Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006 αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου (Αρ.Πρ. 1044310/989/A0012) )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑρ.Πρ. 1044310 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006 αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου (Αρ.Πρ. 1044310/989/A0012)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34Α), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1435Β) για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994  (ΦΕΚ 151 Α) που ορίζει τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

4. Τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 2238/1994  με τις οποίες ορίζεται η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994.

5. Τα προβλήματα που προκάλεσαν οι συνεχείς σεισμικές δονήσεις στο νομό Ζακύνθου.

6. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Παρατείνεται μέχρι 31 Μαίου 2006, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 που υποβάλλουν τη δήλωσή τους στη Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου για τα εισοδήματα που προέκυψαν από τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2. Παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2006, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2006 της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994  για τους φορολογουμένους του νομού Ζακύνθου.

Η παράταση ισχύει για τις πιο πάνω δηλώσεις ανεξάρτητα αν υποβάλλονται χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο