Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-04-2006 ]

Υπ. Αν.Αποφ. Φ15/7816/22.04.06 Καθορισμός του εντύπου, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας προκειμένου να θεωρηθεί ή τροποποιηθεί η ειδική δήλωση και να χορηγηθούν οι βεβαιώσεις του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α), για τις μονάδες οι οποίες απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του N 3325/2005

(Καθορισμός του εντύπου, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας προκειμένου να θεωρηθεί ή τροποποιηθεί η ειδική δήλωση και να χορηγηθούν οι βεβαιώσεις του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α), για τις μονάδες οι οποίες απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του N 3325/2005 )

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητραΥπ. Αν.Αποφ.: Φ15/7816/22.04.06 Καθορισμός του εντύπου, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας προκειμένου να θεωρηθεί ή τροποποιηθεί η ειδική δήλωση και να χορηγηθούν οι βεβαιώσεις του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α), για τις μονάδες οι οποίες απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ω 3325/2005
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 10 του ω. 1599/1986 Σχέσεις Κράτους Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις.

2. Του ω. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

3. Του Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96 Α)«Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172 Α΄) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 189/1995 (ΦEK 99 A΄).

4. Του Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19 Α) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85 Α) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

6. Του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (άρθρο 5, παρ. 5).

7. Του Β.Δ/τοςτης 15/21 Οκτωβρίου 1922 (ΦΕΚ208Α).

8. Του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

9. Του Π.Δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84 Α) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1

Καθορισμός του εντύπου, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και της διαδικασίας για τη θεώρηση της ειδικής δήλωσης του άρθρου 5 του ν. 3325/2005:

Α. Καθορίζουμε το έντυπο της ειδικής δήλωσης, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

Β. Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά, ως κατωτέρω:

1. Ειδική Δήλωση (συμπληρωμένη)

2. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, με συνημμένη την εγκεκριμένη μελέτη

3. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται Βεβαίωση χρήσης γης, από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία

Γ. Καθορίζουμε τη διαδικασία, ως εξής:

1. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει με αίτηση στην αδειοδοτούσα αρχή συμπληρωμένη την ειδική δήλωση και ενημερώνεται εγγράφως και αυθημερόν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και για το περιεχόμενο των σχετικών φακέλων (μελέτες, σχεδιαγράμματα κ.λπ.).

2. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή τους ως άνω φακέλους (μελέτες, σχεδιαγράμματα κ.λπ), η οποία ελέγχει τη πληρότητα τους και τους διαβιβάζει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στις συναρμόδιες υπηρεσίες, με σχετικό αποδεικτικό παραλαβής (Παράρτημα IV), προκειμένου οι τελευταίες να χορηγήσουν τις προβλεπόμενες εγκρίσεις κ.λπ, εντός των προβλεπομένων προθεσμιών. Η έκδοση της βεβαίωσης χρήσης γης μπορεί να γίνει και από τον ενδιαφερόμενο, στη περίπτωση όμως αυτή πρέπει να υποβληθεί μαζί με τις μελέτες κ.λπ., σύμφωνα με τα ανωτέρω.

3. Μετά τη συγκέντρωση των εγκρίσεων κ.λπ ή άλλως μετά την άπρακτη παρέλευση των προβλεπομένων προθεσμιών, η αδειοδοτούσα αρχή διενεργεί αυτοψία και θεωρεί την ειδική δήλωση του Παραρτήματος Ι, εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών είτε γνωστοποιεί εγγράφως στον ενδιαφερόμενο τους λόγους της τυχόν άρνηση της.

Στη περίπτωση μονάδων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τίθεται ο όρος «Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της μονάδας είναι ο εφοδιασμός της με βεβαίωση καταλληλότητας από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία» και η αδειοδοτούσα αρχή κοινοποιεί αντίγραφο της θεωρημένης ειδικής δήλωσης στην αρμόδια υγειονομική υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 2 - Τροποποίηση της Ειδικής Δήλωσης

1. Αλλαγή επωνυμίας φορέα: Προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα στην οποία δηλώνεται η νέα επωνυμία του φορέα και ο τρόπος με τον οποίο επήλθε η αλλαγή αυτή.

2. Αλλαγή φορέα: Προσκομίζονται Υπεύθυνες Δηλώσεις θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου του παλιού και νέου φορέα στην οποία δηλώνεται ο νόμιμος τρόπος με τον οποίο περιήλθε η κυριότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού ή το δικαίωμα εκμετάλλευσης μέρους ή όλης της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού στο νέο φορέα καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του νέου φορέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της λειτουργίας της εγκατάστασης.

Πιστοποιητικά ή εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Καθορισμός του εντύπου, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και της διαδικασίας για τη χορήγηση της βεβαίωσης της παρ. 8, του άρθρου 4, του Ν. 3325/2005:

Με τη κατάθεση συμπληρωμένης της ειδικής δήλωσης, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση σύμφωνα με το Παράρτημα II της παρούσας απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 4

Καθορισμός του εντύπου, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και της διαδικασίας για τη χορήγηση της βεβαίωσης της παρ. 2, του άρθρου 8, του Ν. 3325/2005:

Α. Καθορίζουμε το έντυπο της βεβαίωσης, σύμφωνα με το Παράρτημα III της παρούσας απόφασης.

Β. Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά ως κατωτέρω:

1. Ειδική δήλωση (συμπληρωμένη)

2. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, με συνημμένη την εγκεκριμένη μελέτη

3. Αρχιτεκτονικά διαγράμματα (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, απόψεις, τομές), σε τρία αντίγραφα

4. Βεβαίωση χρήσης γης, από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία

Γ. Καθορίζουμε τη διαδικασία, ως εξής:

Μετά τη συγκέντρωση των εγκρίσεων κ.λπ ή άλλως μετά την άπρακτη παρέλευση των προβλεπομένων προθεσμιών, η αδειοδοτούσα αρχή διενεργεί αυτοψία και χορηγεί τη βεβαίωση εντός πέντε εργάσιμων ημερών είτε γνωστοποιεί εγγράφως στον ενδιαφερόμενο τους λόγους της τυχόν άρνηση της. Αντίγραφο της βεβαίωσης και μίας σειράς θεωρημένων σχεδιαγραμμάτων κοινοποιείται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ' αριθμ. Φ15/5240/246/1998 (ΦΕΚ 238 Β) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης παύει να ισχύει.

Τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο