Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-05-2006 ]

ΕΣ.Δ.Δ.Α.. Απόφαση/04.05.06 Προκήρυξη Β΄ Κύκλου Δράσης κρατικών ενισχύσεων με τίτλο «Μικρές Επιχειρήσεις & Τεχνολογική Ώθηση (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) στην Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο του Μέτρου 2.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Κ.Π.Σ. 2000 – 2006».

(Προκήρυξη Β΄ Κύκλου Δράσης κρατικών ενισχύσεων με τίτλο «Μικρές Επιχειρήσεις & Τεχνολογική Ώθηση (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) στην Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο του Μέτρου 2.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Κ.Π.Σ. 2000 – 2006». )

Κατηγορία: ΛοιπάΑπόφαση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. με θέμα: «Προκήρυξη Β΄ Κύκλου Δράσης κρατικών ενισχύσεων με τίτλο «Μικρές Επιχειρήσεις & Τεχνολογική Ώθηση (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) στην Κοινωνία της Πληροφορίας»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2006


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος υπέγραψε και απέστειλε προς συνυπογραφή στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών την απόφαση με θέμα: «Προκήρυξη Β΄ Κύκλου Δράσης κρατικών ενισχύσεων με τίτλο «Μικρές Επιχειρήσεις & Τεχνολογική Ώθηση (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) στην Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο του Μέτρου 2.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Κ.Π.Σ. 2000 – 2006».
Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

Αποφασίζουμε

1. Την προκήρυξη Β΄ Κύκλου Δράσης κρατικών ενισχύσεων με τίτλο «Μικρές Επιχειρήσεις & Τεχνολογική Ώθηση (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) στην Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Μέτρου 2.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».
2. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που θα εγκριθούν προς επιχορήγηση αφορά στο σύνολο των αδιάθετων κονδυλίων του αρχικού κύκλου υποβολής προτάσεων που ενεργοποιήθηκε με την υπ’αριθμ. ΔΙΔΚ/ 13053/ 30.06.2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 953/Β) όπως τροποποιήθηκε και εξειδικεύθηκε με την υπ’αριθμ. ΔΙΔΚ/ Φ.38/ 24724/ 05.12.2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1735/Β).
3. Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα για την υποβολή προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ορίζεται η 30η Ιουνίου 2006 και ώρα 14:00.
4. Ο Β΄ κύκλος της Δράσης θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/13053/30.06.2005 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών (ΦΕΚ 953/Β), όπως ισχύει μετά και την υπ’αριθμ. ΔΙΔΚ/ Φ.38/ 24724/ 05.12.2005 απόφαση (ΦΕΚ 1735/Β), με τις εξής τροποποιήσεις:

4.1 Η χρονική διάρκεια των έργων και η δυνατότητα παράτασης αυτής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 § 1 και § 2 της ΔΙΔΚ/ 13053/ 30.06.2005 απόφασης (ΦΕΚ 953/Β), όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο β της παραγράφου 1 της υπ’αριθμ. ΔΙΔΚ/ Φ.38/ 24724/ 05.12.2005 Απόφασης (ΦΕΚ 1735/Β), θα ορισθούν με απόφαση του Τελικού Δικαιούχου της Δράσης (Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.).
4.2 Στον Β΄ κύκλο υποβολής προτάσεων δεν είναι δυνατή η συμμετοχή των επιχειρήσεων που έλαβαν ή πρόκειται να λάβουν επιχορήγηση στο πλαίσιο του αρχικού κύκλου υποβολής προτάσεων της Δράσης.
4.3 Τα κριτήρια υπαγωγής των εμπρόθεσμα υποβλησομένων προτάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της υπ’αριθμ. ΔΙΔΚ/ 13053/ 30.06.2005 Απόφασης (ΦΕΚ 953/Β) όπως διορθώθηκαν με την παράγραφο 2 της υπ’αριθμ. ΔΙΔΚ/ Φ.38/ 24724/ 05.12.2005 Απόφασης (ΦΕΚ 1735/ Β), διαμορφώνονται ως εξής:


Τίτλος Κριτηρίου Συντελεστής Βαρύτητας
1. Κριτήρια Λειτουργίας
1.1 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 25%
1.2 Έτη λειτουργίας 20%
1.3 Ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων 20%
2. Κριτήρια χωροθέτησης
2.1 Απόσταση από έδρα Νομού 15%
2.2 Εγκατάσταση σε ορεινή, μειονεκτική και νησιωτική περιοχή 20%

4.4 Το εδάφιο 3.4 του άρθρου 7 της ΔΙΔΚ/ 13053/ 30.06.2005 Απόφασης (ΦΕΚ 953/Β) δεν έχει εφαρμογή στο πλαίσιο του παρόντος κύκλου υποβολής προτάσεων.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο