Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-04-2006 ]

Αρ.Πρ.2117/20.04.06 Ανάκληση έγκρισης πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων

(Ανάκληση έγκρισης πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων )

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αρ.Πρωτ.2117/20.04.06: Ανάκληση έγκρισης πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων

Ανάκληση της έγκρισης πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την Εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. στους Μεθοριακούς Σταθμούς Κήπων Εβρου, Προμαχώνα, Ευζώνων, Ορμενίου και Κακαβιάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγματος.

2. Τον Κανονισμό (Ε.Ο.Κ.) 2913/1992 του Συμβουλίου --Περί θεσπίσεως του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα-- και ειδικότερα των άρθρων 62-78 .

3. Τις διατάξεις του Κανονισμού Εφαρμογής (ΕΟΚ) 2454/1993 της Επιτροπής και ειδικότερα των άρθρων 283-289.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του ν. 827/1978 --περί Ρυθμίσεως Δασμολογικών Θεμάτων και άλλων διατάξεων-- (ΦΕΚ 194 Α/18.11.1978).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 120 του ν. 2533/1997 --Περί χρηματιστηριακής αγοράς παραγώγων και άλλες διατάξεις-- (ΦΕΚ 228 Α΄/11.11.1997) και την από 30.12.1997 Σύμβαση Παραχώρησης που υπεγράφη από το Ελληνικό Δημόσιο και την Εταιρεία Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. σε υλοποίηση των ανωτέρω διατάξεων.

6. Τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 --Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας-- (ΦΕΚ 265 Α΄/22.11.2001).

7. Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 --Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις-- (ΦΕΚ 230 Α΄/2.10.2002).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 24 και 64 παρ. 3 του ν. 2859/2000 --Κώδικας Φ.Π.Α.-- (ΦΕΚ 248 Α/7.11.2000), όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/1979 --Περί συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας για την εκμετάλλευσιν Καταστημάτων πωλήσεως Αφορολογήτων και Αδασμολογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού-- (ΦΕΚ 17 Α/31.1.1979).

10. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. Φ.883/530/16.9.1999 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1872 Β΄/13.10.1999) --Οροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή--.

11. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. Φ.639/447/14.8.2002 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1109 Β΄/23.8.2002) --Σύσταση και λειτουργία Φορολογικών Αποθηκών--.

12. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ.Τ.5495/116/Β0019/30.12.2003 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 11 Β΄/12.1.2004) --Εγκριση και διαδικασία πώλησης προϊόντων (υγρών καυσίμων) από την Εταιρεία --Καταστήματα  Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. στο Μεθοριακό Σταθμό Κήπων Εβρου--.

13. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ.Τ.2067/22/Γ0019/26.5.2004 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 877 Β΄/14.6.2004)--Εγκριση και διαδικασία πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την Εταιρεία --Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.-- στο Μεθοριακό Σταθμό Κήπων Εβρου--.

14. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. Τ.2124/23/22.5.1985 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 317 Β΄/28.3.1980) --περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας καταστήματος αφορολογήτων ειδών στο μεθοριακό σταθμόΠρομαχώνα--.

15. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. Κ.3426/121/Β0019/17.1.1992 Α.Υ.Ο. --Εγκατάσταση και λειτουργία Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στο Μεθοριακό Σταθμό Ορμενίου--.

16. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ.Τ.2043/87/Β0019/22.3.1993 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 521 Β΄/13.7.1993)--Διαδικασία προμήθειας, εναποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων στα Καταστήματα δασμολογήτων και Αφορολογήτων Ειδών--.

17. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ.110355/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 675 Β΄/2.9.1993) --Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της παράδοσης, ενδοκοινοτικής απόκτησης και εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή των πράξεων αυτών--.

18. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ.Κ.3119/120/Β0019/17.11.1994 Α.Υ.Ο. --Ανάληψη της εκμετάλλευσης του καταστήματος αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών των Ευζώνων από την  --ΚΑΕ Α.Ε.--

19. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. Κ.3535/110/Β0019/24.10.1996 Α.Υ.Ο. --΄Ιδρυση και λειτουργίαΚαταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στο Μεθοριακό Σταθμό Κακαβιάς--.

20. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ.Τ.3451/41/Β0019/30.6.1999 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1470 Β΄/20.7.1999) --Διενέργεια και Φορολογημένων Πωλήσεων από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών της Εταιρείας --Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. Διαδικασία Πώλησης Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Προϊόντων από την Εταιρεία Εγκατάσταση και Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών  Α.Ε..

21. Την υπ΄ αρ.Τ.893/5/7.3.2005 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 366 Β΄/22.3.2005) --Εγκριση και διαδικασία πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την Εταιρεία Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.-- στους μεθοριακούς Σταθμούς Προμαχώνα, Ευζώνων, Ορμενίου και Κακαβιάς--.

22. Το γεγονός ότι οι παραπάνω κανονιστικές πράξεις δεν στηρίζονται σε ειδική εξουσιοδότηση νόμου κατά παράβαση του άρθρου 43 παράγραφος 2 του Συντάγματος.

23. Την ανάγκη ανάκλησης των εν λόγω κανονιστικών πράξεων και λόγω συνδρομής σοβαρών λόγων δημοσίου συμφέροντος προς τούτο και ειδικότερα:

α) της απώλειας εσόδων των Δημοσίου,

β) της δημιουργίας συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού τόσο στον χώρο των εμπορευματικών μεταφορών, όσο και στο χώρο της εμπορίας πετρελαιοειδών.

γ) του ελλοχεύοντος κινδύνου άμεσης επιστροφής των αυτοκινήτων και λαθραίας διάθεσης των καυσίμων τους στην Ελληνική επικράτεια.

24. Το γεγονός ότι ο όρος της σύμβασης παραχώρησης υπό στοιχείο (ε) της παρ. 3.3, σύμφωνα με τον οποίο η Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. έχει την δυνατότητα να επιλέγει ως πωλούμενα είδη από τα καταστήματα της, πέραν των ενδεικτικώς αναφερομένων, και όσα άλλα είδη είναι κατά την κρίση της πρόσφορα προς πώληση, δεν είναι δεσμευτικός για το Δημόσιο υπό την έννοια ότι η μεν εταιρεία έχει την δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής των ειδών, πλην όμως η επιλογή αυτή δεν μπορεί να είναι αντίθετη προς το νόμο ή προς όρους της σύμβασης παραχώρησης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση τα υγρά καύσιμα δεν είναι --πρόσφορο είδος-- προς πώληση από τα καταστήματα της --Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.-- σε διερχόμενα από μεθοριακούς σταθμούς φορτηγά αυτοκίνητα, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον όρο 8.3 της σύμβασης παραχώρησης, η --Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.-- θα πωλεί τα αφορολόγητα είδη μόνο σε επιβάτες που εξέρχονται από το ελληνικό έδαφος ή διέρχονται δι΄ αυτού, καθώς και στα πληρώματα των μεταφορικών μέσων και θα τα παραδίδει σε αυτούς κατά τον χρόνο αναχώρησής τους από την Ελλάδα.

25. Την υπ΄ αρ. 3793/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών --Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών-- (ΦΕΚ 1432 Β΄/14.10.1005).

26. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον προϋπολογισμό του κράτους, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

1. Ανακαλούμε την υπ΄ αρ. Τ.5495/116/Β0019/30.12.2003 Α.Υ.Ο. --Εγκριση και διαδικασία πώλησης προϊόντων (υγρών καυσίμων) από την Εταιρεία Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. στο Μεθοριακό Σταθμό Κήπων Εβρου.

2. Ανακαλούμε την υπ΄ αρ. Τ.2067/22/Γ0019/26.5.2004 Α.Υ.Ο. --Εγκριση και διαδικασία πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την Εταιρεία Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. στο Μεθοριακό Σταθμό Κήπων Εβρου.

3. Ανακαλούμε την υπ΄ αρ. Τ.893/5/7.3.2005 Α.Υ.Ο.Ο. Εγκριση και διαδικασία πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την Εταιρεία Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. στους μεθοριακούς Σταθμούς Προμαχώνα, Ευζώνων, Ορμενίου και Κακαβιάς--.

Αρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,  ημερομηνία από την οποία απαγορεύεται ο εφοδιασμός των φορολογικών αποθηκών-πρατηρίων της  Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. με πετρελαιοειδή προϊόντα και η πώληση καυσίμων  από τα πρατήρια της Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε., πλην των τυχόν υπαρχόντων  αποθεμάτων, μετά την εξάντληση των οποίων, οι κατά τόπο αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές θα
προβούν στην σφράγιση των βανών, δεξαμενών και γεμιστηρίων.

Αρθρο 3

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Close
    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο