Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-04-2006 ]

ΙΚΑ Α41/1 /20.04.06 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ: Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2006 έως 31/12/2007.

(ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ: Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2006 έως 31/12/2007. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)ΙΚΑ  Α41/1 /20.04.06 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ: Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2006 έως 31/12/2007.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

Σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2006 και 2007 (Πράξη κατάθεσης 14/13.4.2006), τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων αυξάνονται από 1/1/2006 κατά ποσοστό 2,9%, από 1/9/2006 κατά ποσοστό 2,9% και από 01/05/2007 κατά ποσοστό 5,1% (παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).

Μετά τα ανωτέρω σας κοινοποιούμε πίνακες, με τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων καθώς και αυτούς με την Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς (Ν. 2837/00 , ΦΕΚ 178/Α΄/00) από 1/1/06 έως 31/12/07.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Κατηγορία εργαζομένων και

χρόνια υπηρεσίας

Ημερομίσθια

1/1/06 - 31/8/06

Ημερομίσθια

1/9/06 - 30/04/07

 

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Εργατοτεχνίτες-τριες

Χωρίς

προϋπηρεσία

Με 1 τριετία

Με 2 τριετίες

Με 3 τριετίες

Με 4 τριετίες

Με 5 τριετίες

27,18  Ευρώ

28,17  Ευρώ

29,52  Ευρώ

30,86  Ευρώ

32,21  Ευρώ

33,55  Ευρώ

29,89  Ευρώ

30,89  Ευρώ

32,24  Ευρώ

33,58  Ευρώ

34,92  Ευρώ

36,26  Ευρώ

27,96  Ευρώ

28,99  Ευρώ

30,38  Ευρώ

31,76  Ευρώ

33,14  Ευρώ

34,52  Ευρώ

30,76  Ευρώ

31,79  Ευρώ

33,17  Ευρώ

34,55  Ευρώ

35,94  Ευρώ

37,31  Ευρώ

           

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Κατηγορία εργαζομένων και

χρόνια υπηρεσίας

ΜΙΣΘΟΣ

1/1/06 - 31/8/06

ΜΙΣΘΟΣ

1/9/06 - 30/04/07

 

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

1.

2.

3.

4.

Υπάλληλοι

Χωρίς

προϋπηρεσία

Με 1 τριετία

Με 2 τριετίες

Με 3 τριετίες

608,32  Ευρώ

659,00  Ευρώ

718,91  Ευρώ

778,82  Ευρώ

669,16  Ευρώ

719,84  Ευρώ

779,75  Ευρώ

839,65  Ευρώ

625,97  Ευρώ

678,11  Ευρώ

739,76  Ευρώ

801,41  Ευρώ

688,56  Ευρώ

740,71  Ευρώ

802,36  Ευρώ

864,00  Ευρώ

           

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Κατηγορία εργαζομένων και

χρόνια υπηρεσίας

Ημερομίσθια

1/05/07 - 31/12/07

 

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Εργατοτεχνίτες-τριες

Χωρίς

προϋπηρεσία

Με 1 τριετία

Με 2 τριετίες

Με 3 τριετίες

Με 4 τριετίες

Με 5 τριετίες

29,39 Ευρώ

30,47  Ευρώ

31,93  Ευρώ

33,37  Ευρώ

34,83  Ευρώ

36,28  Ευρώ

32,33  Ευρώ

33,41  Ευρώ

34,87  Ευρώ

36,31  Ευρώ

37,77  Ευρώ

39,22  Ευρώ

       

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Κατηγορία εργαζομένων και

χρόνια υπηρεσίας

ΜΙΣΘΟΣ

1/05/07 - 31/12/07

 

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

1.

2.

3.

4.

Υπάλληλοι

Χωρίς

προϋπηρεσία

Με 1 τριετία

Με 2 τριετίες

Με 3 τριετίες

657,89  Ευρώ

712,70  Ευρώ

777,49  Ευρώ

842,28 Ευρώ

723,68  Ευρώ

778,49  Ευρώ

843,28  Ευρώ

908,07  Ευρώ

       

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΑΓΑΜΟΙ

01/09/06 - 30/04/07

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

27,96  Ευρώ

6,67%

1,86  Ευρώ

3-6

28,99  Ευρώ

 

1,86  Ευρώ

6-9

30,38  Ευρώ

 

1,86  Ευρώ

9-12

31,76  Ευρώ

 

1,86  Ευρώ

12 -15

33,14  Ευρώ

 

1,86  Ευρώ

15 -35

34,52  Ευρώ

 

1,86  Ευρώ

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/09/06 - 30/04/07

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

30,76  Ευρώ

6,67%

1,86  Ευρώ

3-6

31,79  Ευρώ

 

1,86  Ευρώ

6-9

33,17  Ευρώ

 

1,86  Ευρώ

9-12

34,55  Ευρώ

 

1,86  Ευρώ

12 -15

35,49  Ευρώ

 

1,86  Ευρώ

15 -35

37,31  Ευρώ

 

1,86  Ευρώ

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

01/09/06 - 30/04/07

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

625,97  Ευρώ

6,67%

41,75  Ευρώ

3-6

678,11  Ευρώ

 

41,75  Ευρώ

6-9

739,76  Ευρώ

 

41,75  Ευρώ

9 -12

801,41  Ευρώ

 

41,75  Ευρώ

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/09/06 - 30/04/07

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

688,56  Ευρώ

6,67%

41,75  Ευρώ

3-6

740,71  Ευρώ

 

41,75  Ευρώ

6-9

802,36  Ευρώ

 

41,75  Ευρώ

9 -12

864,00  Ευρώ

 

41,75  Ευρώ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΑΓΑΜΟΙ

01/01/06 - 31/08/06

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

27,18  Ευρώ

6,67%

1,81  Ευρώ

3-6

28,17  Ευρώ

 

1,81  Ευρώ

6-9

29,52  Ευρώ

 

1,81  Ευρώ

9-12

30,86  Ευρώ

 

1,81  Ευρώ

12 15

32,21  Ευρώ

 

1,81  Ευρώ

15 -35

33,55  Ευρώ

 

1,81  Ευρώ

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/01/06 - 31/08/06

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

29,89  Ευρώ

6,67%

1,81  Ευρώ

3-6

30,89  Ευρώ

 

1,81  Ευρώ

6-9

32,24  Ευρώ

 

1,81  Ευρώ

9-12

33,58  Ευρώ

 

1,81  Ευρώ

12-15

34,92  Ευρώ

 

1,81  Ευρώ

15 -35

36,26  Ευρώ

 

1,81  Ευρώ

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

01/01/06 - 31/08/06

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

608,32  Ευρώ

6,67%

40,57  Ευρώ

3-6

659,00  Ευρώ

 

40,57  Ευρώ

6-9

718,91  Ευρώ

 

40,57  Ευρώ

9 -12

778,82  Ευρώ

 

40,57  Ευρώ

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/01/06 - 31/08/06

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

669,16  Ευρώ

6,67%

40,57  Ευρώ

3-6

719,84  Ευρώ

 

40,57  Ευρώ

6-9

779,75  Ευρώ

 

40,57  Ευρώ

9 -12

839,65  Ευρώ

 

40,57  Ευρώ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΑΓΑΜΟΙ

01/05/07 - 31/12/07

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

29,39  Ευρώ

6,67%

1,96  Ευρώ

3-6

30,47  Ευρώ

 

1,96  Ευρώ

6-9

31,93  Ευρώ

 

1,96  Ευρώ

9-12

33,37  Ευρώ

 

1,96  Ευρώ

12 15

34,83  Ευρώ

 

1,96  Ευρώ

15 -35

36,28  Ευρώ

 

1,96  Ευρώ

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/05/07 - 31/12/07

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

32,33  Ευρώ

6,67%

1,96  Ευρώ

3-6

33,41  Ευρώ

 

1,96  Ευρώ

6-9

34,87  Ευρώ

 

1,96  Ευρώ

9-12

36,31  Ευρώ

 

1,96  Ευρώ

12-15

37,77  Ευρώ

 

1,96  Ευρώ

15 -35

39,22  Ευρώ

 

1,96  Ευρώ

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

01/05/07 - 31/12/07

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

657,89  Ευρώ

6,67%

43,88  Ευρώ

3-6

712,70  Ευρώ

 

43,88  Ευρώ

6-9

777,49  Ευρώ

 

43,88  Ευρώ

9 -12

842,28  Ευρώ

 

43,88  Ευρώ

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/05/07 - 31/12/07

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

723,68  Ευρώ

6,67%

43,88  Ευρώ

3-6

778,49  Ευρώ

 

43,88  Ευρώ

6-9

843,28  Ευρώ

 

43,88  Ευρώ

9 -12

908,07  Ευρώ

 

43,88  Ευρώ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο