Σχόλια

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε από 1.1.2012 με την ΠΟΛ.1267/30.12.2011.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-04-2006 ]

ΠΟΛ.1060/18.4.2006 Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α

(Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.ΠΟΛ 1060/18.04.06
Αθήνα 18 Απριλίου 2006
Αρ.Πρωτ.1039231/2677/600/0014
Α.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε΄ Β.Γ.Γ.Π.Σ.
Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β΄.
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 - 4 Tαx. Kώδικας : 10672
ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Β. Δεδεμάδης
Τηλέφωνο : 210 36 47 203-5 Fax : 210 36 45 413

Θέμα: Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α

'Εχοντας υπόψιν

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν :

α) των παραγράφων 1 περίπτωση α΄, 2,3,6 και 9 του Αρθρου 38,

β) της παραγράφου 2 του Αρθρου 59,

γ) της παραγράφου 3 του Αρθρου 64.

2. Τις διατάξεις των ακόλουθων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Α.Υ.Ο.Ο) : α) 1002414/204/25/0014/ΠΟΛ.1005/8.1.1993 (ΦΕΚ 238 Β), όπως ισχύει μετά τις : 1042660/3595/0014/ΠΟΛ.1115/23.3.1993 (ΦΕΚ 252 Β) και 1105799/1797/8881/0014/ΠΟΛ.1214/19.9.1994 (ΦΕΚ 727 Β) Α.Υ.Ο., β) 1023404/1363/0016/ΠΟΛ.1054/2.3.2001 (ΦΕΚ 215 Β), γ) 1023240/1107/163/0014/ΠΟΛ.1055/2.3.2001 (ΦΕΚ 215 Β), δ) 1101260/6084/787/0014/ΠΟΛ.1257/14.11.2001 (ΦΕΚ 1578 Β΄), ε) 1042252/1534/355/0014/ΠΟΛ.1149/15.5.2002 (ΦΕΚ 656 Β΄), στ) 1003644/194/27/0014/ΠΟΛ.1019/4.2.2003 (ΦΕΚ 154 Β),

ζ) 1002820/7268/1364/0014/ΠΟΛ.1003/14.1.2004 (ΦΕΚ 132 Β), η) 1055431/4327/615/0014/ΠΟΛ.1063/28.6.2004 (ΦΕΚ 1087 Β).
3. Τις διατάξεις του Αρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α).


4. Τις διατάξεις του Αρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) περί αποδεικτικών εισπράξεως.
5. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432 Β), κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την κοινή απόφαση 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204 Β).


6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποκείμενων όσον αφορά το χρόνο υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., μετά τις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την υποχρεωτική υποβολή των περιοδικών δηλώσεων με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο.


7. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Αρθρο 1 Υποβολή στη Δ.Ο.Υ..


1. Προκειμένου για υποκείμενους με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και το Δημόσιο, όταν αυτό ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπάγεται στο φόρο, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά, ανεξάρτητα αν το αποτέλεσμα αυτής είναι χρεωστικό, μηδενικό ή πιστωτικό ως εξής :

α) για κάθε ημερολογιακό μήνα και μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα, εφόσον αυτοί τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. , καθώς και το Δημόσιο,

β) για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι τις 20 του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, εφόσον αυτοί τηρούν βιβλία Α ή Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. .


2. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων στις Δ.Ο.Υ., στις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου, παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του υποκείμενου και ολοκληρώνεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες ως εξής :

α) την 20η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο, εφόσον αυτή είναι εργάσιμη, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1,2,

β) την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 1,2, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3,4,

γ) την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 3,4, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 5,6,

δ) την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 5,6, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7,8,

ε) την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 7,8, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 9,0.

3. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για εγκεκριμένους αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.


Αρθρο 2 Υποβολή μέσω TAXISnet.


1. Η υποβολή των αρχικών εμπρόθεσμων περιοδικών δηλώσεων με χρεωστικό υπόλοιπο, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, παρατείνεται μέχρι την 26η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου, στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ. Η ίδια ημερομηνία, θεωρείται ως καταληκτική για τις πληρωμές των οφειλόμενων ποσών μέσων των τραπεζών.
2. Η υποβολή των αρχικών εμπρόθεσμων περιοδικών δηλώσεων με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, παρατείνεται μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ.
3. Οι προθεσμίες υποβολής που ορίζονται κατά περίπτωση στις προηγούμενες παραγράφους, ισχύουν και για τις περιπτώσεις που οι δηλώσεις αυτές, υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., λόγω τεχνικής αδυναμίας υποβολής τους μέσω του συστήματος TAXISnet ή πληρωμής τους μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων και του Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.


Αρθρο 3 Υποβολή σε ημέρα αργίας
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες υποβολής μετακυλίονται ανάλογα.


Αρθρο 4 ΄Εναρξη ισχύος


1. Η απόφαση αυτή ισχύει για τις περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται από 1η Απριλίου 2006 και αφορούν :

- φορολογικές περιόδους από 1η Ιανουαρίου 2006, για όσους τηρούν βιβλία Α ή Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και
- φορολογικές περιόδους από 1η Μαρτίου 2006, για όσους τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ..

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο