Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-04-2006 ]

ΙΚΑ Εγκ. 17/11.04.06 Ανακαθορισμός από 1/1/06, του ποσού που αποδίδει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για χρησιμοποίησης αποκλειστικής αδελφής, του ημερήσιου επιδόματος λουτροθεραπείας, του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας.

(Ανακαθορισμός από 1/1/06, του ποσού που αποδίδει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για χρησιμοποίησης αποκλειστικής αδελφής, του ημερήσιου επιδόματος λουτροθεραπείας, του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 17/2006

ΘΕΜΑ : « Ανακαθορισμός από 1/1/06, του ποσού που αποδίδει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για
χρησιμοποίησης αποκλειστικής αδελφής, του ημερήσιου επιδόματος
λουτροθεραπείας, του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των
επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας».
ΣΧΕΤ: 1.Άρθρο 37 παρ.1 και 4 του ΑΝ 1846/1951
2.Εγκύκλιοι 16/05 και 19/05Με την αρ.Φ11321/5532/427/21-3-06 (ΦΕΚ 380 τ.β΄/28-3-06)απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίστηκε για το έτος 2006, η ποσοστιαία αύξηση στα ποσά των συντάξεων που καταβάλλει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά 4% από 1-1-06.
Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1976/91, τα όρια των μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων αναπροσαρμόζονται, κάθε φορά, κατά το ποσοστό της αύξησης των συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από την ίδια ημερομηνία.
Με βάση τα παραπάνω και τις σχετικές εγκυκλίους 81/86,137/86,50/88,15/01 κ.α. το ποσό για τη χρησιμοποίηση αποκλειστικής αδελφής, το επίδομα λουτροθεραπείας, το εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας και τα επιδόματα ασθενείας και μητρότητας αναπροσαρμόζονται, για το έτος 2006, ως εξής :
Ι. Το αποδοτέο ποσό για τη χρήση αποκλειστικής αδελφής
α. Για κάθε εργάσιμη νύκτα ( το 80% του Τ.Η της 10ης ασφ/κής κλάσης )σε 25,40 Ευρώ
β. Για της Κυριακές και λοιπές αργίες (το 100% του Τ.Η της ίδιας ασφ/κής κλάσης σε 31,75 Ευρώ .
ΙΙ. Το επίδομα λουτροθεραπείας για τους συνταξιούχους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπών ειδικών Ταμείων που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο Παροχών Ασθενείας σε είδος (το Τ.Η της 4ης ασφαλιστικής κλάσης σε 16,82  Ευρώ.
ΙΙΙ. Το ανώτατο όριο ημερησίου επιδόματος ασθένειας με τις προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών.
α. Για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης (το Τ.Η της 3ης ασφ/κής κλάσης)σε 14,63  Ευρώ
β. Μετά τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης (το Τ.Η της 8ης ασφ/κής κλάσης σε 26,89 Ευρώ
ΙV.To εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας (8 πλάσιο του Τ.Η της ανώτατης ασφ/κής κλάσης) σε 695,12  Ευρώ.
Στους συνημμένους πίνακες, παρατίθενται αναλυτικά τα ημερήσια επιδόματα ασθενείας και μητρότητας.

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1/1/06 - 31/12/06
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
(όπως περιορίζονται σύμφωνα με το αρ. 38 παρ. 1 και 2 Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 11 παρ. 3,4 του Ν. 1759/88)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ

Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

T.H.

10,12

12,17

14,63

16,82

19,43

22,07

24,50

26,89

29,39

31,75

Χωρίς μέλη οικογ.

2,53

3,04

3,66

4,21

4,86

5,52

6,13

6,72

7,35

7,94

(Νοσ/νων)

0,84

1,01

1,22

1,40

1,62

1,84

2,04

2,24

2,45

2,65

Με 1 μέλος οικογ.

2,78

3,34

4,03

4,63

5,35

6,07

6,74

7,39

8,09

8,73

Με 2 μέλη οικογ.

3,04

3,65

4,39

5,05

5,83

6,62

7,36

8,06

8,82

9,53

Με 3 μέλη οικογ.

3,29

3,95

4,76

5,47

6,32

7,18

7,97

8,74

9,56

10,32

Με 4 μέλη οικογ.

3,54

4,26

5,12

5,89

6,80

7,73

8,58

9,41

10,29

11,12

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

ΚΛΑΣΕΙΣ

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

ΕΙΔΙΚΗ

Τ.Η.

33,98

37,02

40,33

43,76

46,78

49,97

52,93

55,92

58,96

7,35

Χωρίς μέλη οικογ.

8,50

9,26

10,08

10,94

11,70

12,49

13,23

13,98

14,63

1,84

(Νοσ/νων)

2,83

3,09

3,36

3,65

3,90

4,16

4,41

4,66

4,88

0,61

Με 1 μέλος οικογ.

9,35

10,19

11,09

12,03

12,87

13,74

14,55

14,63

14,63

2,02

Με 2 μέλη οικογ.

10,20

11,11

12,10

13,13

14,04

14,63

14,63

14,63

14,63

2,21

Με 3 μέλη οικογ.

11,05

12,04

13,10

14,22

14,63

14,63

14,63

14,63

14,63

2,39

Με 4 μέλη οικογ.

11,90

12,96

14,11

14,63

14,63

14,63

14,63

14,63

14,63

2,58

 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1/1/06 -31/12/06
ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 15 ΗΜΕΡΕΣ
(όπως περιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 2 Α.Ν. 1846/1951 όπως ισχύει σήμερα)
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ

Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

T.H.

10,12

12,17

14,63

16,82

19,43

22,07

24,50

26,89

29,39

31,75

Χωρίς μέλη οικογ.

5,06

6,09

7,32

8,41

9,72

11,04

12,25

13,45

14,70

15,88

(Νοσ/νων)

1,69

2,03

2,44

2,80

3,24

3,68

4,08

4,48

4,90

5,29

Με 1 μέλος οικογ.

5,57

6,70

8,05

9,25

10,69

12,14

13,48

14,80

16,17

17,47

Με 2 μέλη οικογ.

6,07

7,31

8,78

10,09

11,66

13,25

14,70

16,14

17,64

19,06

Με 3 μέλη οικογ.

6,58

7,92

9,52

10,93

12,64

14,35

15,93

17,49

19,11

20,64

Με 4 μέλη οικογ.

7,08

8,53

10,25

11,77

13,61

15,46

17,15

18,83

20,58

22,23

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

ΚΛΑΣΕΙΣ

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

ΕΙΔΙΚΗ

Τ.Η.

33,98

37,02

40,33

43,76

46,78

49,97

52,93

55,92

58,96

7,35

Χωρίς μέλη οικογ.

16,99

18,51

20,17

21,88

23,39

24,99

26,47

26,89

26,89

3,68

(Νοσ/νων)

5,66

6,17

6,72

7,29

7,80

8,33

8,82

8,96

8,96

1,23

Με 1 μέλος οικογ.

18,69

20,36

22,19

24,07

25,73

26,89

26,89

26,89

26,89

4,05

Με 2 μέλη οικογ.

20,39

22,21

24,20

26,26

26,89

26,89

26,89

26,89

26,89

4,42

Με 3 μέλη οικογ.

22,09

24,06

26,22

26,89

26,89

26,89

26,89

26,89

26,89

4,78

Με 4 μέλη οικογ.

23,79

25,91

26,89

26,89

26,89

26,89

26,89

26,89

26,89

5,15


Σημ.: Για τις κλάσεις ΧΙΧ (19η) και πάνω όπως στην XVIII (18η)ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1/1/06 -31/12/06
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

ΚΛΑΣΕΙΣ

Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

ΙV

V

VI

VII

VIIΙ

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

T.H.

10,12

12,17

14,63

16,82

19,43

22,07

24,50

26,89

29,39

31,75

33,98

37,02

40,33

43,76

Χωρίς μέλη οικογ.

10,12

10,12

10,12

10,12

10,12

11,04

12,25

13,45

14,70

15,88

16,99

18,51

20,17

21,88

Με 1 μέλος οικογ.

10,12

10,12

10,12

10,12

10,69

12,14

13,48

14,80

16,17

17,47

18,69

20,36

22,19

24,07

Με 2 μέλη οικογ.

10,12

10,12

10,12

10,12

11,66

13,25

14,70

16,14

17,64

19,06

20,39

22,21

24,20

26,26

Με 3 μέλη οικογ.

10,12

10,12

10,12

10,93

12,64

14,35

15,93

17,49

19,11

20,64

22,09

24,06

26,22

28,44

Με 4 μέλη οικογ.

10,12

10,12

10,24

11,77

13,61

15,46

17,15

18,83

20,58

22,23

23,79

25,91

28,24

30,63

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

ΚΛΑΣΕΙΣ

ΧV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVIΙ

ΧXVIII

T.H.

46,78

49,97

52,93

55,92

58,96

61,81

64,65

67,37

70,54

73,89

77,19

80,48

83,78

86,89

Xωρίς μέλη οικογ.

23,39

24,99

26,47

27,96

29,48

30,91

32,33

33,69

35,27

36,95

38,60

40,24

41,89

43,45

Με 1 μέλος οικογ.

25,73

27,49

29,12

30,76

32,43

34,00

35,56

37,06

38,80

40,65

42,46

44,26

46,08

47,80

Με 2 μέλη οικογ.

28,07

29,99

31,76

33,55

35,38

37,09

38,80

40,43

42,32

44,34

46,32

48,29

50,27

52,14

Με 3 μέλη οικογ.

30,41

32,49

34,41

36,35

38,32

40,18

42,03

43,80

45,85

48,04

50,18

52,31

54,46

56,49

Με 4 μέλη οικογ.

32,75

34,99

37,06

39,14

41,27

43,27

45,26

47,17

49,38

51,73

54,04

56,34

58,65

60,83

1η ΕΙΔΙΚΗ

7,35

Χωρίς μέλη

3,68

Με 1 μέλος οικογ.

4,05

Με 2 μέλη οικογ.

4,42

Με 3 μέλη οικογ.

4,78

Με 4 μέλη οικογ.

5,15ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο