Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-07-2004 ]

ΥΑ 12476/14.7.2004 Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα-2004.

(Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα-2004.)

Κατηγορία: Λοιπά

ΥΑ 12476//14.7.2004 Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα-2004.

12476

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντες υπόψη:

1. Το Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (137Α/1985).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ230/Α/2.10.2002).

3. Την υπ' αριθμ. Δ15/Α/Φ19/οικ. 4889/24.3.2004 (ΦΕΚ 528/26.3.2004) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Σαλαγκούδη και Ιωάννη Παπαθανασίου».

4. Την υπ' αριθμ. 4781/26.3.2003 (ΦΕΚ 383/Β/1.4.2003) κοινή υπουργική απόφαση.

5. Την ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης τροφοδοσίας των οχημάτων, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 και την αυξημένη ζήτηση της τουριστικής περιόδου, αποφασίζουμε:


Καθορίζουμε τις ώρες λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων (καταστημάτων διανομής πετρελαιοειδών), κατά το διάστημα από 20/7.15/9/2004 ως κατωτέρω:

1. Η διάρκεια της ημερήσιας λειτουργίας τους ορίζεται σε δεκαέξι (16) ώρες, από 6.00 μέχρι 22.00.

2. Κατά τις υπόλοιπες, πέραν του χρόνου ημερήσιας λειτουργίας ώρες, καθ' όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, λειτουργούν υποχρεωτικά σε κάθε νομό, τα πρατήρια που καθορίζονται με αποφάσεις των οικείων Νομαρχών, κατά τους όρους των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 3054/2002. Η λειτουργία των λοιπών πρατηρίων είναι δυνητική σε ημερήσια και νυχτερινή βάση.

3. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει με τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μετά την παρέλευση δε του χρόνου ισχύος της, επανέρχεται σε ισχύ η υπ' αριθμ. 4781/26.3.2003 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 383/Β/1.4.2003) «Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο