Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-03-2006 ]

ΠΟΛ.1052/27.3.2006 Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων για τις περιπτώσεις που μεσολαβούσα τράπεζα, για την καταβολή του χρεωστικού υπολοίπου, είναι η Εμπορική Τράπεζα.

(Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων για τις περιπτώσεις που μεσολαβούσα τράπεζα, για την καταβολή του χρεωστικού υπολοίπου, είναι η Εμπορική Τράπεζα.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1052/ 27.03.06 Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων για τις περιπτώσεις που μεσολαβούσα τράπεζα, για την καταβολή του χρεωστικού υπολοίπου, είναι η Εμπορική Τράπεζα.


Να σταλεί και με e-mail
(Αρ.Πρωτ. 1031219 /2219/510/Α0014)
Τηλέφωνο : 210-3647202-5
FAX : 210-3645413
Email :
[email protected]

.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε με το
ν.
2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν :
α) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 10 του
άρθρου 38,
β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,
γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α΄), περί
αποδεικτικών εισπράξεως.

ΠΟΛ.1019/4.2.2003 Απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών.
5. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264 (ΦΕΚ 1432 Β΄), κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί
καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
6. Τις δυσχέρειες που δημιουργήθηκαν στους φορολογούμενους λόγω της
απεργίας της Εμπορικής Τράπεζας.
7. Τη διαπίστωση ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

1. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που λήγει στις 27 Μαρτίου 2006 και η καταβολή των χρεωστικών υπολοίπων, που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της απεργίας της Εμπορικής Τράπεζας, παρατείνονται μέχρι και την 31η Μαρτίου 2006.
Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών θα γίνει αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου ποσού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της περιοδικής δήλωσης, είναι
η ύπαρξη λογαριασμού του υπόχρεου στην Εμπορική Τράπεζα στις 27/3/2006.


2. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο