Σχόλια

Βλέπε και ΠΟΛ.1158/21.7.2011 "Διαβίβαση, αποδοχή και αποθήκευση φορολογικών στοιχείων, με ηλεκτρονικά μέσα"

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-03-2006 ]

ΠΟΛ.1049/21.3.2006 Διαβίβαση, αποδοχή και αποθήκευση τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα. (Αρ.Πρ. 1028970)

(Διαβίβαση, αποδοχή και αποθήκευση τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα. (Αρ.Πρ. 1028970))

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1049/21.03.06 Διαβίβαση, αποδοχή και αποθήκευση τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα. (Αρ.Πρ. 1028970)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α'/26-5-1992) ' Κ.Β.Σ. όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 18 του άρθρου 18α καθώς και των περιπτώσεων γ' (υποπεριπτώσεις γστ' και γιγ'), ε' και στ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α' / 5.10.1988) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 150/2001 (ΦΕΚ 125 Α'/25.6.2001) «Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές»


5. Τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1100772/1474/ 0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592Β'/17-11-2005) με την οποία κοινοποιήθηκαν στην ΕΕ συμπληρωμένες και κωδικοποιημένες οι διατάξεις των : ΑΥΟΟ (1081253/320/0015/ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (ΦΕΚ.1362Β' /23-10-2002), AYOO 1092819/366/0015 ΠΟΛ.1257/20.11.2002 (ΦΕΚ 1489 Β'/28-11-2002, Α.Υ.Ο.Ο. 1103624/941/0015 ΠΟΛ.1292/31.12.2002 (ΦΕΚ. 3Β'/9.12003), Α.Υ.Ο.Ο. 1051081/383/0015/ΠΟΛ.1081/2.6.2003 (ΦΕΚ 754 Β'/11.6.2003), και Α.Υ.Ο.Ο. 1075116/800/0015 ΠΟΛ.1100/20.8.2003 (ΦΕΚ 1259Β'/3-9-2003).

6. Τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1051082/549/0015/ΠΟΛ.1082/2.6.2003 (ΦΕΚ 743Β'/10-6-2003) «Καθιέρωση υποχρέωσης χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του ν.1809/1988 όπως ισχύει, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο» και της ΑΥΟΟ 1051083/550/0015/ΠΟΛ.1083/2.6-.003 (ΦΕΚ 794Β'/19-6-2003) «Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων».

7. Την 37930/ΔΙΟΕ1264 (ΦΕΚ 1432 Β'/14-10-2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών.

8. Την αναγκαιότητα διασφάλισης του περιεχομένου και των δεδομένων των τιμολογίων όταν αυτά διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα για τον ακριβή προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης.

9. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Η γνησιότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα των δεδομένων του περιεχομένου του τιμολογίου που εκδίδεται μηχανογραφικά και διαβιβάζεται με ηλεκτρονικά μέσα, από τον επιτηδευματία της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992) ή εξ ονόματός του και για λογαριασμό του από τα πρόσωπα που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18α του ίδιου Κώδικα, για την παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από αυτόν είτε στο εσωτερικό της χώρας είτε σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε τρίτη χώρα και είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας, υποχρεωτικά διασφαλίζεται μέσω Προηγμένης Ασφαλούς Ηλεκτρονικής Ψηφιακής Σύνοψης που δημιουργείται μέσω της χρήσης εγκεκριμένου μοντέλου Ειδικής Ασφαλούς Διάταξης Σήμανσης Στοιχείων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των ΑΥΟΟ 1051082/549/0015/ ΠΟΛ 1082/2-6-2003 και ΑΥΟΟ 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005.

2. Για τους σκοπούς της ηλεκτρονικής διαβίβασης των κατά τα ανωτέρω εκδιδομένων τιμολογίων, υποχρεωτικά αποστέλλονται τα ηλεκτρονικά αρχεία των δεδομένων του περιεχομένου του τιμολογίου (αρχείο «*_a.txt») και της ψηφιακής σήμανσης (αρχείο «*_b.txt»).

3. Τα κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονικά αρχεία «*_a.txt» και «*_b.txt» των εκδιδομένων τιμολογίων που διαβιβάζονται και λαμβάνονται ηλεκτρονικά, αποτελούν τα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά εμφάνισης των συναλλαγών, βάσει των οποίων διενεργούνται οι εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία. Τα αρχεία αυτά διαφυλάσσονται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών με κατάλληλα ψηφιακά μέσα, σε κάθε περίπτωση ελέγχου. Κάθε αδυναμία αναπαραγωγής ή απώλειας των αρχείων αυτών, λογίζεται ως μη διαφύλαξη των σχετικών φορολογικών στοιχείων.

4. Όταν τα τιμολόγια τα οποία έχουν εκδοθεί με χειρόγραφο τρόπο ή νομίμως χωρίς τη χρήση Ειδικής Ασφαλούς Διάταξης Σήμανσης Στοιχείων, αποθηκεύονται και διαφυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή ως στοιχεία του Κ.Β.Σ. ή ως δικαιολογητικά εγγραφής, τότε η γνησιότητά τους και η ακεραιότητα των δεδομένων τους, υποχρεωτικά διασφαλίζεται μέσω Προηγμένης Ασφαλούς Ηλεκτρονικής Ψηφιακής Σύνοψης που δημιουργείται μέσω χρήσης εγκεκριμένου μοντέλου Ειδικής Ασφαλούς Διάταξης Σήμανσης Στοιχείων. Οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι διαδικασίες της περίπτωσης αυτής θα καθορισθούν με νεότερη Υπουργική Απόφαση.

5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο