Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-03-2006 ]

ΙΚΑ Γ.Ε. Α23/592/17.03.06 Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι εντάσσονται στις διατάξεις των παραγράφων 10 & 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05, μέχρι την 2/5/06

(Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι εντάσσονται στις διατάξεις των παραγράφων 10 & 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05, μέχρι την 2/5/06 )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)ΙΚΑ Γ.Ε.: Α23/592/17.03.06 Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι εντάσσονται στις διατάξεις των παραγράφων 10 & 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005, μέχρι την 2/5/06

Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο 6/1-3-06 της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, βάσει της οποίας η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών για χορήγηση ή ανανέωση άδειας εργασίας και διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05, παρατείνεται εκ νέου μέχρι και την 2/5/06.
Όσον αφορά τις άδειες διαμονής που λήγουν κατά το διάστημα 1/1 - 30/4/06 παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι 30/4/06 και ανανεώνονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν.3386/05, χωρίς, όμως, δικαίωμα εξαγοράς χρόνου ασφάλισης.
Τέλος, συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι με την κοινοποιούμενη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η διαμονή στην Ελλάδα μέχρι την 31/12/04 (που αναφέρονται στην εγκύκλιο 70/05 και αφορούν τα πρόσωπα της Β΄ κατηγορίας, δηλ. της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν.3386/2005), προστίθεται και το διαβατήριο, που έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί από αλλοδαπές προξενικές αρχές στην Ελλάδα μέχρι την 31/12/04.

________________________________________________________________________
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2006
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. :οικ. 11018/06
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ________

Εγκύκλιος αριθ. 6
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Ν. 3386/05 ( Φ.Ε.Κ. 212 Α723.8.2005 ).


Σε συνέχεια της αριθ. 1/5.1.2006 εγκυκλίου μας σας πληροφορούμε ότι οι προθεσμίες για την υποβολή αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών που έληγαν την 28.02.2006 παρατείνονται μέχρι την 30.04.2006. Επισημαίνεται ότι, επειδή οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν θα λειτουργούν κατά την 30.4.2006 & 1.5.2006, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων θα είναι η Τρίτη 2 Μαΐου 2006.
Συγκεκριμένα παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων με βάση τις διατάξεις των παρ. 10 & 11 του άρθρου 91 του Ν. 3386/05, καθώς και η προθεσμία για την ανανέωση των αδειών διαμονής που λήγουν μετά την 1.1.2006 και μέχρι την 30.4.2006.
Επισημαίνεται, ιδιαιτέρως, ότι τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της διαμονής στην Ελλάδα μέχρι την 31.12.2004 προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της παρ. 11 του άρθρου 91 του Ν. 3386/05 παραμένουν ως είχαν, δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι:
α) Θεώρησης εισόδου στην χώρα μέχρι την 31.12.2004, που αποδεικνύεται από την τελευταία θεώρηση εισόδου ( VISA ) του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα.
β) Αποδεικτικού καταχώρισης αιτήματος ή βεβαίωσης υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., είτε ακριβές αντίγραφο απορριπτικής απόφασης επί του σχετικού αιτήματος, στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
γ) Βεβαίωσης από ασφαλιστικό φορέα για την καταβολή εισφορών, εφόσον οι εισφορές έχουν καταβληθεί μέχρι την 31.12.2004.
δ) Απορριπτικής απόφασης αιτήματος για τη χορήγηση πολιτικού ασύλου, με ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απορριπτικής απόφασης μέχρι την 31.12.2004.
ε) Βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ., μέχρι την 31.12.2004.
στ) Έκδοσης ή ανανέωσης διαβατηρίου από αλλοδαπές προξενικές αρχές στην Ελλάδα, μέχρι την 31.12.2004.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στις μέχρι τώρα σχετικές εγκυκλίους μας. Παρακαλούμε για την αυθημερόν ενημέρωση των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο