Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-03-2006 ]

Αρ. Πρ.1026065/13.03.06 Ενέργειες των Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας τους ή κλεισίματός τους, από λόγους ανωτέρας βίας

(Ενέργειες των Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας τους ή κλεισίματός τους, από λόγους ανωτέρας βίας)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτηΑρ. Πρ.1026065/13.03.06  Περί της δυνατότητας συμπλήρωσης και υπογραφής υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, για λογαριασμό τρίτων, από πρόσωπα εφοδιασμένα με πληρεξούσιο.

1.- Σας στέλνουμε συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, φωτοαντίγραφα του αριθ. ΔΙΑΔΠ/2674/7.2.2006 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) και της σχετικής με αυτό αριθ. 563/2005 Γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), που αφορούν στο παραπάνω θέμα.

2.-. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., πρόσωπα εφοδιασμένα με πληρεξούσιο ειδικό για τη διεκπεραίωση μιας υποθέσεως και στα πλαίσια αυτής, μπορούν να συμπληρώνουν και να υπογράφουν για λογαριασμό τρίτων, υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986. Τέτοιες δηλώσεις, επίσης, πολύ περισσότερο, μπορούν να υπογράφουν και πρόσωπα που χωρίς να συνδέονται ή να έχουν σχέση με το χειρισμό οποιασδήποτε υποθέσεως, εξουσιοδοτούνται ειδικά για το σκοπό αυτό και στο σχετικό (ειδικό) πληρεξούσιο αναγράφεται επακριβώς το περιεχόμενο των δηλώσεων που πρόκειται να υπογράψουν.

3.- Η προαναφερθείσα γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α), έγινε δεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με σχετική επισημειωματική πράξη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν.3086/2002 (ΦΕΚ/Α΄/23.12.2002) και κατά συνέπεια, αποτελεί πλέον, πράξη υποχρεωτική για τη Διοίκηση, το περιεχόμενο της οποίας συμβάλλει στην προσπάθεια απλούστευσης των διαδικασιών και διευκόλυνσης των συναλλαγών των πολιτών με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, όπως ειδικότερα αναλύεται στο σκεπτικό αυτής.

4.- Με μέριμνα των Προϊσταμένων, να λάβουν γνώση του περιεχομένου του παρόντος και των επισυναπτόμενων σε αυτό εγγράφων, ενυπόγραφα, όλοι οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών του Υπουργείου, προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα σύγχυσης και ταλαιπωρίας των πολιτών, τα οποία πλήττουν την αξιοπιστία και το κύρος της Δημόσιας Διοίκησης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο