Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-03-2006 ]

1027182/131/0013/16.3.2006 Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ έτους 2006

(Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ έτους 2006)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αρ.Πρ. 1027182/131/0013/16.03.06 Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ έτους 2006


Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου «Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των Συνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις», το οποίο ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, καθορίζονται θέματα σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας για το έτος 2006. Συγκεκριμένα, στο σχέδιο νόμου οι διατάξεις που αφορούν το ΦΜΑΠ έχουν ως εξής:
1. Στο τέλος της 1ης παραγράφου του άρθρου 24 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για το έτος 2006, για τον υπολογισμό του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, λαμβάνεται υπόψη η αξία που έχουν τα ακίνητα και τα εμπράγματα σε αυτά δικαιώματα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, για τον προσδιορισμό της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του α.ν.1521/1950 (Φ.Ε.Κ. 245 Α') και οι διατάξεις του άρθρου 41 και 41Α του ν.1249/1982 (Φ.Ε.Κ. 42 Α') όπως ισχύουν».
2. Στο τέλος της 2ης παραγράφου του άρθρου 25 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α') προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Για το έτος 2006, μετά τον υπολογισμό των ανωτέρω αφορολογήτων ορίων, το υπόλοιπο υποβάλλεται σε φόρο:
α) Για τα φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κλιμάκιο

Φορολογικοί

συντελεστές

κατά κλιμάκιο

Ποσό φόρου

κατά κλιμάκιο

Σύνολο

φορολογητέας

περιουσίας

Σύνολο

φόρου

146.750,00

0,354

519,50

146.750,00

519,50

146.750,00

0,472

692,66

293.500,00

1.212,16

146.750,00

0,590

865,83

440.250,00

2.077,99

293.500,00

0,708

2.077,98

733.750,00

4.155,97

293.500,00

0,826

2.424,31

1.027.250,00

6.580,28

Υπερβάλλον

0,944

β) Για τα νομικά πρόσωπα με πάγιο συντελεστή 0,826%. Ειδικά για τα ημεδαπά και τα ξένα με τον όρο της αμοιβαιότητας νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς, καθώς και για τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα ο πάγιος συντελεστής ορίζεται σε 0,413%».
3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2006.
4. Αρχικές δηλώσεις έτους 2006 που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, θεωρούνται μερικές, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.2459/1997. Προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης έτους 2006, περιοριστικά για τις δηλώσεις του ανωτέρω εδαφίου, ορίζεται η 30η Οκτωβρίου 2006. Επιπλέον ποσό φόρου που θα προκύψει, καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης ενώ επί πλέον ποσό φόρου που τυχόν έχει καταβληθεί επιστρέφεται εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να παραταθεί η ανωτέρω προθεσμία και ορίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια της παραγράφου αυτής.».
Με εγκύκλιο που θα ακολουθήσει, θα δοθούν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτών.


Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις ΦΜΑΠ έτους 2006, θα εκκαθαρίζονται μέσω του υποσυστήματος TAXIS-ΦΜΑΠ, το οποίο θα έχει επικαιροποιηθεί από την 17η Μαρτίου 2006, με τις νέες παραμέτρους εκκαθάρισης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο