Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-02-2006 ]

ΠΟΛ.1032/22.2.2006 Τροποποίηση της ΑΥΟ 1016122/388/75/0014/ΠΟΛ. 1022/15.2.05 ως προς τον τύπο και περιεχόμενο, τον τρόπο και το χρόνο υποβολής --Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης Φ.Π.Α.-- και το χρόνο υποβολής της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες.(Αρ.Πρ.1019146/996/225/0014)

(Τροποποίηση της ΑΥΟ 1016122/388/75/0014/ΠΟΛ. 1022/15.2.05 ως προς τον τύπο και περιεχόμενο, τον τρόπο και το χρόνο υποβολής --Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης Φ.Π.Α.-- και το χρόνο υποβολής της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες.(Αρ.Πρ.1019146/996/225/0014))

Κατηγορία: Φ.Π.Α.Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2006

Αρ.Πρωτ. 1019146/996/225/0014


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΠΟΛ. 1032
ΤΜΗΜΑ Α
2. Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε
3. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
Β) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α
Γ) Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 - 4
T.K. 106 72 : Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Μπούρα-
Αικ. Καρύδα
Τηλέφωνο : 210-3647202-5
FAX : 210-3645413
Email : [email protected]


ΠΟΛ 1032


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΥΟΟ 1016122/388/75/0014/ΠΟΛ.1022/15.2.2005 ως προς τον τύπο και περιεχόμενο, τον τρόπο και το χρόνο υποβολής «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης Φ.Π.Α.» και το χρόνο υποβολής της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 16 και 17 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθ. 54 του κώδικα Φ.Π.Α.

3.Την 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005/ΦΕΚ 1432 Β κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

4.Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων για την ομαλή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως και 17 του ν. 3296/2004.

5. Την ανάγκη Τροποποίησης του «ειδικού σημειώματος περαίωσης» λόγω της μεταβολής των συντελεστών Φ.Π.Α. στη διάρκεια της χρήσης 2005.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο του -Ειδικού σημειώματος περαίωσης ΦΠΑ. Ν. 3296/2004- για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2005 και εφεξής, όπως το συνημμένο υπόδειγμα.

2. Το -Ειδικό σημείωμα περαίωσης ΦΠΑ- για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Ιανουαρίου 2005 και εφεξής υποβάλλεται μέχρι τη δέκατη μέρα του έκτου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της οικείας διαχειριστικής περιόδου. Εξαιρετικά, επί διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης το -Ειδικό σημείωμα περαίωσης ΦΠΑ- υποβάλλεται μέχρι την προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

3. Η υποβολή του -Ειδικού σημειώματος περαίωσης ΦΠΑ-,του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, πραγματοποιείται στις Δ.Ο.Υ. ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του υποκείμενου και ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, ως εξής:

α) Την 10η ημέρα του έκτου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της οικείας διαχειριστικής περιόδου εφόσον αυτή είναι εργάσιμη, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1,2.

β) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 1, 2, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 3, 4.

γ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 3, 4, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 5, 6.

δ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 5, 6, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7, 8.

ε) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 7, 8, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 9, 0.


4. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 εφαρμόζονται ανάλογα και για τις συμπληρωματικές δηλώσεις λοιπών φορολογιών, που υποβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 3296/2004, στις περιπτώσεις που κατά το άρθρο 15 του ίδιου νόμου προκύπτουν διαφορές ακαθαρίστων εσόδων προς δήλωση.

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1016122/338/75/0014/ΠΟΛ.1022/15.2.2005.

6. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η έναρξη ισχύος της ορίζεται από τη δημοσίευσή της.

 

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο