Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-04-2003 ]

ΠΟΛ.1069/15.4.2003 1037534 Έλεγχος υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για τη θεώρηση στοιχείων του ΚΒΣ μετά την καθιέρωση της μη υποβολής των πιστωτικών και μηδενικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ

(1037534 Έλεγχος υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για τη θεώρηση στοιχείων του ΚΒΣ μετά την καθιέρωση της μη υποβολής των πιστωτικών και μηδενικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1037534/7306/1233/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η Κ.Β.Σ.
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ 1069

ΘΕΜΑ: Έλεγχος υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για τη θεώρηση στοιχείων του ΚΒΣ μετά την καθιέρωση της μη υποβολής των πιστωτικών και μηδενικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Σχετικά με το αναγραφόμενο θέμα και για την ομοιόμορφη εφαρμογή του, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 8 του άρθρου 36 του ΚΒΣ, ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ δεν θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο, ο οποίος δεν έχει υποβάλει στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους, εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 38 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν.2859/2000), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν.3052/2002, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής των πιστωτικών ή μηδενικών περιοδικών δηλώσεων, για τις φορολογικές περιόδους από 1η Ιανουαρίου 2003.

Κατ' εξαίρεση, υποχρέωση υποβολής των πιστωτικών ή μηδενικών περιοδικών δηλώσεων υπάρχει μόνο για τις φορολογικές περιόδους που πραγματοποιούνται ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή υποβάλλεται αίτημα επιστροφής ή είναι επιθυμία του υπόχρεου.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 11 του Ν.3052/2002 (ΦΕΚ 221/Α') «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες ρυθμίσεις», για τη μη υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή των κατά τ' ανωτέρω πιστωτικών ή μηδενικών περιοδικών δηλώσεων, που αφορούν φορολογικές περιόδους μέχρι 31.12.2002, δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν.2523/1997 και ως εκ τούτου παρέλκει και είναι άνευ σημασίας η υποβολή αυτών.

3. Κατόπιν των ανωτέρω και για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και των φορολογικών υπηρεσιών γίνεται δεκτό, ότι κατά τη διαδικασία της θεώρησης στοιχείων ΚΒΣ, οι φορολογούμενοι που προσέρχονται για θεώρηση να γράφουν στο σημείωμα θεώρησης (έντυπο Β1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ) τις φορολογικές περιόδους για τις οποίες οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ είναι μηδενικές ή πιστωτικές και δεν υποβλήθησαν, γιατί δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση.

Μετά την προσαρμογή των προγραμμάτων του υποσυστήματος ΚΒΣ -TAXIS, ο έλεγχος υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ κατά τη διαδικασία θεώρησης στοιχείων ΚΒΣ μέσω του συστήματος TAXIS, γίνεται για μεν τις εκκαθαριστικές μέσω του συστήματος, για δε τις περιοδικές από τον υπάλληλο.

Η εφαρμογή παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα μέσω της οθόνης «Περιοδικές Δηλώσεις Φ.Π.Α.» να πληροφορηθεί για τις περιοδικές δηλώσεις που έχει υποβάλει ο φορολογούμενος. Ο συνδυασμός των πληροφοριών αυτών με τα αναγραφόμενα από το φορολογούμενο στο σημείωμα θεώρησης δίνει τη δυνατότητα στον υπάλληλο ολοκληρωμένου ελέγχου του φορολογούμενου, ως προς την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο