Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-02-2006 ]

Αρ.Πρ. 1751/14.02.06 Καθορισμός προϋποθέσεων για την υποβολή δήλωσης έναρξης / μεταβολής εργασιών από υπηκόους τρίτων χωρών (ΦΕΚ Β218 14.2.2006)

(Καθορισμός προϋποθέσεων για την υποβολή δήλωσης έναρξης / μεταβολής εργασιών από υπηκόους τρίτων χωρών (ΦΕΚ Β218 14.2.2006) )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.ΑρΠρ. 1751/14.02.06  Καθορισμός προϋποθέσεων για την υποβολή δήλωσης έναρξης / μεταβολής εργασιών από  υπηκόους τρίτων χωρών (ΦΕΚ Β218 14.2.2006)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Της παραγράφου 5 του άρθρου 90 του ν.3386/2005 "Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια" (Α΄ 212).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ.2 Β1, 24, 25 και 26 του ν. 3386/2005.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2859/2000(Α΄ 248).

4. Τις διατάξεις Κ.Β.Σ.(π.δ. 186/1992 (Α΄ 84).

5. Το άρθρο 90 του Προεδρικού Διατάγματος υπ' αριθμ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα" (Α΄ 98).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του  Κρατικού Προϋπολογισμού.

7. Την υπ' αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του  Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων  στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Αθανάσιο Νάκο ( Β΄  527).

8. Την υπ' αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του  Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας  και Οικονομικών" (Β΄ 1432), αποφασίζουμε:

Προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του  ν. 3386/2005 ( ΦΕΚ Α΄ 212) και οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα που αποβλέπει στην  απόκτηση εισοδήματος από εμπορική, βιομηχανική, βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση, καθώς  και από κάθε άλλη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών η οποία είναι εγκατεστημένη σε χώρο εκτός  της κατοικίας τους, απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή δήλωσης έναρξης / μεταβολής  εργασιών, όπως ορίζεται από το άρθρο 36 του ν. 2859/2000 και την 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 1062 ΒΟ, καθώς και για κάθε θεώρηση (αρχική και επόμενες) των βιβλίων και στοιχείων που προβλέπονται από το άρθρο 19 του π.δ. 186/1992 ( ΦΕΚ Α,84), είναι η κατοχή άδειας διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 26 του ν. 3386/2005.

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται από 1.1.2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο