Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-02-2006 ]

ΠΟΛ.1027/17.2.2006 Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2006 α) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) και β) Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ΟΕ, ΕΕ, κλπ. (Ε5).

(Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2006 α) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) και β) Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ΟΕ, ΕΕ, κλπ. (Ε5).)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1027/2006/17.12.05 Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2006 α) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) και β) Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ΟΕ, ΕΕ, κλπ. (Ε5).


Α) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Ε3)
1. Στον πίνακα Γ΄ (Λοιπά στοιχεία επιχείρησης) του εντύπου Ε3 προστέθηκαν τρεις νέοι κωδικοί: 076 «Πώληση αγαθών μέσω διαδικτύου», 077 «Παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου και 078 «τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τα ΔΛΠ» με καταφατική ή αρνητική απάντηση κατά περίπτωση.


2. Η συμπλήρωση του πίνακα Ι΄ του εντύπου Ε3 υποδηλώνει την αποδοχή των διατάξεων των άρθρων 13 , 14 , 15 , 16 και 17 του Ν. 3296/2004 για περαίωση χωρίς έλεγχο. Τονίζεται ωστόσο, ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την ορθή μεταφορά των ακαθαρίστων εσόδων και καθαρών κερδών στα ανάλογα έντυπα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.


3. Πίνακας ΙΣΤ: Ειδικές περιπτώσεις ( παράγραφος 5 άρθρου 33 του ΚΦΕ ).
Οι υποπίνακες ΕΔΧ (Ταξί) και ΛΔΧ ενταγμένα σε ΚΤΕΛ, συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης και επιβατικά λεωφορεία ενταγμένα σε ΚΤΕΛ, που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β΄ κατηγ. του ΚΒΣ, οι οποίες εφόσον επιλέξουν να φορολογηθούν για τη χρήση 2005 με τεκμαρτό εισόδημα φορολογούνται ως εξής:
α) 100% άδεια και οδηγό τον ιδιοκτήτη 16.000 ευρώ
β) 100% άδεια και οδηγό τρίτο 14.000 ευρώ
γ) 50% άδεια και οδηγό τον ιδιοκτήτη 13.000 ευρώ
δ) 50% άδεια και οδηγό τρίτο 12.000 ευρώ
ε) Δύο (2) αυτοκίνητα με άδεια 50% στο καθένα 20.000 ευρώ
Δε θα συμπληρωθούν οι υποπίνακες αυτοί από τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να φορολογηθούν με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ.


Ο υποπίνακας ΦΔΧ συμπληρώνεται με τα ποσά κατ΄ αποκοπή φόρου, με τα οποία εξαντλείται για τη χρήση 2005, η φορολογική υποχρέωση των εκμεταλλευτών φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β΄ Κατηγορίας του ΚΒΣ.


Τα ποσά καταβαλλόμενου ετήσιου φόρου έχουν ως εξής:
Ωφέλιμο φορτίο Με οδηγό τον ιδιοκτήτη Με οδηγό τρίτο
μέχρι 5 τόννους 590 ευρώ 415 ευρώ
πάνω από 5 μέχρι 11 τόννους 825 ευρώ 590 ευρώ
πάνω από 11 μέχρι 16,5 τόννους 1415 ευρώ 940 ευρώ
πάνω από 16,5 τόννους 1765 ευρώ 1180 ευρώ
Για τα λεωφορεία μη ενταγμένα σε ΚΤΕΛ (τουριστικά), ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών από το οικονομικό έτος 2006 (χρήση 2005) γίνεται μόνο λογιστικά.


4. Πίνακας ΙΖ: Καθαρά κέρδη εκμεταλλευτών αυτοκινήτων (ΔΧ). Οι εκμεταλλευτές αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ, ΛΔΧ ενταγμένων σε ΚΤΕΛ, φορτηγά δημ. χρήσης), που συμπλήρωσαν τον προηγούμενο πίνακα ΙΣΤ΄, θα συμπληρώσουν και τον πίνακα αυτόν με βάση τα τηρούμενα Βιβλία και Στοιχεία του ΚΒΣ για πληροφοριακούς σκοπούς.


5. Πίνακας ΙΗ: Ειδικές περιπτώσεις ( παράγραφος 6 του άρθρου 33 του ΚΦΕ ).
Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται από επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, διαμερίσματα, κάμπινγκ, οι οποίες φορολογούνται με ποσά καταβαλλόμενου ετήσιου φόρου, με τα οποία εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση για τη δραστηριότητα αυτή. Επισημαίνεται ακόμα ότι για τα πάνω από 7 δωμάτια ο προσδιορισμός του εισοδήματος εξευρίσκεται λογιστικώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ΚΦΕ.
Σε περίπτωση διαμερισμάτων, ο τρόπος αναγωγής αυτών σε δωμάτια, διευκρινίζεται με την 1014096/284/Α0012/ ΠΟΛ.1043/10.2.2000 διαταγή μας.


6. Με την 1111296/2056/Α0012/23.11.2005 διαταγή μας καθορίστηκαν τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλουν για τη χρήση 2005 (οικον. έτους 2006) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές, καθώς και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης.


Β) ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΕ, ΕΕ κλπ. (Ε5)
1. Προστέθηκε ο κωδικός 617 ως πληροφοριακό στοιχείο όταν η εταιρεία κλπ. συνυποβάλλει, μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε5) και το έντυπο Ε9, όταν αυτό απαιτείται κατά περίπτωση.


2. Στον πίνακα Β΄ «Αποτελέσματα μετά τη φορολογική αναμόρφωση» προστέθηκε ο κωδικός 070 στον οποίο αναγράφονται τα τεκμαρτά κέρδη οικοδομικών επιχειρήσεων άρθρου 11 Ν. 3296/2004 . Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται μόνο από τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχουν ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 όταν ανεγείρουν οικοδομές των οποίων η έναρξη ανέγερσης πραγματοποιείται από την 1.1.2004 και μετά και μέσα στη χρήση 2005 πραγματοποίησαν έσοδα από πωλήσεις, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί η ανέγερση της οικοδομής.


3. Περαιτέρω, στον πίνακα Γ «Εκκαθάριση φόρου, τελών κτλ.» προστέθηκε ο κωδικός 111 .
Συμπληρώνεται από τις κοινοπραξίες ανέγερσης και πώλησης οικοδομών στις οποίες συμμετέχουν ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 (ΑΕ, ΕΠΕ κλπ.) και αφορά στις οικοδομές που η ολοκλήρωση της κατασκευής τους έγινε μέσα στη χρήση 2005, ενώ η έναρξη της κατασκευής είχε αρχίσει από την 1.1.2004 και μετά. Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται ο φόρος του νομικού προσώπου που καταβλήθηκε για τη χρήση 2004 και αντιστοιχεί στα τεκμαρτά κέρδη που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2005.


4. Ο συντελεστής φορολόγησης των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών καθώς και των κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, είναι 24% για τα εισοδήματα που προκύπτουν από διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από 1.1.2005 και μέχρι 31.12.2005. Για τις ίδιες ποιο πάνω χρήσεις ο φορολογικός συντελεστής των κοινοπραξιών της παραγρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ καθώς και των αστικών εταιρειών κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα και συμμετοχικών ή αφανών εταιριών είναι 32%.


5. Καταργείται το τέλος χαρτοσήμου 1% των καθαρών κερδών των ομόρρυθμων και ετερρόρυθμων εταιρειών των κοινοπραξιών καθώς και των αστικών εταιρειών και κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα για καθαρά κέρδη που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Ιανουαρίου 2005.


6. Όσον αφορά τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε5) για τις περιπτώσεις εταιρειών κλπ. που περαιώνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 επισημαίνεται ότι οι κωδικοί 801 «ακαθάριστα έσοδα χρήσης άρθρου 15 Ν. 3296/2004 » και 802 «Διαφορά κερδών άρθρου 15 Ν. 3296/2004» ενσωματώθηκαν πλέον στον πίνακα Δ΄ του εντύπου.


Περαιτέρω, για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων στις οποίες υφίσταται παράλληλα κλάδος ο οποίος υπόκειται στην περαίωση του Ν. 3296/2004 καθώς και κλάδος μη υπαγόμενος σ΄ αυτή (επιχείρηση γεωργική, τεχνική, εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων κλπ.), οι επιχειρήσεις αυτές αναγράφουν την τυχόν ζημία του κλάδου αυτού στο νέο κωδικό 803 «Ζημιές κλάδου μη υπαγόμενου στην περαίωση του Ν. 3296/2004» ή αν υπάρχει κέρδος στον μη υπαγόμενο κλάδο, ο κωδικός 803 θα διορθώνεται πάνω στο έντυπο σε κωδικό 804 , διορθώνοντας και το αντίστοιχο λεκτικό ως εξής: « κέρδη κλάδου μη υπαγόμενου στην περαίωση του Ν. 3296/2004», αναγράφοντας αντίστοιχα τα κέρδη αυτά. Αυτονόητο είναι ότι για τον μη υπαγόμενο κλάδο, θα συμπληρώνεται ανάλογα είτε ο κωδικός 803 είτε ο διορθωμένος κωδικός 804 κατά περίπτωση.


Κατά τη συμπλήρωση του πίνακα Δ του ανωτέρω εντύπου για τις εταιρείες που δεν υφίσταται ο κωδικός 803 ή 804, το περιεχόμενο των κωδικών 040 ή 240 (κέρδη ή ζημίες μετά φορολογική αναμόρφωση) προκύπτει αλγεβρικά από τους παραπάνω κωδικούς του πίνακα.


Στις περιπτώσεις όμως επιχειρήσεων με κλάδο υπαγόμενο στην περαίωση του Ν. 3296/2004 τον οποίο περαιώνουν και κλάδο μη υπαγόμενο σ΄ αυτή, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην συμπλήρωση των κωδικών 040 ή 240 κατά περίπτωση, καθόσον αυτό δεν μπορεί να προκύψει αλγεβρικά από τους κωδικούς 029 ή 030, 802, 803 ή 804 και 039 αν υπάρχει. Ωστόσο, ο κωδ. 040 ή 240, πρέπει να περιλαμβάνει τα λογιστικά κέρδη του υπαγόμενου στην περαίωση κλάδου, τη διαφορά καθαρών κερδών της περαίωσης (κωδικός 802), τα κέρδη ή τη ζημία του μη υπαγόμενου κλάδου καθώς και τη ζημία παρελθουσών χρήσεων αν υπάρχει. Η λογιστική ζημία του υπαγόμενου κλάδου μηδενίζεται ενώ συμψηφίζεται η ζημία του μη υπαγόμενου κλάδου, και οι ζημίες παρελθουσών χρήσεων.


Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω παραθέτονται τα ακόλουθα παραδείγματα:
Παράδειγμα 1ο
Έντυπο Ε5:

κωδ. 016 10.000 ευρώ
(προκύπτει βάσει βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ, από:
α) 10.000 ευρώ ζημία του υπαγόμενου στην περαίωση κλάδου και
β) 20.000 ευρώ κέρδη του μη υπαγόμενου στην περαίωση κλάδου).
κωδ. 024 10.000 ευρώ
κωδ. 029 10.000 ευρώ
κωδ. 802 30.000 ευρώ
κωδ. 804 20.000 ευρώ
Στο σημείο αυτό προκειμένου να υπολογισθεί και να τεκμηριωθεί το ποσό των κερδών του κωδ. 040, απαιτείται στις «Σημειώσεις φορολογούμενου» του εντύπου Ε3 να αναγραφεί η ανάλυση του κωδ. 016 (κέρδη χρήσης):
10.000 ευρώ ζημία του υπαγόμενου στην περαίωση κλάδου και 20.000 ευρώ κέρδη του μη υπαγόμενου στην περαίωση κλάδου, καθόσον η πληροφορία αυτή δεν εμφανίζεται επί του εντύπου Ε5.
κωδ. 040 50.000 ευρώ


ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
Παράδειγμα 2ο

Έντυπο Ε5:
κωδ. 017 2.000 ευρώ
(προκύπτει βάσει βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ από:
α) 3.000 ευρώ κέρδη του υπαγόμενου στην περαίωση κλάδου και
β) 5.000 ευρώ ζημία του μη υπαγόμενου στην περαίωση κλάδου).
κωδ. 124 2.000 ευρώ
κωδ. 030 2.000 ευρώ
κωδ. 802 2.500 ευρώ
κωδ. 803 5.000 ευρώ
Στο σημείο αυτό προκειμένου να υπολογισθεί και να τεκμηριωθεί το ποσό των κερδών του κωδ. 040, απαιτείται στις «Σημειώσεις φορολογούμενου» του εντύπου Ε3 να αναγραφεί η ανάλυση του κωδ. 017 (ζημιές χρήσης):
3.000 ευρώ κέρδη του υπαγόμενου στην περαίωση κλάδου και 5.000 ευρώ ζημία του μη υπαγόμενου στην περαίωση κλάδου, καθόσον η πληροφορία αυτή δεν εμφανίζεται επί του εντύπου Ε5.
κωδ. 040 500 ευρώ


ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
Παράδειγμα 3ο

Έντυπο Ε5:
κωδ. 017 5.000 ευρώ
(προκύπτει βάσει βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ, από:
α) 15.000 ευρώ ζημία του υπαγόμενου στην περαίωση κλάδου και
β) 10.000 ευρώ κέρδη του μη υπαγόμενου στην περαίωση κλάδου).
κωδ. 124 5.000 ευρώ
κωδ. 030 5.000 ευρώ
κωδ. 802 12.000 ευρώ
κωδ. 804 10.000 ευρώ
Κατ΄ αντιστοιχία με τα 2 πρώτα παραδείγματα, σημείωση επί του εντύπου Ε3, αναφορικά με την ανάλυση του κωδ. 017.
κωδ. 040 22.000 ευρώ


ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
Παράδειγμα 4ο

Έντυπο Ε5:
κωδ. 016 5.000 ευρώ
(προκύπτει βάσει βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ, από:
α) 10.000 ευρώ κέρδη του υπαγόμενου στην περαίωση κλάδου και
β) 5.000 ευρώ ζημία του μη υπαγόμενου στην περαίωση κλάδου).
κωδ. 024 5.000 ευρώ
κωδ. 029 5.000 ευρώ
κωδ. 802 3.000 ευρώ
κωδ. 803 5.000 ευρώ
Κατ΄ αντιστοιχία με τα 2 πρώτα παραδείγματα, σημείωση επί του εντύπου Ε3, αναφορικά με την ανάλυση του κωδ. 016.
κωδ. 040 8.000 ευρώ


ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
Παράδειγμα 5ο

Έντυπο Ε5:
κωδ. 016 7.000 ευρώ
(προκύπτει βάσει βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ, από:
α) 5.000 ευρώ ζημία του υπαγόμενου στην περαίωση κλάδου και
β) 12.000 ευρώ κέρδη του μη υπαγόμενου στην περαίωση κλάδου).
κωδ. 024 7.000 ευρώ
κωδ. 029 7.000 ευρώ
κωδ. 802 10.000 ευρώ
κωδ. 804 12.000 ευρώ
κωδ. 039 2.000 ευρώ (Ζημιές παρελθουσών χρήσεων)


Η ζημία αυτή προέρχεται από την προηγούμενη χρήση η οποία δεν περαιώθηκε κατά τη διαδικασία περαίωσης του Ν. 3296/2004 και μεταφέρεται για συμψηφισμό σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε.


Κατ΄ αντιστοιχία με τα 2 πρώτα παραδείγματα, σημείωση επί του εντύπου Ε3, αναφορικά με την ανάλυση του κωδ. 016.
κωδ. 040 20.000 ευρώ


ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

7. Στον πίνακα Η΄ στους κωδικούς 505, 506 και 507 αναγράφεται η επιχειρηματική αμοιβή. Ειδικότερα όμως, για εισοδήματα που προκύπτουν από χρήσεις που αρχίζουν από 1.1.2005 και μετά η λήψη της επιχειρηματικής αμοιβής προκύπτει από την εταιρεία ή κοινωνία από την οποία ο φορολογούμενος αποκτά τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη από τη συμμετοχή του σ΄ αυτή. Παύει δηλαδή να ισχύει το δικαίωμα του να επιλέξει επιχειρηματική αμοιβή από όποια εταιρία ή κοινωνία επιθυμεί σε περίπτωση συμμετοχής του σε δύο ή περισσότερες εταιρίες ή κοινωνίες. Η ορθή λήψη της επιχειρηματικής αμοιβής για τους εταίρους ή κοινωνούς αποδεικνύεται, εξάλλου, από τα αναγραφόμενα στοιχεία στους πίνακες ΙΒ΄ και ΙΓ΄ του εντύπου Ε5.


Διευκρινίζεται τέλος, ότι σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο συμμετέχει σε περισσότερες εταιρίες ή κοινωνίες και έλαβε επιχειρηματική αμοιβή λόγω λύσης μέσα στη διαχειριστική χρήση μιας από αυτές, εφόσον, περαιτέρω, προκύψει για το φυσικό πρόσωπο απόκτηση μεγαλύτερων καθαρών κερδών από άλλη εταιρία ή κοινωνία που κλείνει διαχείριση αργότερα, θα υποβληθεί για την πρώτη εταιρία ανακλητική δήλωση χωρίς επιβολή κυρώσεων.


8. Στον πίνακα Θ΄ «Προκαταβολή φόρου», προστέθηκε νέος κωδικός 950 για τις νέες επιχειρήσεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ , οι οποίες αναγράφουν και την ημερομηνία έναρξής τους, καθόσον για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά, δηλαδή για επιχειρήσεις που κάνουν έναρξη δραστηριότητας από την ημερομηνία αυτή και μετά, ο συντελεστής προκαταβολής φόρου εισοδήματος είναι 27,5% κατά τα τρία πρώτα οικον. έτη από την έναρξη των δραστηριοτήτων τους.


9. Τέλος, οι προηγούμενες εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας αναφορικά με οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε3 και Ε5 εξακολουθούν να ισχύουν κατά περίπτωση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο