Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-02-2006 ]

Αρ. Πρ. Γ99/1/25/02.02.06 Αντιμετώπιση οφειλών των επιχειρήσεων του πτηνοτροφικού κλάδου

(Αντιμετώπιση οφειλών των επιχειρήσεων του πτηνοτροφικού κλάδου )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αρ. Πρ. Γ99/1/25/02.02.06 Αντιμετώπιση οφειλών των επιχειρήσεων του πτηνοτροφικού κλάδου

Ακολουθεί το με αριθ. Φ80000/οικ. 1576/92/26-1-06 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο αναφέρεται στην νομοθετική ρύθμιση που προωθείται για την αντιμετώπιση των οφειλών και προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ των επιχειρήσεων του πτηνοτροφικού κλάδου της χώρας και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Στις επιχειρήσεις του κλάδου χορηγείται :
1.
Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για 13 μήνες, ήτοι για περιόδους απασχόλησης 1/9/2005 - 30/9/2006, χωρίς καμία επιβάρυνση για το διάστημα αυτό με πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις.
2.
Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών μέχρι την έναρξη της αναστολής καταβολής (περίοδοι απασχόλησης μέχρι 31/8/2005), μαζί με τα αναλογούντα σ΄ αυτές πρόσθετα τέλη, λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, σε όλους τους εργοδότες του κλάδου χορηγούνται, κατά την διάρκεια της περιόδου αναστολής, βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας για κάθε χρήση, χωρίς καμία παρακράτηση και χωρίς να ερευνάται η ύπαρξη οφειλών τους τόσο για εισφορές της περιόδου αναστολής όσο και προγενέστερης.

Οι υποχρεώσεις των εν λόγω εργοδοτών για εμπρόθεσμη υποβολή των Α.Π.∆. και των ∆ηλώσεων Μεταβολής Στοιχείων εργοδότη καθώς και για την τήρηση του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού εξακολουθούν να ισχύουν και κατά την περίοδο αναστολής.
Λεπτομερείς οδηγίες για την ρύθμιση των οφειλών και για τα λοιπά θέματα θα σας σταλούν αμέσως μετά την ψήφιση των σχετικών διατάξεων.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αθήνα 26-1-2006 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΑΠ: Φ80000/οικ.1576/92

Σε συνέχεια της προηγούμενης επιστολής μας και ενόψει της τελικής διατύπωσης της ρύθμισης που προωθείται για τις οφειλές των επιχειρήσεων του πτηνοτροφικού κλάδου , που μετά τα τελευταία γεγονότα που σχετίζονται με την νόσο των πτηνών έχουν υποστεί ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στον κύκλο εργασιών τους ,σας ενημερώνουμε επί του τελικού περιεχομένου της ρύθμισης αυτής . Συγκεκριμένα στις επιχειρήσεις του κλάδου χορηγείται α. αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για 13 μήνες, ήτοι 1/9/2005-30/9/2006, χωρίς καμία επιβάρυνση για το διάστημα αυτό με πρόσθετα τέλη και λοιπές προσαυξήσεις, και


β. κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες μέχρι την έναρξη της αναστολής ασφαλιστικές εισφορές μαζί με τα αναλογούντα σ' αυτές πρόσθετα τέλη και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις .


Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης σε 120 μηνιαίες δόσεις τόσο των εισφορών που αντιστοιχούν στην περίοδο της αναστολής , όσο και των καθυστερούμενων εισφορών χρονικής περιόδου μέχρι 30/8/2005, με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη αυτών μειωμένα κατά 50% . Η ένταξη στην ανωτέρω ρύθμιση γίνεται με αίτηση που υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα μέσα στον οποίο λήγει η περίοδος αναστολής, ενώ η καταβολή της πρώτης δόσης που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 300Ε γίνεται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από εκείνο κατά τον οποίο λήγει η περίοδος αναστολής .


Ση μειώνεται πάντως ότι η υποχρέωση των επιχειρήσεων για εμπρόθεσμη υποβολή των ΑΠ∆ καθ' όλη την περίοδο της αναστολής καταβολής των εισφορών εξακολουθεί να ισχύει , αποτελεί δε προϋπόθεση υπαγωγής στη ρύθμιση των οφειλομένων εισφορών.
Πέραν των ανωτέρω προβλέπεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων η χορήγηση κατά το διάστημα της αναστολής αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για κάθε χρήση , τόσο για τις εισφορές που αντιστοιχούν στο διάστημα αυτό όσο και για τις καθυστερούμενες που αφορούν το χρονικό διάστημα που προηγείται της 13 μηνης αναστολής.


Επειδή ακριβώς η νομοθετική διαδικασία απαιτεί συγκεκριμένους χρόνους, θεωρούμε επιβεβλημένο να σας επαναλάβουμε και γραπτώς ότι παρακαλούμε για το διάστημα 13 μηνών της αναστολής :

1) να μην προβαίνετε σε πράξεις καταλογισμού εισφορών και λοιπών πρόσθετων τελών και επιβαρύνσεων και

2) να διευκολύνετε τη λήψη από τις επιχειρήσεις αυτές βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο