Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-02-2006 ]

Οδηγός Συμπλήρωσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Οδηγίες για την υποβολή και σύνταξη της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2006 (Υπ. Οικονομικών, Φυλλάδιο Οδηγιών)

(ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Οδηγίες για την υποβολή και σύνταξη της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2006 (Υπ. Οικονομικών, Φυλλάδιο Οδηγιών))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Ε9 ΕΝΤΥΠΟ 2006 - ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Οδηγίες για την υποβολή και σύνταξη της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2006
(Υπ. Οικονομικών, Φυλλάδιο Οδηγιών)


Α. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης Ε9 το έτος 2006, έχουν:
  -Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2006 έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα, τα οποία αποκτήθηκαν μέσα στο έτος 2005.
  -Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2006 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους, τα οποία έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 έτους 2005.
  -Ο υπόχρεος που στην δήλωση Ε9 (έτους 2005) συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση όπως έχει απεικονισθεί στην δήλωση Ε9 έτους 2005, ανεξάρτητα από το αν έχει μεταβληθεί η κατάσταση των ακινήτων. Οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση που πρέπει να δηλωθούν είναι η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευομένων μελών σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ή ο θάνατος.
  -Τα νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν υποβάλλει δήλωση Ε9 έτους 2005 και έχουν διακόψει τις εργασίες τους μέχρι 31-12-2005.
ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι η δήλωση Ε9 έτους 2006 συνυποβάλλεται με δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2006
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1. Υποβολή δήλωσης Ε9 για πρώτη φορά το έτος 2006.

Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε9 το 2005, απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα, μέσα στο έτος 2005, θα υποβάλλουν δήλωση Ε9 έτους 2006, σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στην ένδειξη «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 του 2005» θα σημειωθεί «Χ» στο τετραγωνίδιο ΟΧΙ.

2. Εισαγωγή νέου ακινήτου, που αποκτήθηκε το έτος 2005 από υπόχρεο, που έχει υποβάλλει δήλωση Ε9 το έτος 2005.


Στην περίπτωση αυτή, θα υποβληθεί δήλωση Ε9 έτους 2006, σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στην ένδειξη «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 του 2005» θα σημειωθεί «Χ» στο τετραγωνίδιο ΝΑΙ. Ως αύξων αριθμός του νέου ακινήτου, στο εσωτερικό του εντύπου, θα αναγραφεί ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί τον τελευταίο αύξοντα αριθμό της δήλωσης Ε9 έτους 2005. Στη στήλη κωδικός μεταβολής του εσωτερικού εντύπου (24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2) θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου), κατά περίπτωση.

3. Διαγραφή ακινήτου, το οποίο είχε αναγραφεί στη δήλωση Ε9 έτους 2005.

Στην περίπτωση αυτή, θα υποβληθεί δήλωση Ε9 έτους 2006, σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στην ένδειξη «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 του 2005» θα σημειωθεί «Χ» στο τετραγωνίδιο ΝΑΙ. Στο εσωτερικό του εντύπου θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία του ακινήτου που διαγράφεται. Ως αύξων αριθμός του ακινήτου που διαγράφεται, θα αναγραφεί εκείνος της δήλωσης Ε9 έτους 2005. Στη στήλη κωδικός μεταβολής του εσωτερικού του εντύπου (24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2) θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 3 (διαγραφή ακινήτου).

4. Μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έχουν ήδη δηλωθεί στην δήλωση Ε9 έτους 2005.

Στην περίπτωση αυτή, θα υποβληθεί δήλωση Ε9 έτους 2006, σημειώνοντας «Χ», στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στην ένδειξη «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 του 2005» θα σημειωθεί «Χ» στο τετραγωνίδιο ΝΑΙ. Στο εσωτερικό του εντύπου θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία του ακινήτου που μεταβάλλεται, στην κατάσταση που είναι την 1η Ιανουαρίου 2006. Ως αύξων αριθμός της αναγραφής των στοιχείων του ακινήτου, θα αναγραφεί εκείνος της δήλωσης Ε9 έτους 2005. Στη στήλη κωδικός μεταβολής του εσωτερικού του εντύπου (24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2), θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 2 (μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει δηλωθεί).

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι στο έντυπο Ε9 έτους 2006 γράφεται οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων ακινήτων ή διαγραφή ακινήτων, που πραγματοποιήθηκε μόνο εντός του 2005.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
1. Τέκνο που δεν είναι πλέον προστατευόμενο σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Υπόχρεος - γονέας που στη δήλωση Ε9 έτους 2005 συμπεριέλαβε τα ακίνητα τέκνου του, το οποίο το 2006 δεν είναι προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε., υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2006 και στην πρώτη σελίδα του εντύπου αναγράφει το τέκνο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «Σχέση με τον υπόχρεο - Τέκνο» και «Μεταβολή σχέσης - Διαγραφή - Άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο - γονέα δεν θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων του τέκνου και κανένα άλλο ακίνητο που είχε αναγραφεί στη δήλωση Ε9 έτους 2005, διότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων. Το τέκνο δε θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2006, διότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων του.

2. Διακοπή σχέσης των συζύγων σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Στην περίπτωση αυτή, ο υπόχρεος - σύζυγος που το έτος 2005 είχε αναγράψει τα ακίνητα της συζύγου του στο κοινό Ε9, υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2006 και αναγράφει στην πρώτη σελίδα του εντύπου την σύζυγο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «Σχέση με τον υπόχρεο - Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης - Διαγραφή - Άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο - σύζυγο δεν θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων της συζύγου και κανένα άλλο ακίνητο που είχε αναγραφεί στη δήλωση Ε9 έτους 2005, διότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων. Η σύζυγος δεν θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2006, διότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων της.

3. Μεταβολή λόγω θανάτου υποχρέου σε δήλωση Ε9 έτους 2005.

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος σε δήλωση, αποβιώσει μέχρι 31-12-2005, οι κληρονόμοι στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν για λογαριασμό του, θα συνυποβάλουν και έντυπο Ε9 έτους 2006, συμπληρώνοντας τόσο τα στοιχεία του θανόντος σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «Διαγραφή λόγω θανάτου», όσο και τα στοιχεία των λοιπών μελών που είχαν δηλωθεί στο Ε9 έτους 2005 του αποβιώσαντος, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «Σχέση με τον υπόχρεο» καθώς και «Μεταβολή - Διαγραφή - Άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου δεν θα αναγραφεί κανένα ακίνητο.

4. Μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης, λόγω θανάτου της συζύγου ή των προστατευομένων μελών.


Σε περίπτωση που η σύζυγος ή προστατευόμενα μέλη του υπόχρεου σε δήλωση αποβιώσουν μέχρι 31-12-2005, ο υπόχρεος θα υποβάλει έντυπο Ε9 έτους 2006, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους και θα σημειώσει «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «Σχέση με τον υπόχρεο» καθώς και «Μεταβολή σχέσης - Διαγραφή - Λόγω θανάτου». Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο, δεν θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων του θανόντος και κανένα άλλο ακίνητο που είχε αναγραφεί στη δήλωση Ε9 έτους 2005, διότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων.

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
1. Τέκνο που δεν είναι πλέον προστατευόμενο σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
και υπάρχουν μεταβολές στα ακίνητά του την 1η Ιανουαρίου 2006.


Το τέκνο εφόσον επήλθε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά του, οφείλει να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και να συνυποβάλει Ε9 έτους 2006, με το οποίο δηλώνει μόνο τις μεταβολές των ακινήτων του. Στην πρώτη σελίδα του εντύπου θα σημειώσει «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΡΧΙΚΗ». Στο εσωτερικό του εντύπου θα γραφούν όλα τα στοιχεία των ακινήτων που προστίθενται, διαγράφονται ή μεταβάλλονται κατά περίπτωση. Ως αύξων αριθμός των στοιχείων του ακινήτου, θα αναγραφεί εκείνος της δήλωσης Ε9 έτους 2005 του γονέα του. Ως αύξων αριθμός της αναγραφής των στοιχείων νέων ακινήτων αναγράφεται 20061, 20062, .., κ.ο.κ.. Στη στήλη κωδικός μεταβολής του εσωτερικού του εντύπου (24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2) θα γραφεί ο αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου) ή 2 (μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει δηλωθεί) ή 3 (διαγραφή ακινήτου), κατά περίπτωση. Υπόχρεος - γονέας που στη δήλωση Ε9 έτους 2005 συμπεριέλαβε τα ακίνητα του τέκνου, υποχρεούται στην δήλωση Ε9 έτους 2006 να διαγράψει το τέκνο.

2. Σύζυγος που για οποιονδήποτε λόγο υποβάλει μόνη (κατά τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.)
δήλωση φορολογίας εισοδήματος και έχει μεταβολές στα ακίνητά της την 1η Ιανουαρίου 2006.


Η σύζυγος εφόσον επήλθε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά της, οφείλει να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και να συνυποβάλει Ε9 έτους 2006, με το οποίο δηλώνει μόνο τις μεταβολές των ακινήτων της. Στο εσωτερικό του εντύπου θα γραφούν όλα τα στοιχεία των ακινήτων που προστίθενται, διαγράφονται ή μεταβάλλονται. Ως αύξων αριθμός των στοιχείων του ακινήτου, θα αναγραφεί εκείνος της δήλωσης Ε9 έτους 2005. Ως αύξων αριθμός της αναγραφής των στοιχείων νέων ακινήτων αναγράφεται 20061, 20062, .., κ.ο.κ. Στο εσωτερικό του εντύπου θα γραφούν όλα τα στοιχεία των ακινήτων που προστίθενται, διαγράφονται ή μεταβάλλονται. Στη στήλη κωδικός μεταβολής του εσωτερικού του εντύπου (24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2) θα γραφεί ο αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου) ή 2 (μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει δηλωθεί) ή 3 (διαγραφή ακινήτου), κατά περίπτωση. Ο υπόχρεος - σύζυγος που το έτος 2005 είχε αναγράψει τα ακίνητα της συζύγου στο κοινό Ε9, υποχρεούται στην δήλωση Ε9 έτους 2006 να διαγράψει τη σύζυγο.

Ε. ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2006 ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Φ.Ε.

Για τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) των λοιπών προστατευομένων μελών του υποχρέου σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εφαρμόζονται ανάλογα όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις Α έως Δ του παρόντος.

Ως προς τον τρόπο αναγραφής των ακινήτων στις δηλώσεις Ε9 ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε9 έτους 2005, (ΠΟΛ.1150/28.12.2004 Α.Υ.Ο., ΠΟΛ.1001/4.1.2005 και ΠΟΛ.1047/10.3.2005 εγκύκλιοι).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο