Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-06-2004 ]

Εγγρ.ΙΚΑ/Α23/593/17.6.04 Σχετικά με την δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/00 των μακροχρόνια ανέργων, που λαμβάνουν σύνταξη λόγω γήρατος ή θανάτου από το ΙΚΑ ή από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.

(Σχετικά με την δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/00 των μακροχρόνια ανέργων, που λαμβάνουν σύνταξη λόγω γήρατος ή θανάτου από το ΙΚΑ ή από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγγρ.ΙΚΑ/Α23/593/17.6.04 Σχετικά με την δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/00 των μακροχρόνια ανέργων, που λαμβάνουν σύνταξη λόγω γήρατος ή θανάτου από το ΙΚΑ ή από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.


Σας κοινοποιούμε το Φ.800000/21187/1382/18.12.03 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο αποτελεί απάντηση στο ερώτημα, που τέθηκε από την Υπηρεσία μας σχετικά με την δυνατότητα υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/2000 των μακροχρόνια ανέργων, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη λόγω γήρατος ή θανάτου από το ΙΚΑ ή από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.
Όπως αναφέρεται στο έγγραφο αυτό, οι διατάξεις του ν. 2874/00 αποσκοπούν κατ' αποκλειστικότητα στην παροχή δυνατότητας θεμελίωσης δικαιώματος σε πλήρη σύνταξη γήρατος σε ασφαλισμένους οι οποίοι, λόγω μακροχρόνιας ανεργίας, δεν συμπληρώνουν τις χρονικές προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος. Επομένως, δεν έχουν δικαίωμα υπαγωγής όσοι ήδη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος από το ΙΚΑ ή από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.
Στο ίδιο έγγραφο γίνεται δεκτό, ότι αντίθετα, οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου, έχουν την δυνατότητα, για τους λόγους που εκτίθενται σ' αυτό, να υπαχθούν στις ανωτέρω διατάξεις.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ Αθήνα, 18/12/03 Α.Π. Φ80000/21187/1382/18.12.2003
ΘΕΜΑ: Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 2874/2000.
Απαντώντας στο αρ. Α23/2003 έγγραφο σας σχετικά με τη δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/2000 μακροχρόνια ανέργων οι οποίοι λαμβάνουν είτε σύνταξη λόγω θανάτου από το ΙΚΑ είτε σύνταξη γήρατος ή θανάτου από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις ανωτέρω διατάξεις επικυρώθηκε νομοθετικά η συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για
κάλυψη από το "Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση" (ΛAEK) του ΟΑΕΔ της επιβάρυνσης που προκύπτει από την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων στους οποίους υπολείπονται μέχρι 5 χρόνια για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, προκειμένου να μπορούν να συμπληρώσουν τον ελάχιστο αριθμό ημερών ασφάλισης για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.
Με το άρθρο 1 παρ. α εδάφιο 2 της Υ.Α. Φ21/οικ.1177/31.5.2003, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, ορίσθηκε ότι στον συνολικά πραγματοποιηθέντα χρόνο ασφάλισης του ανέργου κατά την ημερομηνία υπαγωγής του στην εν λόγω προαιρετική ασφάλιση συνυπολογίζεται και ο χρόνος ασφάλισης, που έχει διανυθεί στην ομοειδή ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού φορέα.

Στο άρθρο 4 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, με το οποίο καθορίζονται τα απαιτούμενα για την υπαγωγή δικαιολογητικά, περιλαμβάνεται και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρεται από τον ενδιαφερόμενο ότι δεν έχει άλλο χρόνο ασφάλισης, εκτός αυτού που περιλαμβάνεται στα
προσκομισθέντα βιβλιάρια ή αυτού που αναφέρονται στις βεβαιώσεις άλλου ασφαλιστικού
βιβλιαρίου.

Από τα προαναφερόμενα σαφώς προκύπτει ότι οι διατάξεις του ν.2874/2000 αποσκοπούν κατ'
αποκλειστικότητα στην παροχή δυνατότητας θεμελίωσης δικαιώματος σε πλήρη σύνταξη λόγω
γήρατος σε ασφαλισμένους οι οποίοι λόγω μακροχρόνιας ανεργίας δεν συμπληρώνουν τις χρονικές προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησης τους λόγω γήρατος και επομένως δεν έχουν δικαίωμα υπαγωγής όσοι ήδη λαμβάνουν μία σύνταξη γήρατος από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.
Τυχόν παροχή δυνατότητας ένταξης στην προαιρετική ασφάλιση του ν.2874/2000 ήδη συνταξιούχων γήρατος συνεπάγεται καταστρατήγηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει την διαδοχική ασφάλιση, σύμφωνα με το οποίο οποιοσδήποτε χρόνος διανυθείς στην ασφάλιση κύριου φορέα (εφόσον δεν είναι παράλληλος) λαμβάνεται υπόψη για την συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου από τον φορέα που απονέμει τελικά τη σύνταξη. Εξάλλου και στην περίπτωση πραγματοποίησης χρόνου ασφάλισης μετά τ/ συνταξιοδότηση, ο χρόνος αυτός, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.1405/83, προσαυξάνει τη χορηγούμενη σύνταξη.
Άλλωστε πρέπει να επισημάνουμε ότι για όσους είναι ήδη συνταξιούχοι οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα σε δεύτερη σύνταξη από το ΙΚΑ απαιτούνται πολύ περισσότερες των 4500 ημέρες εργασίας - συγκεκριμένα 6.000 ημέρες - σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.2084/92.
Επομένως για τα πρόσωπα αυτά δεν έχει και πρακτικό αποτέλεσμα η υπαγωγή τους στις διατάξεις του ν.2874/2000, δεδομένου ότι με τις 4500 ημέρες ασφάλισης δεν θεμελιώνουν δικαίωμα σε δεύτερη σύντάξη.
Διαφορετική αντιμετώπιση θεωρούμε ότι πρέπει να έχουν οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου. Τα
πρόσωπα αυτά, κατά την άποψη μας, έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στην προαιρετική
ασφάλιση του ν.2874/2000, δεδομένου ότι το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα προέρχεται από
μεταβίβαση δηλαδή έλκεται από άλλο άμεσα ασφαλισμένο. Τα ανωτέρω πρόσωπα κρίνουμε ότι δεν δυνατό να αποστερηθούν του δικαιώματος θεμελίωσης σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος, δεδομένου ότι όπως έχει κριθεί και με απόφαση του Σ.τ.Ε. σε παρόμοια περίπτωση (συνταξιοδότηση των μητέρων με αvήλικα τέκνα όπου τίθεται ως προϋπόθεση η μη λήψη σύνταξης από άλλο φορέα) κώλυμα αποτελεί μόνο η λήψη σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος και όχι η σύνταξη λόγω θανάτου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο