Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-01-2006 ]

Αρ. Πρ. 2485/27.01.06 Οδηγίες για την διαδικασία εφαρμογής της υπ΄ αριθμ. 8356/3-3-2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί Στοιχείων αξιολόγησης, λειτουργία, βαθμολόγηση, αριθμός και τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004

(Οδηγίες για την διαδικασία εφαρμογής της υπ΄ αριθμ. 8356/3-3-2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί Στοιχείων αξιολόγησης, λειτουργία, βαθμολόγηση, αριθμός και τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004)

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ. Πρ. 2485/27.01.05 Οδηγίες για την διαδικασία εφαρμογής της υπ΄ αριθμ. 8356/3-3-2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί ¨Στοιχείων αξιολόγησης, λειτουργία, βαθμολόγηση, αριθμός και τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/20041. Θεσμικό πλαίσιο.

1.1. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 του Ν. 3299/2004 η υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια που περιγράφονται στην παράγραφο αυτή ενώ - με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται η βαθμολόγηση, ο αριθμός και ο τρόπος εφαρμογής των εν λόγω κριτηρίων....

Κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 8356/3.3.2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί ¨Στοιχείων αξιολόγησης, λειτουργία, βαθμολόγηση, αριθμός και τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.


1.2. Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. 8352/3.3.2005 Υπουργικής απόφασης περί Καθορισμού των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης της κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης .., μεταξύ των γενικών δικαιολογητικών που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του φορέα της επένδυσης περιλαμβάνεται και Ειδικό παράρτημα με αναλυτική περιγραφή, στοιχεία και δικαιολογητικά που θα τεκμηριώνουν την βαθμολογία της επενδυτικής πρότασης.

1.3 Σημειώνεται ακόμη ότι βάσει του άρθρου 7 παρ. 21 του Ν. 3299/2004 ¨για την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης, ελέγχου των επενδύσεων προβλέπεται η λειτουργία πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης των επενδύσεων εγκατεστημένο στους κατά τόπους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, οι οποίες και υποχρεούνται να καταγράφουν τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ¨.

2. Εφαρμογή Πληροφοριακού Συστήματος Βαθμολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων βάσει των Κριτηρίων του Ν. 3299/2004 .

2.1. Για την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ανωτέρω προβλεπόμενου Πληροφοριακού Συστήματος, ηλεκτρονική εφαρμογή Βαθμολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων βάσει των Κριτηρίων του Ν. 3299/2004 στην οποία εισάγονται τα πρωτογενή στοιχεία και εξ αυτών παράγεται η Βαθμολογία κάθε επένδυσης. Στην συγκεκριμένη εφαρμογή περιλαμβάνονται επίσης υπό μορφή σχολίων σε κάθε πεδίο, οδηγίες και διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των κριτηρίων αξιολόγησης.

2.2. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων προκειμένου να υποβάλλουν την αίτησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να δημιουργήσουν προηγουμένως, στο Πληροφοριακό Σύστημα, το φύλλο βαθμολογίας και στη συνέχεια να το υποβάλλουν ηλεκτρονικά, ενώ την αναφορά «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ» που παράγεται από αυτό οφείλουν να την συμπεριλάβουν στον υποβαλλόμενο φάκελο, ως συμπλήρωμα του Ειδικού Παραρτήματος της παρ 4 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. 8352/3-3-2005 Υπουργικής Απόφασης .

2.3. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου 3299/2004 κατά την εξέταση των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει αντίστοιχα να δημιουργούν στο Πληροφοριακό Σύστημα τα φύλλα βαθμολογίας, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης ( υπ΄ αριθμ. 8356/3-3-2005 απόφαση ), και στη συνέχεια να τα υποβάλουν ηλεκτρονικά, ενώ η αναφορά «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ» που παράγεται από αυτό θα επισυνάπτεται στο Εισηγητικό Σημείωμα της Αξιολόγησης για την κάθε επένδυση.

Αντίστοιχη αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται και στα Πρακτικά της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

2.4. Τα φύλλα βαθμολογίας στο Πληροφοριακό Σύστημα ταυτοποιούνται με βάση μοναδιαίο κωδικό (ID) που χορηγείται αυτόματα κατά τη δημιουργία αυτών, ο οποίος εμφανίζεται και επί των παραγομένων κατά τα ανωτέρω αναφορών.

2.5. Το Πληροφοριακό Σύστημα και ειδικότερα η ηλεκτρονική εφαρμογή Βαθμολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων βάσει των Κριτηρίων του Ν. 3299/2004 είναι προσβάσιμο στο διαδίκτυο (Internet), στη διεύθυνση www.ependisis.gr ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών / Νέος Επενδυτικός Νόμος (Αναπτυξιακός) / Νόμος 3299/2004 και η χρήση του καθίσταται κατά τα ανωτέρω υποχρεωτική τόσο από τους φορείς που υποβάλλουν επενδυτικές προτάσεις για υπαγωγή στα κίνητρα του Νόμου όσο και από τις από τις Υπηρεσίες που εξετάζουν και αξιολογούν αυτές.

2.6. Αρμόδια για τη διαχείριση του εν λόγω Πληροφορικού Συστήματος είναι η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
O Γενικός Γραμματέας
Επενδύσεων και Ανάπτυξης


Κωνσταντίνος ΜουσουρούληςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο