Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-06-2004 ]

Εγγρ.ΙΚΑ.Ε33/198/15.6.04 Εξόφληση οφειλών από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των Δήμων, Κοινοτήτων και ΝΠΔΔ των ΟΤΑ.

(Εξόφληση οφειλών από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των Δήμων, Κοινοτήτων και ΝΠΔΔ των ΟΤΑ. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγγρ.ΙΚΑ.Ε33/198/15.6.04 Εξόφληση οφειλών από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των Δήμων, Κοινοτήτων και ΝΠΔΔ των ΟΤΑ.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 1, εδάφιο β' του Ν.3242/2004 (ΦΕΚ
102/24.5.04τ.Α΄) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική
διαδικασία και τους ΟΤΑ» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους.
Με τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 1, εδάφιο β του Ν.3242/2004 παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους, Κοινότητες και στα ΝΠΔΔ αυτών να εξοφλήσουν τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές και τις από κάθε άλλη αιτία απαιτήσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι και 29.2.2004, χωρίς τον υπολογισμό οίκοθεν και αυτοτελών πρόσθετων τελών,προσαυξήσεων, λοιπών επιβαρύνσεων, δικαστικών εξόδων, εξόδων και δικαιωμάτων εκτέλεσης, εφόσον ο οικείος Δήμος ή η Κοινότητα ή το ΝΠΔΔ των ΟΤΑ καταβάλλει εφάπαξ το ποσό της κύριας οφειλής μέσα σε δέκα (10) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ήτοι μέχρι 31.3.2005.
Στις προαναφερθείσες διατάξεις υπάγονται οι υποχρεώσεις των Δήμων, των Κοινοτήτων και των
ΝΠΔΔ των ΟΤΑ (π.χ. ΚΑΠΗ, πνευματικά κέντρα, βιβλιοθήκες κ.λπ.) από καθυστερούμενες
ασφαλιστικές εισφορές έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ήτοι χρονικής περιόδου
απασχόλησης μέχρι 29.2.2004, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.2972/2001 για το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας η προθεσμία καταβολής ορίζεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τον μήνα εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής είναι η προηγούμενη καταβολή των απαιτητών τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δηλαδή από 1.3.2004 και μέχρι την ημερομηνία καταβολής του ποσού για την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής.
Τα ποσά των ΠΕΠΤ, ΠΕΠΕΕ, ΠΕΠΕΟ, ΠΕΠΑΕ, ΠΕΑΠ τα οποία δεν υπολογίζονται στο ποσό της
οφειλής, μετά την εφάπαξ εξόφληση αυτής, θα διαγραφούν με απόφαση του αρμόδιου διευθυντή.
Επισημαίνουμε ότι, εφόσον δεν εξοφληθεί εφάπαξ η κύρια οφειλή μέχρι 31.3.2005, καθίσταται άμεσα απαιτητό το σύνολο της οφειλής μετά των νόμιμων πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων.
Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οι οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με τις διατάξεις των άρθρων 51-55 του Ν.2676/1999, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3232/2004, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη διάταξη για το ανεξόφλητο ποσό της οφειλής.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων και των ταμειακών υπηρεσιών
υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να αποστείλουν ειδοποίηση στους Δήμους, Κοινότητες και ΝΠΔΔ των ΟΤΑ που οφείλουν, προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά για τον έλεγχο και τον προσδιορισμό των οφειλών τους, ώστε να προβούν στην εξόφληση αυτών σύμφωνα με την προαναφερθείσα ευνοϊκή διάταξη.
Εξυπακούεται ότι στις ανωτέρω διατάξεις δεν υπάγονται οι οφειλές των δημοτικών επιχειρήσεων, οι οποίες ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 3 του Ν.3232/2004 (σχετική εγκύκλιος 33/2004 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
 

Ακριβές Αντίγραφο
Η Τμηματάρχης Διεκ/σης & Πρωτ/λου
Μ. ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΡ. ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο