Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-05-2005 ]

ΠΟΛ.1078/13.5.2005 Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.3336/2005, που αφορούν τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Αρ.Πρ. 1048635)

(Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.3336/2005, που αφορούν τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Αρ.Πρ. 1048635))

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1048635/270/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1078

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 3336/2005, που αφορούν τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.


Σας κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3336/2005 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 96/Α'), με τις οποίες αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 12 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/1992), για ενημέρωσή σας.
Ειδικότερα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται η 31.12.2005, ως νέος καταληκτικός χρόνος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, που αφορούν την παροχή δικαιώματος λήψης υπηρεσιών από πελάτη, με προαπαίτηση καταβολής ολόκληρης ή μέρους της αμοιβής, για παροχές που αποκτήθηκαν το έτος 2003, πρώτο χρόνο εφαρμογής της τροποποιούμενης διάταξης, για διευκόλυνση των υπόχρεων, ως προς την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.
Ενόψει των προαναφερόμενων και για τη διαρκή και πλήρη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε το σχετικό απόσπασμα της διοικητικής κωδικοποίησης (ΠΟΛ.1043/8.3.2005) με τις δέουσες τροποποιήσεις.

Ν.3336/2005 (ΦΕΚ 96/Α'/20.4.2005)
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003
περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις

Αρθρο 6
Θέματα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 12 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρετικά για τις κατά το ανωτέρω εδάφιο παροχές, σε πελάτες στους οποίους το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών αποκτήθηκε στο έτος 2003, το τιμολόγιο για την απαιτητή αμοιβή εκδίδεται το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2005.»

Αρθρο 16
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει:
α) του άρθρου 1 από την κατάθεσή του στη Βουλή,
β) των υπόλοιπων άρθρων από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις τους.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'/26.5.1992)
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)
[κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν.3301/2004 (ΦΕΚ 263/A'/23.12.2004)]

"
14. Το τιμολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών στον παραλήπτη, κατά περίπτωση. Κατ' εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις έκδοσης του τιμολογίου σε χρόνο μεταγενέστερο της παράδοσης ή αποστολής των αγαθών, όταν αυτές αφορούν ενδοκοινοτικές αποστολές ή παραδόσεις αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22α του ν.1642/1986, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. Το τιμολόγιο αγοράς ηρτημένων καρπών εκδίδεται κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης. Επί επιστροφής αγαθών το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από το χρόνο της παραλαβής τους και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο που παραλήφθηκαν τα αγαθά. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία. Στην περίπτωση εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων, το τιμολόγιο εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την προσωρινή επιμέτρηση και πάντως μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο, που πραγματοποιήθηκε η επιμέτρηση. Ειδικά σε περίπτωση παροχής σε πελάτη δικαιώματος λήψης υπηρεσιών, για συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα, έναντι προκαθορισμένης αμοιβής, ανεξάρτητα αν αυτή αφορά συγκεκριμένο ή μη πλήθος υπηρεσιών, το τιμολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών και όχι αργότερα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου των συμβαλλομένων. Εξαιρετικά, για τις κατά το ανωτέρω εδάφιο παροχές, σε πελάτες στους οποίους το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών αποκτήθηκε στο έτος 2003, το τιμολόγιο για την απαιτητή αμοιβή εκδίδεται το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2005.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο