Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-12-2005 ]

ΠΟΛ.1158/30.12.2005 Αναπροσαρμογή τιμών, και επέκταση του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας. (Αρ.Πρ. 1122435/3634/00ΤΥ/Δ)

(Αναπροσαρμογή τιμών, και επέκταση του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας. (Αρ.Πρ. 1122435/3634/00ΤΥ/Δ))

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1122435/3634/00ΤΥ/Δ

(ΦΕΚ B 1982 - 30.12.2005)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΠΟΛ.: 1158
ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή τιμών, και επέκταση του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α/05.04.82) και του άρθρου 14 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α΄/07.09.84).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του Ν. 1828/1989

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 14 του Ν. 1882/1990 που προβλέπει αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών το βραδύτερον ανά διετία.

4. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος αυτής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση (υποδομή, συγκοινωνία κ.λ.π.), εμπορικότητα δρόμων, πολεοδομικές ρυθμίσεις (συντελεστής δόμησης οικοπέδου).

5. Τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων, όπως χρήση (οικόπεδο, διαμέρισμα, κατάστημα, αποθήκη κ.λ.π.), πρόσοψη (σε αίθριο, σε πλατεία κ.λ.π.), όροφος, επιφάνεια, παλαιότητα κτιρίου, συνιδιοκτησία, ειδικές συνθήκες (σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, απαλλοτρίωση κ.λ.π.), δέσμευση (διατηρητέα κτίρια, αρχαιολογική έρευνα κ.λ.π.).

6. Τις αποφάσεις μας.......

7. Την απόφασή μας με αρ. πρωτ. 1067780/82/Γ0013/09.06.94 ΠΟΛ.1149/9.6.1994 όπως ισχύει σήμερα, με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.

8. Τις εισηγήσεις των αρμοδίων επιτροπών του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 στις οποίες περιλαμβάνονται τα πορίσματά τους.

9. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

1. Αναπροσαρμόζουμε, συμπληρώνουμε και επεκτείνουμε την εφαρμογή των αποφάσεών μας με αριθ. πρωτ. 1015544/770/00ΤΥ/Δ΄/23.02.01 ΠΟΛ.1049/23.2.2001 (ΦΕΚ 214/Β΄/05.03.01), 1046942/1172/00ΤΥ/Δ΄/18.05.00 ΠΟΛ.1164/18.5.2000 (ΦΕΚ 673/Β΄/30.05.00), 1122005/6187/00ΤΥ/Δ΄/27.12.99 ΠΟΛ.1282/27.12.1999 (ΦΕΚ 46/Β΄/24.01.00), 1025657/795/00ΤΥ/Δ΄/18.03.03 ΠΟΛ.1051/18.3.2003 (ΦΕΚ 392/Β΄/04.04.03), 1089512/3288/00ΤΥ/Δ΄/15.10.03 ΠΟΛ.1112/15.10.2003 (ΦΕΚ 1560/Β΄/22.10.03) και 1089511/3287/00ΤΥ/Δ΄/15.10.03 ΠΟΛ.1113/15.10.2003 (ΦΕΚ 1560/Β΄/22.10.03), όπως αυτές ισχύουν σήμερα, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεά, γονική παροχή και βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές της χώρας, που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα βιβλία τιμών μας.

2. Επεκτείνουμε την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1473/1984 και της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του Ν. 1828/1989 για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου ακινήτων των παρακάτω οικισμών του Νομού Καστοριάς:

-ΑΝΘΗΡΟ του Δημοτικού Διαμερίσματος Σπήλιου του Δήμου Ορεστίδος

- ΠΕΡΙΒΟΛΙ του Δημοτικού Διαμερίσματος Σπηλαίων του Δήμου Ορεστίδος και

- ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ του Δημοτικού Διαμερίσματος Διποταμιάς του Δήμου Ακριτών

Όλες οι περιπτώσεις αναπροσαρμογών και επέκτασης ισχύος του συστήματος του άρθρου 1 της απόφασης, συνοδεύονται από πίνακες τιμών για κάθε Δήμο ή Κοινότητα καθώς και χάρτες για ορισμένες περιοχές οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.


Aρθρο 2

Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεά, γονική παροχή ακινήτων τα οποία βρίσκονται στις περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων του άρθρου-1 της απόφασης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις της με αρ. πρωτ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (ΦΕΚ 549/Β΄/1994) απόφασής μας, όπως αυτή ισχύει σήμερα.

Aρθρο 3

Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των κτισμάτων των ειδικών κτιρίων εφαρμόζονται οι τιμές αφετηρίας, όπως ορίσθηκαν με την με αριθμ. πρωτ. 1110761/5082/00ΤΥ/Δ/19.12.2001 ΠΟΛ.1294/19.12.2001 (ΦΕΚ.1749/Β΄/31.12.01) απόφασή μας.

Aρθρο 4

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα αρχίσει να ισχύει από την 01.01.2006.


ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

(Ακολουθούν πίνακες για τους οποίους βλέπε στο οικείο ΦΕΚ) (ΦΕΚ B 1982 - 30.12.2005)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο